Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU-handlingsplan for skovbruget

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EU-handlingsplan for skovbruget

Handlingsplanen skal bidrage til at opstille sammenhængende rammer for initiativer til fordel for skovbruget i Den Europæiske Union (EU). Den udgør også et instrument til at koordinere Unionens aktioner og medlemsstaternes skovbrugspolitikker. Planen anbefaler atten nøgleaktioner, som skal gennemføres over fem år (2007-2011).

DOKUMENT

Meddelelse af 15. juni 2006 fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om en EU-handlingsplan for skovbruget [KOM(2006) 302 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Skovbruget udgør et vigtigt område for EU. Skovene dækker 37,8 % af Europas areal, og de giver arbejde til 3,4 mio. mennesker (skovbrug og skovbrugsindustri). EU er efter USA den næststørste producent af industrirundtømmer og tegner sig for omkring 80 % af verdensproduktionen af kork. I en klimaændringssammenhæng spiller skovene også en vigtig rolle ikke blot for kulstofbindingen, men også for produktionen af biomasse * og mulighederne for vedvarende energikilder. Endelig bidrager skovene positivt til livskvaliteten ved at give behagelige leveomgivelser og muligheder for rekreation og forebyggende sundhedspleje, samtidig med at miljømæssige og økologiske værdier bevares og forøges. Skovene skal bevare den åndelige og kulturelle værdi, de rummer i sig.

Kommissionen har derfor fastlagt fire hovedmål, der skal gennemføres, nemlig at fremme bæredygtig skovforvaltning og styrke skovenes mangesidige rolle i EU:

 • forbedre konkurrenceevnen på længere sigt
 • forbedre og beskytte miljøet
 • bidrage til livskvaliteten
 • fremme samordning og kommunikation for derved at øge sammenhængen og samarbejdet på forskellige planer.

De fire hovedmål er udmøntet i atten nøgleaktioner, som Kommissionen og medlemsstaterne sammen skal gennemføre. Handlingsplanen rummer også supplerende foranstaltninger, som medlemsstaterne kan gennemføre afhængigt af deres særlige forhold og prioriteringer med støtte fra eksisterende EF-ordninger.

Forbedre konkurrenceevnen på længere sigt

Skovbrugets konkurrencedygtighed er en nødvendig forudsætning. Det har store muligheder for at videreudvikle merværdiprodukter og merværditjenester af høj kvalitet til samfundets forskellige voksende behov på grundlag af en vedvarende råvarekilde. Kommissionen foreslår fem nøgleaktioner til dette formål:

 • Nøgleaktion 1: Kommissionen vil foretage en undersøgelse af globaliseringens virkninger på skovbrugets konkurrenceevne i EU for at kunne påvise de vigtigste forhold, der påvirker skovbrugets udvikling i EU. Dokumentet vil underbygge drøftelserne af yderligere foranstaltninger, der skal træffes for at øge skovbrugets konkurrenceevne og økonomiske bæredygtighed.
 • Nøgleaktion 2: Fremme forskning og teknologisk udvikling for at øge skovbrugets konkurrenceevne (navnlig på grundlag af det 7. rammeprogram for forskning).
 • Nøgleaktion 3: Udveksle og vurdere erfaringer i forbindelse med værdiansættelse og afsætning af andre skovbrugsprodukter og skovbrugstjenester end træ. Der er behov for at bestemme den samlede værdi af skovene og deres funktioner og at udarbejde og anvende godtgørelsesordninger for godtgørelse for produkter og tjenester, der ikke afsættes.
 • Nøgleaktion 4: Fremme udnyttelsen af skovbiomasse til energifremstilling.
 • Nøgleaktion 5: Fremme samarbejdet mellem skovejerne og forbedre skovbrugsuddannelserne.

Forbedring og beskyttelse af miljøet

Det generelle formål er at bevare og på passende vis forøge skovøkosystemernes biodiversitet, kulstofbinding, integritet, sundhed og modstandsdygtighed på forskellige geografiske planer. Kommissionen foreslår i den sammenhæng følgende nøgleaktioner:

 • Nøgleaktion 6: Fremme medlemsstaternes opfyldelse af forpligtelserne i FN's konvention om klimaændring (CCNUCC) og Kyoto-protokollen og fremme tilpasningen til klimaændringens virkninger.
 • Nøgleaktion 7: Medvirke til at opfylde Fællesskabets ændrede målsætninger for biodiversitet inden 2010 og derefter.
 • Nøgleaktion 8: Arbejde for indførelse af et europæisk skovovervågningssystem, efter at overvågningsordningen "Forest Focus" er udløbet.
 • Nøgleaktion 9: Give skovene i EU større beskyttelse.

