Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Landbrugs- eller skovbrugstraktorer: procedure for EF-typegodkendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Landbrugs- eller skovbrugstraktorer: procedure for EF-typegodkendelse

Proceduren for Fællesskabets EF-typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer er blevet tilpasset og er nu obligatorisk. Dens anvendelsesområde udvides i denne forbindelse til også at omfatte andre kategorier af landbrugs- eller skovbrugskøretøjer, særlig påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af direktiv 74/150/EØF [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Med direktiv 2003/37/EF moderniseres Fællesskabets procedure for EF-typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer indført ved direktiv 74/150/EØF. Hele EU-typegodkendelssessystemet bliver obligatorisk for landbrugs- eller skovbrugstraktorer af klasse T1, T2 og T3, fra 1. juli 2005 for nye køretøjstyper og fra 1. juli 2009 for alle nye køretøjsklasser, der sættes i drift. Typegodkendelsessystemet har siden 29. september 2013 også omfattet nye landbrugs- eller skovbrugstraktorer af klasse T4.3.

For så vidt angår andre køretøjsklasser anvender medlemsstaterne dette direktiv, når alle særdirektiver for en køretøjsklasse er vedtaget:

  • for nye køretøjstyper tre år efter den dato, hvor det sidste særdirektiv, som skal vedtages, træder i kraft,
  • for alle køretøjer, der er taget i brug, seks år efter den dato, hvor det sidste særdirektiv, som skal vedtages, træder i kraft.

Medlemsstaterne kan, hvis en fabrikant anmoder herom, anvende dette direktiv på nye køretøjstyper fra datoen for alle relaterede særdirektivers vedtagelse.

Anvendelsesområde

Proceduren for EF-typegodkendelse omfatter enhver traktor , ethvert påhængskøretøj og enhver form for udskifteligt trukket materiel , uanset om denne er færdigopbygget eller ej, og som er beregnet til anvendelse inden for land- eller skovbrug.

Der kan dog indrømmes undtagelser for køretøjer, der fremstilles i et begrænset antal, køretøjer, der er de sidste i en serie, eller køretøjer, der svarer til et teknisk niveau, som ikke er dækket af noget særdirektiv.

Procedurens anvendelsesområde er således udvidet til at omfatte nye kategorier af landbrugs- eller skovbrugskøretøjer. Oprindelig omfattede direktiv 74/150/EØF udelukkende landbrugs- eller skovbrugstraktorer.

Procedure for typegodkendelse

Proceduren for EF-typegodkendelse sikrer en permanent kontrol med produktionens overensstemmelse. Indledningsvis attesterer en medlemsstat, at en type køretøj, system, komponent eller teknisk enhed, der præsenteres af en fabrikant, opfylder de tekniske krav i direktiv 2003/37/EF. Den udsteder derefter til fabrikanten en EF-typegodkendelsesattest. Derefter kan fabrikanten ledsage hvert fremstillet køretøj, system, komponent eller teknisk enhed af en typeattest og således bevise, at der er overensstemmelse med den godkendte type.

En etapevis EF-typegodkendelse anvendes i forbindelse med køretøjer, der opbygges i etaper. Der udstedes en EF-typegodkendelsesattest til hver enkelt fabrikant, der er involveret i opbygningen, og denne attest vedrører kun den pågældende etape.

Beskyttelsesforanstaltninger

Hvis en medlemsstat finder, at køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder af en bestemt type udgør en alvorlig fare for færdsels- eller arbejdssikkerheden, selv om de er ledsaget af en gyldig typeattest eller er mærket på passende vis, kan den dog i højst seks måneder nægte registreringen af sådanne køretøjer eller forbyde salget eller ibrugtagningen på sit område af sådanne køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder. Den pågældende medlemsstat underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom med en begrundelse for sin beslutning.

Baggrund

Direktiv 2003/37/EF bygger på princippet om fuldstændig harmonisering. Proceduren for EF-typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer er hermed blevet obligatorisk og erstatter den frivillige harmonisering, der har været gældende siden 1990. Hidtil kunne fabrikanter af landbrugs- eller skovbrugstraktorer vælge mellem en komplet EU-typegodkendelsesprocedure i overensstemmelse med direktiverne eller en national godkendelse i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats forskrifter. Det vil betyde, at når blot én medlemsstat får typegodkendt et køretøj, kan køretøjer af den samme type registreres overalt i EU, alene på grundlag af deres typeattest.

Direktiv 2003/37/EF sikrer således, at typegodkendelsesprocedurerne for landbrugs- eller skovbrugstraktorer bringes på linje med procedurerne for andre motorkøretøjer og påhængskøretøjer hertil samt to- eller trehjulede motorkøretøjer. EU-typegodkendelsessystemet for køretøjer har for disse køretøjstyper været obligatorisk siden oktober 1998 og juni 1999.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttræden

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2003/37/EF

9.7.2003

31.12.2004

EUT L 171 af 9.7.2003

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttræden

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008

De ændringer og rettelser som følger af rådsdirektiv 2003/37/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/2/EF af 15. januar 2008 om synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer [Den Europæiske Unions Tidende L 24 af 29.1.2008].

Direktivet indebærer en kodificering af direktiv 74/347/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer, som er et af særdirektiverne i EF-typegodkendelsesordningen. Direktiv 2008/2/EF bestemmer, at medlemsstaterne kan nægte indregistrering eller forbyde salg, ibrugtagning eller benyttelse af traktorer af grunde, der vedrører forrudeviskere, hvis disse ikke opfylder forskrifterne i dette direktiv. Traktoren skal være bygget og udrustet således, at føreren i trafik på vej samt i landbrugs- eller skovbrugsbedrifter kan have et tilstrækkeligt synsfelt under alle sædvanlige trafikforhold på vej samt under arbejde på mark og i skov.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer [Den Europæiske Unions Tidende L 60 af 2.3.2013].

Denne forordning fastlægger harmoniserede regler for de administrative og tekniske krav til typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer og markedsovervågningen af disse køretøjer.

Med direktiv 2003/37/EF blev den obligatoriske anvendelse af EF-typegodkendelsesproceduren for hele køretøjer i første omgang begrænset til køretøjer i klasse T1, T2 og T3 og T4.3, og det indeholdt ikke alle de nødvendige krav for ansøgning om EF-typegodkendelse af hele køretøjer for andre klasser på frivilligt grundlag. Denne forordning tillader således fabrikanterne at ansøge om EU-godkendelse af hele køretøjer for alle klasser, der er omfattet af denne forordning på frivilligt grundlag, nemlig:

  • traktorer (klasse T og C)
  • påhængskøretøjer (klasse R), og
  • udskifteligt trukket udstyr (klasse S).

For følgende køretøjer kan fabrikanten vælge, om han vil ansøge om godkendelse efter denne forordning, eller om han vil overholde de relevante nationale krav:

  • påhængskøretøjer (klasse R) og udskifteligt trukket udstyr (klasse S)
  • bæltetraktorer (klasse C)
  • hjultraktorer til særlige formål (klasse T4.1 og T4.2).

Seneste ajourføring: 06.02.2014

Top