Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
E-færdigheder i det 21. århundrede: fremme af konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

E-færdigheder i det 21. århundrede: fremme af konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse

Europa-Kommissionen ønsker med denne meddelelse at fremme langsigtede strategier for fremme af informations- og kommunikationsteknologien. Denne teknologi udgør en vældig udfordring for EU i en tid med stadigt mere omfattende globalisering, og der er et akut behov for en forsknings- og investeringsindsats på dette område.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 7. september 2007 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - E-færdigheder i det 21. århundrede: fremme af konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse [KOM(2007) 496 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Informations- og kommunikationsteknologien (ikt) er af enorm betydning for produktiviteten, væksten og beskæftigelsen. EU og medlemsstaterne bør meget hurtigt springe på ikt-toget - som nu for alvor er ved at komme i fart - og afhjælpe manglen på e-færdigheder for at kunne etablere en regulær videnbaseret økonomi.

Kommissionen peger på følgende forhold:

 • manglende e-færdigheder betragtes i realiteten ikke som en vigtig politisk udfordring
 • der foreligger ikke en samlet strategi for EU i relation til e-færdigheder, og medlemsstaternes regler og lovgivning på området er meget forskelligartede
 • der bør gøres noget ved imageproblemet og det faldende udbud af højtkvalificerede ikt-uddannede, som forårsager mangel på arbejdskraft i denne sektor
 • forskellen mellem udbud og efterspørgsel efter visse e-færdigheder bliver stadigt større, og vi oplever en vedholdende digital analfabetisme.

Kommissionen understreger desuden behovet for en langsigtet dagsorden for e-færdigheder. Det påhviler medlemsstaterne at iværksætte de relevante foranstaltninger, som dog samtidig bør have en reel europæisk merværdi.

Kommissionen ønsker at støtte initiativer på området ved at fastlægge hovedpunkterne i en sådan dagsorden og foreslå nogle aktionslinjer på EU-plan.

De vigtigste punkter på den langsigtede dagsorden er følgende:

 • etablering af et langsigtet samarbejde mellem de forskellige aktører (offentlige myndigheder, den private sektor, universiteter, sammenslutninger m.fl.)
 • investering i menneskelige ressourcer
 • fremme af naturvidenskab, matematik og e-færdigheder og ikt og en øget oplysningsindsats for at gøre karrieremulighederne på disse områder mere tiltrækkende for de unge, især unge piger
 • initiativer med henblik på at gøre befolkningen mere fortrolig med ikt ("digital alfabetisme") med særlig fokus på bestemte grupper såsom ledige, ældre og lavtuddannede for at fremme beskæftigelsesegnethed og integration via ikt
 • mulighed for livslang tilegnelse af e-færdigheder, bl.a. ved ajourføring af viden og udvikling af e-læring.

Aktionslinjer på EU-plan

Kommissionen foreslår fem aktionslinjer med aktiviteter begyndende i 2007 og løbende frem til 2010. Den praktiske gennemførelse baseres på en række EU-programmer såsom programmet for livslang læring, syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation samt de strukturfonde, der tager sigte på at fremme beskæftigelsen og den regionale samhørighed.

Disse aktionslinjer fokuserer på følgende:

 • etablering af et langsigtet samarbejde og overvågning af fremskridtene: Kommissionen vil støtte en regelmæssig dialog mellem alle berørte parter (medlemsstater, erhvervslivet, sammenslutninger m.fl.). Kommissionen vil desuden hvert år offentliggøre en rapport om tilegnelsen af e-færdigheder
 • udvikling af støtteaktioner og -redskaber. Det drejer sig bl.a. om at etablere en europæisk ramme for e-færdigheder, udbygge støtten til Europass -initiativet, udarbejde en europæisk håndbog om partnerskaber omkring e-færdigheder med flere berørte parter, skabe hurtige adgangsmuligheder til EU for ikt-uddannede fra tredjelande, opfordre kvinder til at vælge en ikt-karriere (følordningen IT girls) og fremme e-uddannelse inden for landbruget og i landdistrikterne
 • øget oplysning, bl.a. ved at fremme udveksling af informationer og god praksis mellem medlemsstaterne og ved at støtte oplysningskampagner på nationalt og europæisk plan
 • fremme beskæftigelsesegnetheden og den sociale integration: i tilknytning til initiativet om e-integration [EN] vil Kommissionen støtte initiativer og partnerskaber mellem udbyderne af uddannelse i e-færdigheder og deres målgrupper og undersøge mulighederne for offentlig og privat finansiering af initiativer med deltagelse af flere berørte parter
 • fremme bedre og øget anvendelse af e-læring: Kommissionen vil i 2008 offentliggøre anbefalinger til målrettede e-læringsinitiativer. Kommissionen vil frem til 2009 iværksætte støtteforanstaltninger for udvikling af e-læringskurser og mekanismer for udveksling af ressourcer til uddannelse af arbejdsstyrken i e-færdigheder. Endelig vil den støtte etablering af netværk af uddannelses- og forskningscentre, som kan bidrage til en bedre forståelse af fremtidens behov for e-færdigheder.

Seneste ajourføring: 29.02.2008

Top