Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Registrering af motorkøretøjer fra en anden medlemsstat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Registrering af motorkøretøjer fra en anden medlemsstat

Kommissionen giver medlemsstaterne og EU-borgerne et overblik over fællesskabsreglerne for registrering af motorkøretøjer fra en anden medlemsstat. Den informerer borgerne om de forskellige muligheder, de har for at gøre deres rettigheder gældende.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen - Fortolkende meddelelse af 14. februar 2007 om registrering af motorkøretøjer fra en anden medlemsstat [SEK(2007) 169 endelig - EUT C 68 af 24.3.2007].

RESUME

Selv om det er blevet lettere at købe eller indføre motorkøretøjer i en anden medlemsstat, er der stadig mange borgere og virksomheder, der frygter de administrative formaliteter, de ekstra omkostninger og de besværlige procedurer. Det er imidlertid blevet lettere at købe et motorkøretøj i en anden medlemsstat på grund af følgende foranstaltninger:

Denne meddelelse indgår i det nye tiltag for varers frie bevægelighed i Den Europæiske Union (EU). Den omfatter lovgivning om registrering af motorkøretøjer fra en anden medlemsstat og overførsel af registrering mellem medlemsstater. Der er desuden planer om at udarbejde en forbrugervejledning og hjælpe de nationale myndigheder med bedre at gennemføre fællesskabsretten.

REGISTRERING AF ET MOTORKØRETØJ I BOPÆLSMEDLEMSSTATEN

Registreringen er et naturligt led i beskatningsbeføjelsen i forbindelse med motorkøretøjer. Enhver person skal registrere sit motorkøretøj i den medlemsstat, hvor han har sit sædvanlige opholdssted, dvs. det sted, der er det faste midtpunkt for hans interesser.

 • Godkendelse af motorkøretøjets tekniske egenskaber

Godkendelse af motorkøretøjets tekniske egenskaber kan enten ske ved EF-typegodkendelse eller ved de nationale godkendelsesprocedurer.

EF-typegodkendelsen, der er gyldig i alle medlemsstaterne, er en procedure, hvorved en medlemsstat fastslår, at en køretøjstype opfylder alle gældende europæiske sikkerheds- og miljøbeskyttelseskrav. Denne typegodkendelse har været lovpligtig for personbiler siden 1996, for motorcykler siden maj 2003 og for traktorer siden 2005.

Som indehaver af EF-typegodkendelsen udsteder fabrikanten en EF-typeattest, som viser, at køretøjer er produceret i overensstemmelse med den godkendte køretøjstype. Attesten skal følge hvert nyt EF-typegodkendt køretøj.

For køretøjer, hvor der ikke gælder EF-typegodkendelse, kan der kræves en national godkendelse i bestemmelsesmedlemsstaten, inden de kan registreres. Det kan enten være en national individuel godkendelse (bl.a. for motorkøretøjer, der indføres individuelt fra tredjelande) eller en national typegodkendelse (for en køretøjstype).

Procedurerne for national typegodkendelse og individuel godkendelse af motorkøretøjer er ikke omfattet af fællesskabsretten. De nationale godkendelsesprocedurer for motorkøretøjer, der allerede har opnået en national godkendelse i en medlemsstat, eller som allerede har været registreret i en anden medlemsstat, skal dog være i overensstemmelse med reglerne for varers frie bevægelighed.

De kompetente nationale myndigheder skal:

 • tage hensyn til de prøver, der er udført - og de attester, der er udstedt - af de kompetente myndigheder i andre medlemsstater og af fabrikanten
 • nægte at godkende et motorkøretøj, der udgør en reel risiko for den offentlige sundhed
 • udføre prøver, hvis de giver mulighed for at opnå nye oplysninger
 • fastslå, hvorfor køretøjer ikke er i overensstemmelse med de gældende krav
 • anvende nationale tekniske forskrifter, der er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

De tekniske egenskaber af et motorkøretøj, der tidligere har været godkendt og registreret i en anden medlemsstat, vurderes ud fra bestemmelsesmedlemsstatens tekniske forskrifter, på basis af de forskrifter, der var gældende, da køretøjet blev godkendt i oprindelsesmedlemsstaten.

 •  Teknisk eftersyn af brugte køretøjer

Formålet med det tekniske eftersyn er at kontrollere, at motorkøretøjet er egnet til kørsel på offentlig vej. Denne type eftersyn kan foretages, hvis det bygger på objektive og ikke-diskriminerende kriterier, der er kendt på forhånd, hvis der ikke er tale om at gentage en kontrol, der allerede er udført, og hvis proceduren for eftersyn er let tilgængelig og kan udføres inden for en rimelig frist.

