Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En god alderdom i informationssamfundet: Handlingsplan vedrørende informations- og kommunikationsteknologi og aldring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En god alderdom i informationssamfundet: Handlingsplan vedrørende informations- og kommunikationsteknologi og aldring

Europa-Kommissionen lancerer en ny handlingsplan som led i i2010-initiativet: formålet er både at give de ældre større sikkerhed og uafhængighed i alderdommen og at fremme udviklingen af informations- og kommunikationsteknologi (ikt) inden for personlige tjenesteydelser.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 14. juni 2007 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - En god alderdom i informationssamfundet - Et i2010-initiativ - Handlingsplan vedrørende informations- og kommunikationsteknologi og aldring [KOM(2007) 332 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Gennemsnitsalderen i Europa bliver stadigt højere, og det er et problem for arbejdsmarkedet og for social- og sundhedssystemerne, men det åbner samtidig nye muligheder i økonomisk og social henseende. Informations- og kommunikationsteknologien (ikt) vil således udvikle nye produkter og tjenesteydelser, som er lettere tilgængelige for de ældre og imødekommer netop deres behov.

Handlingsplanen har til formål at fremme og koordinere udviklingen af ikt i tilknytning til tjenesteydelser til ældre i EU for at give denne befolkningsgruppe mulighed for at:

 • forblive længere på arbejdsmarkedet med den fornødne balance mellem privatlivet og arbejdslivet
 • forblive socialt aktive og kreative gennem ikt-løsninger inden for sociale netværk og adgang til offentlige og kommercielle tjenester. Det vil begrænse de ældres sociale isolation, især i landdistrikterne
 • få en god alderdom i hjemmet: ikt skal forbedre deres livskvalitet og gøre dem mere selvhjulpne.

Det er vigtigt, at Europa tager udfordringerne op i relation til ikt med sigte på de ældre *. Denne teknologi kan i realiteten blive en drivkraft bag jobskabelse og vækst og dermed et værdifuldt "lead market".

Markedet for ikt-tjenesteydelser med sigte på de ældre er i dag stærkt opdelt. Der er desuden ingen af de berørte aktører (de ældre selv, virksomhederne, myndighederne m.fl.), der har et samlet overblik over problemerne, eller hvordan de kan løses. Markedsudviklingen lider under manglen på udveksling af erfaringer og god praksis. Standarder, procedurer, refusionsordninger og lovgivning på handicapområdet varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og endelig består der nogle tekniske hindringer: de ældre er ikke nødvendigvis i besiddelse af de nødvendige ikt-værktøjer og -færdigheder.

For at gøre dette system mere rationelt opfordrer Kommissionen de berørte parter til at arbejde sammen om en strategi, der sætter brugeren i centrum.

Kommissionens handlingsplan tager derfor sigte på såvel borgerne som virksomhederne og myndighederne. Den går ud på følgende:

 • for borgerne: en bedre livskvalitet og sundhedstilstand
 • for virksomhederne: et større marked og større afsætningsmuligheder på det indre marked for ikt med sigte på de ældre, en bedre kvalificeret og mere produktiv arbejdsstyrke og en stærkere position på det voksende verdensmarked
 • for myndighederne: omkostningsbesparelser, øget effektivitet og bedre overordnet kvalitet inden for social- og sundhedsordningerne.

Handlingsplanen er struktureret omkring fire områder:

 • Overvindelse af de tekniske og lovgivningsmæssige hindringer for markedsudviklingen gennem vurdering af markederne og støtte til udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne. Kommissionen har til hensigt at vurdere de teknologiske muligheder og fastsætte retningslinjer og tidsfrister. Formålet er at overvinde de juridiske og tekniske hindringer for udbredelsen af ikt, der kan gøre de ældre mere selvhjulpne. Medlemsstaterne bør sideløbende hermed satse mere ihærdigt på at få gennemført bestemmelserne i den eksisterende lovgivning om e-tilgængelighed.
 • Oplysning, bevidstgørelse og konsensussøgning gennem samarbejde og etablering af partnerskaber mellem de forskellige aktører. Ikt med sigte på de ældre kommer til at bidrage afgørende til det europæiske initiativ vedrørende inddragelse i informationssamfundet, der iværksættes i 2008. Også åbning af en internetportal om ikt med sigte på de ældre indgår i programmet.
 • Hurtigere udbredelse af den relevante teknologi f.eks. gennem et sæt pilotprojekter og en europæisk præmieringsordning for "intelligente hjem" og hjælpemidler til at gøre de ældre mere selvhjulpne.
 • Tilskyndelse til øget forskning og innovation gennem omgående støtte til et fælles forskningsprogram for den offentlige og den private sektor med sigte på "længst muligt i eget hjem". Formålet med dette program er at bidrage til udvikling af innovative ikt-baserede produkter, tjenesteydelser og systemer til gavn for de stadigt flere ældre i Europa.

Kommissionen lægger i syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration stor vægt på ikt-baseret forskning med sigte på de ældre. Der iværksættes andre initiativer under programmet for konkurrenceevne og innovation, og de vil blive fulgt op med et nyt fælles europæisk forskningsprogram. Tilsammen vil disse programmer bringe investeringerne i forskning og innovation inden for ikt op på over 1 mia. EUR.

Det er nødvendigt fremover at sikre en bedre koordinering mellem medlemsstaterne for at stimulere forskning med sigte på dette marked. For at nå de opstillede mål skal der vedtages et fælles forskningsinitiativ med titlen "God alderdom i informationssamfundet". Desuden vil virksomhederne, industrien, tjenesteudbyderne m.fl. blive opfordret til at gå i dialog, bl.a. via teknologiske platforme, for at sikre en hurtigere udvikling af innovative produkter, tjenesteydelser og systemer.

Kontekst

Denne handlingsplan udgør en integrerende del af EU-initiativet "i2010 - Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse". Kommissionen vedtog allerede i 2005 en strategi for adgangen til online-produkter og -tjenesteydelser, og i 2006 i Riga blev medlemsstaterne enige om en politisk dagsorden (DE) (EN) (FR) til fordel for et informationssamfund med plads til alle. Den stigende gennemsnitsalder i Europa er en stor økonomisk og social udfordring: i 2020 vil en fjerdedel af befolkningen være over 65 år, og pensions- og sundhedsudgifterne vil være tredoblet i 2050. Samtidig er de ældre en ganske vigtig forbrugergruppe med en samlet formue på over 3 000 mia. EUR.

Dokumentets nøglebegreber

 • Ikt med sigte på de ældre: informations- og kommunikationsteknologi med direkte sigte på personlige tjenesteydelser, som via ikt-teknologien kan blive lettere tilgængelige og mere effektive for en aldrende befolkning, bl.a. på sundhedsområdet.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 1. juni 2005 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - "i2010 - Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse" [KOM(2005) 229 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen af 8. november 2007 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - "European i2010 initiative on e-Inclusion" To be part of the information society" [KOM(2007) 694 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 03.12.2007

Top