Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program til fremme af nærskibsfart

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program til fremme af nærskibsfart

Meddelelsen vil udarbejde et program til fremme af nærskibsfart i Den Europæiske Union (EU) bestående af lovgivningsmæssige, tekniske og operationelle aktiviteter.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen: Program til fremme af nærskibsfarten [KOM (2003) 155 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

I hvidbogen "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg" påpeger Kommissionen, at nærskibsfart kan være med til at kontrollere væksten i vejtransporten, genskabe balancen mellem de forskellige transportformer og afhjælpe flaskehalsene i vejtransporten. Udviklingen inden for nærskibsfarten kan også være med til at begrænse væksten i vejtransporten, genskabe balancen mellem de forskellige transportformer, afhjælpe flaskehalsene og bidrage til bæredygtig udvikling og sikkerhed.

Programmet i meddelelsen omfatter 14 aktiviteter, der igen er inddelt i foranstaltninger, og for hver foranstaltning anføres aktører og gennemførelsesplan (fra 2003 til 2010). Programmet indeholder en beskrivelse af de initiativer, der skal træffes af EU, medlemsstaterne og regionerne samt af erhvervslivet for at udvikle nærskibsfarten på lovgivningsmæssigt, teknisk og operationelt plan.

De lovgivningsmæssige aktiviteter består af:

 • gennemførelse af direktivet om meldeformaliteter for skibe, der sejler til og fra havne i EU-landene - direktivet forenkler de administrative procedurer i forbindelse med søtransport ved at pålægge EU-landene at anerkende Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) (EN) FAL-formularer, der gør det muligt at indhente alle nødvendige oplysninger om et skibs ankomst og afgang i dokumentform. Dette direktiv om rapporteringsregler er blevet erstattet af direktiv 2010/65/EU, der fastlægger en standard for elektronisk dataoverførsel
 • iværksættelse af Marco Polo-programmet - Marco Polo og Marco Polo II-programmerne har et gennemsnitligt årligt budget på 18,75 millioner EUR og skal gøre det muligt årligt at overføre flere milliarder t/km fra vejtransport til nærskibsfart samt transport ad jernbane og indre farvande
 • normalisering og harmonisering af intermodale lasteenheder - de mange forskellige intermodale lasteenheder (containere og veksellad) er årsag til forsinkelser ved overgang fra en transportform til en anden
 • udvikling af sejlende motorveje - med sejlende motorveje bliver det muligt at afhjælpe flaskehalse i vejgodstransporten i Europa inden for rammerne af globale dør-til-dør-logistikkæder, fordi effektive, regelmæssige og hyppige tjenester vil kunne konkurrere med vejtransporten, især med hensyn til forsendelsens varighed og pris
 • forbedring af nærskibsfartens miljøresultater - søtransport er generelt mindre miljøskadelig pr. befordret ton eller passager. En omlægning af en del af trafikken til nærskibsfart vil f.eks. kunne bidrage til at opfylde målene fra Kyoto-protokollen.

De tekniske aktiviteter består af:

 • vejledning om toldprocedurer i forbindelse med nærskibsfart - Kommissionen har offentliggjort en vejledning om toldprocedurer i forbindelse med nærskibsfart, der har to formål: Beskrivelse af toldlovgivningen og de tilfælde, hvor procedurerne kan forenkles (grundlaget for det andet formål) og fastlæggelse af konkrete behov for yderligere forenkling
 • registrering og fjernelse af hindringer for stigende nærskibsfart - siden 1999 har Kommissionen registreret de flaskehalse, der hindrer udviklingen af nærskibsfarten. Disse hindringer kan inddeles i fem kategorier: billede af aktiviteten som forældet, manglende integration i den intermodale logistikkæde, komplicerede administrationsprocedurer, manglende effektivitet i havne og manglende anvendelse af regler og procedurer mellem de forskellige EU-lande
 • tilnærmelse mellem national praksis og information om EU’ toldprocedurer - "eCustoms"-initiativet skal fremskynde og forenkle anmeldelsesprocedurerne for transporteret gods. En af de første aktiviteter under initiativet er at indføre det nye datamatiserede forsendelsessystem (NCTS), som vil træde i stedet for de administrative formularer i tilknytning til det administrative enhedsdokument (SAD), som anvendes i omkring 3000 toldkontorer i 22 lande
 • forskning og teknologisk udvikling - forskningen skal forbedre søfartens kvalitet, sikkerhed, sikring og miljøresultater. Inden for et temanetværk vil der blive forsket i projekter, som direkte vedrører nærskibsfarten, navnlig inden for rammerne af det sjette rammeprogram.

De operationelle aktiviteter består af:

 • one stop-kontorer i havnene - skal forenkle formaliteterne i forbindelse med skibes ankomst, afgang og tilladelser. Med et one stop-kontor begrænses antallet af myndigheder, der skal føre kontrol om bord på skibene, og brugerne af havnene tilbydes one stop-steder eller kontorer til de administrative formaliteter
 • bevaring af informationscentrene for nærskibsfart (centre for short sea shipping) - det er nødvendigt at sikre det fortsatte samarbejde mellem informationscentrene for nærskibsfart og Kommissionen gennem regelmæssige møder og permanent informationsformidling via internetværktøjet CIRCA (Communication and Information Resource Centre Adminstrator). Tiltrædelseslandene bør også involveres i arbejdet med henblik på at øge deres kendskab til nærskibsfartens vigtighed
 • sikring af gode arbejdsforhold for centrene for short sea shipping - disse centre drives af kommercielle interesser og er et konkret værktøj til fremme af nærskibsfarten på nationalt plan. De nationale centre er ved at organisere sig i et netværk med betegnelsen "European Short Sea Network" (ESN), som er et fælles værktøj til fremme af nærskibsfarten i Europa. Netværkets målsætning er at udveksle information og god praksis samt yde praktisk rådgivning vedrørende de forskellige etaper i et transportforløb med nærskibsfart
 • fremme nærskibsfarts ry som tilfredsstillende alternativ til andre transportformer - nærskibsfart skal have et mere moderne, dynamisk image, der viser dens fordele, dvs. hurtighed, pålidelighed, fleksibilitet, regelmæssighed og højt sikkerhedsniveau for det transporterede gods
 • indsamling af statistiske oplysninger - EU’s statistikker vedrørende nærskibsfart er ikke tilstrækkeligt detaljerede. Formålet er at indsamle information om nærskibsfart via bidrag fra European Sea Ports Organisation (ESPO), indtil der i medfør af direktivet om søfartsstatistik indkommer så mange data, at det bliver muligt at foretage sammenligninger.

Seneste ajourføring: 05.09.2011

Top