Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statsstøtte i landbrugssektoren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Statsstøtte i landbrugssektoren

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har vedtaget nye rammebestemmelser for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren for perioden 2007-2013. Rammebestemmelserne fastsætter en række regler, som gælder for anmeldte støtteforanstaltninger, og fungerer som supplement til fritagelsesforordningen (EF) nr. 1857/2006.

DOKUMENT

EF-rammebestemmelser for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren 2007-2013 [Den Europæiske Unions Tidende C 319 af 27.12.2006].

RESUMÉ

Rammebestemmelserne vedrører statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren. De er gældende for perioden 2007-2013 og erstatter de tidligere rammebestemmelser (2000-2006) for landbrugssektoren.

Disse rammebestemmelser gælder for statsstøtte, der ydes til produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter. Bilag I til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder en detaljeret liste over de omfattede landbrugsprodukter. Fiskeri- og akvakultursektoren er ikke omfattet. Derimod er statsstøtten for bestemte aktiviteter inden for skovbrugssektoren medtaget i teksten, hvilket er en ændring i forhold til de tidligere rammebestemmelser (2000-2006).

For visse produkter i traktatens bilag I, som ikke er dækket af den fælles markedsordning, gælder det, at landene i Den Europæiske Union (EU) fortsat er forpligtede til at anmelde statsstøtte til Kommissionen, men at denne blot kan fremsætte sine bemærkninger til dem. EU-landene opfordres til at tage hensyn til disse bemærkninger for at undgå overtrædelsesprocedurer.

I rammebestemmelserne er statsstøtten kategoriseret på følgende måde:

 • støtte til udvikling af landdistrikter,
 • støtte til risiko- og krisestyring,
 • andre støtteforanstaltninger,
 • støtte til skovbrugssektoren.

STØTTE TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTER

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1698/2005 om EU's støtte til udvikling af landdistrikter (anden søjle i den fælles landbrugspolitik) beskriver disse rammebestemmelser reglerne for statsstøtte til udvikling af landdistrikter eller lignende foranstaltninger.

Støtte til investeringer i landbrugsbedrifter:

 • støtte til investeringer i rene landbrugsbedrifter
 • støtte til bevaring af traditionelle landskaber og bygninger
 • støtte til flytning af landbrugsbygninger i offentlighedens interesse
 • støtte til nødvendige investeringer til forbedring af miljøet, hygiejneforhold og dyrevelfærd
 • støtte til meromkostninger til EU-landenes investeringer under gennemførelsen af direktiv 91/676/EØF
 • støtte til investeringer til opfyldelsen af fællesskabsmæssige eller nationale krav (gælder kun unge landbrugeres meromkostninger inden for 36 måneder efter etableringsdatoen).

Støtte til investeringer til forbedring af forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter godkendes, når de opfylder kravene i en af følgende bestemmelser:

Støtte til fordel for miljø og dyrevelfærd skal overholde de generelle målsætninger i EU's miljøpolitik. Det drejer sig om forsigtighedsprincippet, princippet om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren betaler.

Støtte til udligning af ulemper i visse områder skal bidrage til at sikre den fortsatte udnyttelse af jord til landbrugsformål, beskyttelse af landområder samt bevaring og fremme af bæredygtige landbrugssystemer. For at komme i betragtning til denne støtte skal EU-landet kunne påvise, at der består en ulempe, og at støttebeløbet ikke er en overkompensation for denne ulempe. Niveauet for kompensationer skal være proportionalt med ulempens økonomiske indvirkning. Kun den økonomiske virkning af permanente ulemper, som mennesket ikke er herre over, kan lægges til grund ved beregningen af kompensation.

Støtte til overholdelse af normer ydes til dækning af en del af de påløbne omkostninger og indtægtstab, der skyldes anvendelse af normer inden for miljøbeskyttelse, folkesundhed, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd og sikkerhed på arbejdspladsen.

Støtte til unge landbrugeres etablering vedrører personer under 40 år, der etablerer sig som driftsleder på en bedrift for første gang. De pågældende personer skal ligeledes fremlægge en udviklingsplan for landbrugsaktiviteterne.