Medlemsstaterne kan desuden - med støtte fra ELFUL og Life+-ordningen - fremme skovbrugsforanstaltninger (Natura 2000), skovlandbrug, støtte genoprettelse af skove, der er blevet beskadiget af naturkatastrofer og brande, støtte undersøgelser af årsagerne til skovbrande, bevidstgørelseskampagner.

Bidrag til livskvaliteten

Kommissionen mener, at det er vigtigt at bevare og forbedre skovenes sociale og kulturelle dimension. Med henblik herpå udpeger den følgende nøgleaktioner:

 • Nøgleaktion 10: Fremme miljøundervisning og miljøoplysninger.
 • Nøgleaktion 11: Bevare og forøge skovenes beskyttelsesfunktioner.
 • Nøgleaktion 12: Undersøge mulighederne for skov i byområder og bynære områder.

Medlemsstaterne kan desuden med støtte fra EFRU øge investeringerne i og den bæredygtige forvaltning af skovene for derved at forebygge naturkatastrofer.

Fremme af samordning og kommunikation

Skønt skovbrugspolitikken hører under medlemsstaternes kompetence, udarbejdes der mange initiativer, som påvirker skovbruget, på europæisk plan. Det er derfor nødvendigt at forbedre sammenhæng og samarbejde på tværs af sektorerne for at afveje de økonomiske, miljømæssige og sociokulturelle hensyn mod hinanden på forskellige organisatoriske og institutionelle planer.

 • Nøgleaktion 13: Styrke Den Stående Skovbrugskomités rolle *.
 • Nøgleaktion 14: Styrke samordningen mellem de politiske områder, der berører skovbruget.
 • Nøgleaktion 15: Anvende den åbne koordinationsmetode på de nationale skovbrugsprogrammer.
 • Nøgleaktion 16: Styrke EU's profil i internationale skovbrugsrelevante processer.
 • Nøgleaktion 17: Fremme anvendelsen af træ og andre skovbrugsprodukter fra bæredygtigt forvaltede skove.
 • Nøgleaktion 18: Forbedre kommunikationen og udvekslingen af oplysninger. Kommissionen vil således udarbejde et skovbrugsnetsted på Europa-netstedet.

Medlemsstaterne opfordres desuden til at tilrettelægge synliggørelsesarrangementer som f.eks. en «Skovuge» eller «Skovdag» for at øge bevidstheden om fordelene ved bæredygtig skovforvaltning.

Kommissionen vil foretage en midtvejsvurdering i 2009 og en endelig vurdering af handlingsplanen i 2012.

Kontekst

Det Europæiske Råd vedtog i december 1998 en resolution om en skovbrugsstrategi for EU. Kommissionen udarbejdede en rapport om gennemførelsen af strategien over fem år, og den foreslog bl.a., at der iværksættes en EU-handlingsplan for bæredygtig forvaltning af skovene. I maj 2005 bad Rådet (landbrugs- og fiskeriministrene) Kommissionen om at udarbejde denne plan.

Dokumentets nøglebegreber

 • Biomasse: Alle organiske vegetabilske eller animalske produkter, der anvendes til energiformål (eller agronomiske formål).
 • Den Stående Skovbrugskomité: Komitéen blev nedsat i 1989 og repræsenterer medlemsstaternes skovbrugsadministrationer. Den har 27 medlemmer (som udpeges af medlemsstaternes regeringer), og en repræsentant for Kommissionen som formand. Komitéen har tre opgaver: konsultation og forvaltning for specifikke skovbrugsforanstaltninger, forum for ad hoc-høringer, der yder ekspertise under udarbejdelsen af skovbrugsforanstaltninger som led i forskellige EU-politikker, udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Komitéen vil fungere som koordineringsorgan mellem Kommissionen og medlemsstaterne med henblik på handlingsplanens gennemførelse.

TILHØRENDE DOKUMENT

Meddelelse af 10. marts 2005 fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om rapport om gennemførelsen af EU's skovbrugsstrategi [KOM(2005) 84 endelig - Ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

See also

 • Netstedet for Generaldirektoratet for Miljø, Skovbrug (EN)

Seneste ajourføring: 27.10.2011

Top