Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Roaming på mobiltelefonnet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Roaming på mobiltelefonnet

Hensigten med denne forordning er at sikre, at brugere af mobiltelefoner ikke betaler urimeligt høje priser på roamingtjenester i Den Europæiske Union (opkald, SMS og mobilt internet), når de rejser inden for EU.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning).

RESUMÉ

Forordningens primære formål er at fremme konkurrencen på markedet for mobiltelefonbrugere, som benytter mobiltelefonen til opkald, SMS eller mobilt internet, når de rejser i andre EU-lande. Det kaldes »roaming«.

Forordningen indfører to væsentlige ændringer.

Ifølge de nye EU-roamingregler, som trådte i kraft den 1. juli 2012, skal der ske en yderligere sænkelse af de prislofter, der betales for roamingtjenester ved rejse inden for EU. Som følge af de nye prislofter bliver det meget billigere at bruge mobilt internet til at hente kort, fotos, sociale net og e-mail ved rejse i andre EU-lande, hvilket tilsvarende gælder for at modtage opkald og SMS’er.

Ligeledes fra 1. juli 2012 modtager rejsende uden for EU en advarsel via SMS, e-mail eller et pop op-vindue, når de nærmer sig et datadownload på 50 EUR eller det niveau, de på forhånd har aftalt. Dermed udvides det advarselssystem, som allerede findes i EU.

Fra den 1. juli 2014 har forbrugerne mulighed for at vælge en særskilt roamingkontrakt, før de rejser, eller en udbyder af mobil dataroaming direkte på et netværk, der besøges, der hvor en sådan findes. Forbrugerne kan derfor let sammenligne roamingtilbud (uafhængigt af andre mobiltjenester) og drage fordel af lavere priser.

Fra den 1. juli 2014 betaler forbrugerne kun 19 cent pr. minut for at foretage et opkald, maks. 5 cent pr. minut for at modtage et opkald, maks. 6 cent for at sende en SMS og maks. 20 cent pr. megabyte (MB) for at downloade data eller søge på internettet, når de rejser i udlandet (opkrævet pr. anvendt kilobyte).

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 531/2012

1.7.2012

-

EUT L 172 af 30.6.2012

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (»rammedirektivet«) [Den Europæiske Unions Tidende L 108 af 24.4.2002].

FORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU’s indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning (EU) nr. 531/2012. [COM(2013) 627 final af 11.9.2013 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Her er hensigten at bevæge sig i retning af et indre marked for elektronisk kommunikation, som giver borgere og virksomheder adgang til elektroniske kommunikationstjenester overalt, hvor de udbydes i EU (uden restriktioner på tværs af grænserne eller ubegrundede ekstra udgifter), og hvor virksomheder, som leverer elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, kan drive virksomhed og levere dem, uanset hvor de er baseret, eller hvor i EU deres kunder befinder sig.

Hvad angår roaming søger forordningen løsninger, f.eks. at garantere et højt niveau af forbrugerbeskyttelse i hele EU og fælles forretningsmæssige betingelser for dette, herunder foranstaltninger, som gradvis skal sætte en stopper for ekstragebyrer for mobilroaming og sikre adgangen til det åbne internet.

seneste ajourføring 05.02.2014

Top