Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer

Den tekniske harmonisering af bestemmelserne vedrørende emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer er sidste trin i EU's indsats for at reducere mængden af fluorholdige drivhusgasser.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF af 17. maj 2006 om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF.

RESUMÉ

Med henblik på at opfylde målsætningen i Kyoto-protokollen om at reducere de CO2-udledninger, der er skyld i klimaændringerne, er det med dette direktiv formålet at mindske emissionerne af de fluorholdige drivhusgasser, der anvendes i luftkonditioneringsanlæg * i motorkøretøjer. Dermed foregribes de eventuelle hindringer på det indre marked, som kunne følge af, at medlemsstaterne vedtog forskellige tekniske forskrifter på dette område.

Der fastsættes således i direktivet et gradvist forbud mod luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige gasser med en værdi for så vidt angår globalt opvarmningspotentiale * på mere end 150.

Tekniske bestemmelser

Det fastsættes i direktivet, at der i en første periode skal være kontrol med udsivningen fra luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige drivhusgasser med en værdi for så vidt angår globalt opvarmningspotentiale på mere end 150. Som en overgangsforanstaltning forbydes disse luftkonditioneringsanlæg, medmindre udsivningen fra anlægget ikke overstiger den tilladte maksimumgrænse. Denne foranstaltning finder anvendelse på nye køretøjstyper fra den 21. juni 2008 og på nye køretøjer fra den 21. juni 2009.

Der indføres dernæst ifølge direktivet et fuldstændigt forbud mod luftkonditioneringsanlæg, der er konstrueret til at indeholde fluorholdige gasser med en værdi for så vidt angår globalt opvarmningspotentiale på mere end 150. Forbuddet gælder for nye køretøjstyper fra den 1. januar 2011 og for alle nye køretøjer fra den 1. januar 2017.

Der er ligeledes fastsat bestemmelser om eftermontering og genpåfyldning af luftkonditioneringsanlæg.

Anvendelsesområde

De køretøjer, der er omfattet af direktivet, er personbiler (køretøjer i klasse M1) og lette erhvervskøretøjer (køretøjer i klasse N1, gruppe 1).

Direktiv 2006/40/EF er første etape i en lovgivningspakke om luftkonditioneringsanlæg. Et par nye retsakter indeholder administrative bestemmelser om udstedelse af EF-typegodkendelse og om harmoniseret udsivningsdetektionsmåling, der foretages for at måle udsivningen af fluorholdige gasser med en værdi for så vidt angår globalt opvarmningspotentiale på mere end 150.

Baggrund

Efter at EU har godkendt Kyoto-protokollen (beslutning 2002/3587EF), hvilket samtidig betyder, at EU har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser, har flere medlemsstater planer om at lovgive om emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer. For at undgå, at forskellige regelsæt udgør en hindring for motorkøretøjers frie bevægelighed i det indre marked, bør de tekniske forskrifter vedrørende luftkonditioneringsanlæg harmoniseres. Dette direktiv indgår i proceduren for EF-typegodkendelse.

Dokumentets nøglebegreber

  • Luftkonditioneringsanlæg: alle anlæg, hvis hovedformål er at nedsætte lufttemperaturen og -fugtigheden i køretøjets kabine.
  • Globalt opvarmningspotentiale (GWP): en fluorholdig drivhusgas' klimaopvarmningspotentiale set i forhold til kuldioxidspotentiale. GWP beregnes som opvarmningspotentialet af et kilogram gas over en periode på 100 år i forhold til et kilogram CO2. De relevante GWP-værdier er de værdier, der er offentliggjort i tredje vurderingsrapport, som Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer ("IPCC GWP-værdier 2001") har vedtaget.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/40/EF

4.7.2006

4.1.2008

EUT L 161 af 14.6.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 706/2007 af 21. juni 2007 om fastsættelse, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF, af administrative bestemmelser om EF-typegodkendelse af køretøjer og af en harmoniseret detektionsmåling af udsivning fra visse luftkonditioneringsanlæg [Den Europæiske Unions Tidende L 161 af 22.6.2007].

Kommissionens direktiv 2007/37/EF af 21. juni 2007 om ændring af bilag I og III til Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil [Den Europæiske Unions Tidende L 161 af 22.6.2007].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser [Den Europæiske Unions Tidende L 161 af 17.5.2007]. EU har fastsat regler om indeslutning, anvendelse, genvinding og destruktion af visse fluorholdige drivhusgasser, mærkning af produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder disse gasser, indberetning af oplysninger om disse gasser, forbud mod markedsføring af produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder disse gasser, samt uddannelse og autorisation af personale, der har med disse gasser at gøre.

Seneste ajourføring: 04.07.2011

Top