 • Registrering af motorkøretøjer

Med registreringen af motorkøretøjet tillader medlemsstaten, at det tages i brug, hvilket indebærer identificering af køretøjet og tildeling af et registreringsnummer.

Ved første registrering kan bestemmelsesmedlemsstaten kræve personoplysninger vedrørende den person, der ansøger om registrering, og EF-typeattest for et nyt EF-godkendt motorkøretøj, hvis det har oprindelse i en anden medlemsstat. For køretøjer, der ikke er EF-typegodkendte, kan medlemsstaterne bede om at få forelagt de relevante nationale typegodkendelsesattester eller nationale individuelle godkendelsesattester samt et bevis for, at motorkøretøjet er forsikret. På registreringstidspunktet har medlemsstaterne også ret til at kontrollere, at der er betalt korrekt moms.

For motorkøretøjer, som tidligere har været registreret i en anden medlemsstat, kan bestemmelsesmedlemsstaten alene bede om at få forelagt følgende dokumenter: synsattest, EF-typeattest eller national typeattest, originalen eller en kopi af den ikke-harmoniserede registreringsattest fra en anden medlemsstat, den harmoniserede registreringsattest, forsikringsbevis samt bevis for, at der er betalt moms

INDFØRSEL AF ET MOTORKØRETØJ I EN ANDEN MEDLEMSSTAT

Hovedreglen i de fleste medlemsstater er, at et motorkøretøj ikke må køre på offentlig vej uden synligt registreringsnummer. Motorkøretøjet skal være dækket af en ansvarsforsikring, og bilister anbefales at medbringe det "grønne kort".

Nummerpladen svarer til et forsikringsbevis. Køretøjer med en europæisk nummerplade kan derfor køre frit rundt inden for EU, uden at det ved grænserne kontrolleres, at køretøjet har en lovpligtig ansvarsforsikring.

For at køre et motorkøretøj lovligt til bestemmelsesmedlemsstaten skal køretøjet køre på prøvenummerplader eller på midlertidige nummerplader. …

 • Motorkøretøjer på prøvenummerplader

Prøvenummerplader giver forhandlerne mulighed for at køre motorkøretøjer midlertidigt, uden at de behøver at registrere dem formelt. Medlemsstaterne udsteder normalt et dokument, der viser sammenhængen mellem prøvenummerpladen og indehaveren, og/eller kræver, at indehaveren af dokumentet fører en logbog.

 • Motorkøretøjer på midlertidige nummerplader

Ordningen med midlertidig registrering giver mulighed for at køre et motorkøretøj i en kort periode, indtil der er foretaget endelig registrering. Den frie bevægelighed for motorkøretøjer med midlertidige nummerplader kan indskrænkes af hensyn til færdselssikkerheden, i tilfælde af tyveri eller ugyldig attest.

Forsikringen skal være tegnet i bestemmelsesmedlemsstaten.

ANVENDELSESOMRÅDE

Denne meddelelse vedrører den første registrering af motorkøretøjer samt registrering af motorkøretøjer, der tidligere har været registreret i en anden medlemsstat uafhængigt af, om der er tale om nye eller brugte motorkøretøjer.

Et motorkøretøj er "tidligere registreret i en anden medlemsstat", når det har opnået en administrativ tilladelse til ibrugtagning, som omfatter identificering af køretøjet og tildeling af et registreringsnummer.

RETSMIDLER

Alle beslutninger truffet af de nationale myndigheder om at nægte typegodkendelse eller registrering af et motorkøretøj skal meddeles køretøjets ejer, som samtidig skal underrettes om, hvilke retsmidler han har til rådighed, og hvilke tidsfrister der gælder for anvendelse af disse retsmidler

I tilfælde af problemer med godkendelse og registrering kan borgere og virksomheder også henvende sig til SOLVIT-nettet eller indgive en klage til Kommissionen, som kan indlede en overtrædelsesprocedure.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens meddelelse af 14. februar 2007 "Det indre marked for varer: en hjørnesten i Europas konkurrenceevne" [KOM(2007) 35 () endelig – ikke offentliggjort i EUT].

See also

 • Yderligere oplysninger findes på siden for registrering af motorkøretøjer på Generaldirektorate for Erhvervspolitiks websted (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 09.05.2008

Top