Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udvikling af et transportnet for Euro-Middelhavsområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Udvikling af et transportnet for Euro-Middelhavsområdet

Denne meddelelse vil fremme samarbejdet med landene syd for Middelhavet med henblik på at forbedre transportinfrastrukturerne og bevidstgøre de offentlige og private aktører.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om udvikling af et transportnet for Euro-Middelhavsområdet [KOM (2003) 376 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

BAGGRUND

I denne meddelelse analyseres de økonomiske, politiske og finansielle aspekter af udviklingen af et transportnet for Euro-Middelhavsområdet. Formålet med meddelelsen er at kortlægge problemerne i forbindelse med dette net og samtidig pege på de sikkerhedsmæssige og finansielle aspekter i lyset af den kommende udvidelse af Den Europæiske Union (EU).

Trafikken mellem Middelhavets kyster er meget tæt, og EU er den vigtigste partner inden for sø- og lufttransporten, ikke mindst for Maghreb. Samtidig er der opstået nye behov og begrænsninger med hensyn til udvikling af turismen, sikkerhed og international terrorisme.

INDHOLD

Planlægning af nettet og udpegning af de vigtigste infrastrukturprojekter

Planlægningen og udpegningen af prioriterede projekter er netop igangsat inden for rammerne af MEDA -programmet.

Det er nødvendigt at udpege prioriterede infrastrukturprojekter og at få listen over de udvalgte projekter godkendt af transportministrene i de lande, der deltager i Euro-Middelhavspartnerskabet. Kommissionen anbefaler, at prioriteringen af projekterne sker på basis af en analyse af korridorerne.

F.eks. vil følgende to multimodale korridorer kunne fremme den regionale integration:

- den multimodale transmaghrebkorridor: Et jernbane- og motorvejsnet, som forbinder de vigtigste byer i Marokko, Algeriet og Tunesien.

- den dobbelte korridor i det østlige Middelhavsområde: Korridoren udgår fra Bulgarien og passerer gennem Tyrkiet for derefter at deles i to grene, hvoraf den ene følger kysten gennem Syrien, Libanon, Israel og Egypten, mens den anden går gennem den syriske og den jordanske højslette.

Integration af de fælles transportpolitiske målsætninger

- Nærsøfart: Det er meget vigtigt, at der oprettes "sejlende vandveje", som forbinder medlemsstaternes korridorer og havne med naboernes. Middelhavsbækkenet er særdeles velegnet til udvikling af et sådant net.

Intermodaliteten i nærsøfarten vil også kunne suppleres med deltagelse i pilotprojekter under Marco Polo -programmet.

- Søtransport: Målet er at hindre, at søtransport af kulbrinter i Middelhavet resulterer i en ny "Erika"- eller "Prestige"-katastrofe i et lukket og miljømæssigt skrøbeligt område. De nye forslag, der er et resultat af "Erika I (es de en fr) og II "-pakkerne er blevet videreført i Euro-Middelhavsplanen. Således samles de vigtigste forebyggende foranstaltninger i et nyt regionalt projekt inden for rammerne af MEDA-programmet.

- Lufttransport: Lufttransporten spiller en meget vigtig rolle, bl.a. på grund af udviklingen af turismen og indvandrerbefolkningernes rejseaktivitet. Målet er at forbedre lufthavnenes kapacitet og integreringen af lufttrafikstyringssystemerne med henblik på oprettelsen af det fælles europæiske luftrum. Denne indsats kan suppleres med indgåelse af " open skies "-aftaler mellem EU og de berørte Middelhavspartnere samt deltagelse i Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur.

- Jernbanetransport: Målet er at udvikle jernbanenettet for at lette syd-syd-samhandelen og forbedre interoperabiliteten (es de en fr) og reducere CO2-emissionerne.

- Galileo: Galileo -projektet, som vil være operationelt fra 2008, stiller det europæiske satellitnavigationssystem til rådighed for et mere sikkert og bedre beskyttet Middelhav. Målet er at få Middelhavspartnerlandene og deres virksomheder til at bidrage til fællesforetagendet Galileos kapital.

- Forskningsprogrammer: Middelhavspartnerlandene kan deltage i det sjette rammeprogram for forskning, bl.a. i de udvalgte forskningstemaer «luftfart og rumfart» og "bæredygtig overfladetransport" med henblik på at forbedre sikkerheden i Euro-Middelhavstransportnettet.

Finansiering af nettet

Det største problem er de private investeringer. De offentlige finansieringer, herunder investeringerne på EU-plan, vil fortsat spille en betydelig rolle på infrastrukturområdet. Meddelelsen anbefaler således øget anvendelse af offentlig-private partnerskaber og foreslår, at der oprettes et uafhængigt agentur, som skal fremme nettet og den finansielle planlægning af de store infrastrukturprojekter.

Endvidere har Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) sammen oprettet lånefaciliteten for investeringer og partnerskab mellem EU og Middelhavsområdet (FEMIP) i EIB.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd [KOM (2003) 104 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions tidende].

Meddelelse fra Kommissionen - Udbygning af Euro-Middelhavssamarbejdet inden for transport og energi [KOM (2001) 126 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen - Udvikling af det transeuropæiske transportnet: Nyskabende finansieringsformer - Kompatibilitet mellem automatiske bompengesystemer [KOM (2003) 132 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 19.07.2006

Top