Støtte til førtidspensionering eller til arbejdsophør godkendes, for så vidt der er tale om vedvarende og endeligt ophør af erhvervslandbrug.

Støtte til producentsammenslutninger ydes til dannelsen af producentsammenslutninger med henblik på at koncentrere udbuddet og tilpasse produktionen til markedsbehovene. Denne støtte er imidlertid begrænset til små og mellemstore virksomheder (SMV). De påløbne omkostninger omfatter: leje af passende lokaler, køb af kontormaterialer, herunder materiel og software, administrationsomkostninger (herunder løn til personale), faste og diverse omkostninger.

Støtte til sammenlægninger har til formål at støtte udvekslingen af landbrugsparceller og lette etableringen af økonomisk set bæredygtige landbrug. Støtten kan kun ydes til dækning af sagsomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med sammenlægningen. Der ydes støtte på op til 100 % af de faktiske påløbne omkostninger.

Støtte til fremme af produktion og markedsføring af kvalitetslandbrugsprodukter har til formål at forbedre landbrugsprodukternes kvalitet og tilskynde landbrugerne til at deltage i ordninger til fremme af fødevarekvaliteten.

I forbindelse med teknisk bistand til landbrugssektoren kan der ydes støtte til følgende aktiviteter:

 • omkostninger til undervisning og uddannelse af landbrugere og landbrugsmedhjælpere,
 • omkostninger til afløsere under landbrugerens fravær ved ferie eller sygdom,
 • omkostninger til konsulenttjenester leveret af tredjemand,
 • omkostninger til tilrettelæggelse af og deltagelse i fora til videnudveksling mellem virksomheder, konkurrencer, udstillinger og messer
 • omkostninger til udgivelse af faktuelle eller forskningsmæssige data,
 • omkostninger til publikationer.

Støtte til husdyrsektoren har til formål at bidrage til at bevare og forbedre den genetiske kvalitet i bestandene i EU.

Støtte til områder i den yderste periferi samt øer i Det Ægæiske Hav vurderes i hvert enkelt tilfælde af Kommissionen i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser, der gør sig gældende for disse områder og under hensyntagen til støtteforanstaltningernes forenelighed med udviklingsplanerne for landdistrikter i disse områder.

RISIKO- OG KRISESTYRING I LANDBRUGET

Statsstøtte kan tildeles med henblik på at styre kriser i sektoren for den primære landbrugsproduktion. Men det er dog vigtigt at undgå konkurrenceforvridninger så vidt muligt. Kravet om at landmændene selv skal betale et minimumsbeløb til dækning af tab eller andre tilknyttede omkostninger tilskynder dem til at minimere disse risici. Foranstaltninger til risiko- og krisestyring er omfattet af statsstøtte:

 • støtte til kompensation for skader på landbrugsproduktionen eller produktionsmidlerne i landbruget
 • støtte til TSE (transmissible spongiforme encephalopatier) og døde dyr
 • støtte til betaling af forsikringspræmier
 • støtte til ophævelsen af produktionskapacitet, forarbejdning og markedsføring.

Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder vurderes i henhold til EU-rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

ANDRE STØTTEFORANSTALTNINGER

Forordning (EF) nr. 800/2008 fastlægger betingelser for godkendelse af støtte til beskæftigelse og støtte til forskning og udvikling.

En række horisontale støtteinstrumenter for landbrugssektoren er fastlagt. Statsstøtte til landbrugssektoren er ligeledes omfattet af en række mere generelle regler om visse støtteforanstaltningers forenelighed med TEUF. Det drejer sig for eksempel om støtte til uddannelse (der også omhandles i forordning (EF) nr. 800/2008), statsstøtte til risikovillig kapital, statsstøtte i form af garantier samt kompensation for offentlige tjenesteydelser.

Støtte til reklamevirksomhed til fordel for landbrugsprodukter kan godkendes, hvis reklamekampagnen omfatter kvalitetsprodukter - benævnelser, der er godkendt af EU (for eksempel kontrolleret oprindelsesbetegnelse (AOC), beskyttet oprindelsesbetegnelse (AOP) eller beskyttet geografisk betegnelse (IGP)) samt nationale eller regionale kvalitetsmærker. Endvidere må reklamekampagnen ikke direkte fremhæve produkter fra en eller flere virksomheder.

Støtte til afgiftsfritagelser i medfør af direktiv 2003/96/EF kan tildeles i form af reduceret afgiftssats eller afgiftsfritagelse, såfremt der ikke er tale om differentiering inden for landbrugssektoren. Støtten gælder for produkter, der anvendes som brændstof til primær landbrugsproduktion samt energi- og elektricitetsprodukter, der anvendes i den primære landbrugsproduktion.

Støtte i form af subsidierede lån godkendes ikke længere.

STØTTE TIL SKOVBRUGSSEKTOREN

Frem til i dag har der ikke eksisteret specifikke EU-regler om statsstøtte til skovbrugssektoren. Støtte blev tidligere tildelt i henhold til EF-bestemmelser, gældende for alle sektorerne, eller til visse specifikke bestemmelser. Kommissionen har for at sikre den fornødne gennemskuelighed ønsket at præcisere EU-politikken på området for statsstøtte til skovbrugssektoren yderligere. Disse rammebestemmelser vedrører imidlertid alene levende træer og deres naturlige miljø i skovene og andre træbeklædte områder. De gælder ikke for statsstøtte til fordel for træindustrier, ej heller transport af træ eller omdannelsen af træ eller andre skovbrugsagtige ressourcer til produkter eller energiproduktion.

Statsstøtte til skovbrugssektoren godkendes, hvis den:

 • bidrager direkte til bevaringen eller genetableringen af økologiske, beskyttende eller rekreative funktioner i skovene, til den lokale biodiversitet samt et rent økosystem
 • bidrager til beplantning af landbrugsjord eller ikke-landbrugsjord, etablering af systemer til agroskovbrug på landbrugsjord, finansiering af Natura 2000, investeringer til fordel for skovmiljøet, genetablering af skovbrugspotentialet, etablering af beskyttelsessystemer samt til ikke-produktive investeringer
 • dækker tillægsomkostninger og tab af indtjening i forbindelse med anvendelsen af skovteknikker, der er mere miljørigtige end den, der er angivet i bestemmelserne, hvis de pågældende ejere frivilligt forpligter sig til at anvende disse teknikker, og denne forpligtelse overholder visse bestemmelser
 • bidrager til erhvervelse af skovområder på betingelse af, at støttebeløbet ikke overstiger det beløb, der gælder for støtte til investeringer i landbrugsbedrifter
 • bidrager til uddannelse af ejerne og skovarbejdere samt til konsulenttjenester leveret af tredjemand
 • bidrager til oprettelse af skovsammenslutninger
 • bidrager til formidling af nye teknikker, pilotprojekter eller demonstrationer i overensstemmelse med betingelserne i afsnittet "teknisk bistand til landbrugssektoren" i nærværende rammebestemmelser.

PROCEDURER

Alle nye støtteforanstaltninger og alle nye bidrag skal anmeldes til Kommissionen, inden de træder i kraft, på nær de støtteforanstaltninger der hører under fritagelsesforordninger, som Kommissionen har vedtaget. I modsætning til rammebestemmelserne 2000-2006 er det kun støtte af begrænset varighed, der nu godkendes - maksimalt for en periode på 7 år. Disse nye rammebestemmelser træder i kraft fra den 1. januar 2007.

EU-landene skal udarbejde årsrapporter, og Kommissionen forbeholder sig ret til at forlange supplerende oplysninger.

Rammebestemmelserne er gældende til den 31. december 2013. Imidlertid forbeholder Kommissionen sig retten til at ændre rammebestemmelserne på basis af vigtige overvejelser i relation til konkurrencepolitikken, landbrugspolitikken, folke- og dyresundheden eller under hensyntagen til andre EU-politikker eller internationale engagementer.

KONTEKST

Disse nye rammebestemmelser indgår i reformen af landbrugspolitikken fra 2003, som er et udtryk for den store vægt, der lægges på udvikling af landdistrikterne, og markerer Kommissionens vilje til at skabe sammenhæng i EU's statsstøtte på landbrugsområdet. Rammebestemmelserne, der gælder for perioden 2007-2013, er således navnlig baseret på forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), særlig artikel 88 og 89, som indeholder specifikke

Seneste ajourføring: 12.09.2011

Top