Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af havet og fødevarekæden mod virkningerne af organiske tinforbindelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beskyttelse af havet og fødevarekæden mod virkningerne af organiske tinforbindelser

Et forbud mod at bruge visse kemiske forbindelser på skibe og net kan bidrage til at beskytte havmiljøet og menneskers sundhed.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 782/2003 af 14. april 2003 om forbud mod organiske tinforbindelser på skibe.

RESUMÉ

Et forbud mod at bruge visse kemiske forbindelser på skibe og net kan bidrage til at beskytte havmiljøet og menneskers sundhed.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen indarbejder reglerne fra Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konvention om antibegroningssystemer (AFS) (*) i Den Europæiske Unions (EU) lovgivning. Formålet er at forbyde organiske tinforbindelser på alle skibe, der anløber havne i EU, for at begrænse eller fjerne negative virkninger af disse produkter.

HOVEDPUNKTER

Hvad er organiske tinforbindelser?

Organiske tinforbindelser er kemikalier fra antibegroningsmalinger brugt på skibsskrog og net. Disse overfladebehandlinger er biocidfunktioner udviklet til at hindre, at alger, muslinger og andre organismer sætter sig fast og begrænser skibets hastighed.

Hvad er virkningerne af dem?

De er meget giftige for livet i havet (larver, muslinger, østers og fisk), og de er derfor forbudt i mange EU-lande.

Denne forordning gælder for:

  • skibe, der fører et EU-lands flag
  • skibe, der ikke fører et EU-lands flag, men som drives under et EU-lands myndighed
  • skibe, som anløber et EU-lands havn, men som ikke falder ind under de to ovenstående punkter.

Forordningen gælder ikke for orlogsfartøjer, marinehjælpeskibe eller andre skibe, der ejes af en stat, uanset om det er et EU-land eller ej, og som anvendes i statens tjeneste.

Forordningen pålægger følgende begrænsninger:

  • Fra den 1. juli 2003 må organiske tinforbindelser med biocidfunktioner i antibegroningssystemer ikke længere påføres skibe, der fører et EU-lands flag.
  • Fra 1. januar 2008 må skibe, der anløber en havn i et EU-land, enten ikke have organiske tinforbindelser med biocidfunktion. Ellers skal de være dækket med en belægning, som hindrer, at disse forbindelser udvaskes fra det underliggende, forbudte antibegroningssystem.

Syn og certificering

Forordningen introducerer et syns- og certificeringssystem for skibe, der fører et EU-lands flag. Den kræver:

  • at skibe på 400 bruttotons og derover synes og certificeres uafhængigt af rejsen
  • at skibe med en længde på 24 meter og derover, men med en bruttotonnage på under 400, blot skal have dokumentation for, at de opfylder forordningen eller AFS-konventionen
  • intet krav om syn eller certificering af skibe med en længde på under 24 meter, dvs. primært fritids- og fiskerbåde.

Kommissionens forordning (EF) nr. 536/2008, der ændrer den oprindelige forordning, fastlægger, hvordan skibe, der ikke fører et EU-lands flag, skal overholde begrænsningerne. Den kræver:

  • at skibe, der fører flag fra et medlemsland, der er part i AFS-konventionen, viser, at de overholder kravene ved et internationalt certifikat for antibegroningssystem
  • at skibe, der fører et flag fra et land, der ikke er part i AFS-konventionen, skal vise en overensstemmelseserklæring udstedt af flagstatens myndighed i overensstemmelse med AFS-konventionen og havmiljøbeskyttelsesudvalget (MEPC) under IMO.

NØGLEORD

(*) International konvention om kontrol af skadelige antibegroningssystemer : en aftale, der forbyder brugen af skadelige organiske tinforbindelser i antibegroningsmalinger på skibe, og som opretter en mekanisme til at forebygge fremtidig brug af andre skadelige stoffer i antibegroningssystemer.

For yderligere oplysninger henvises til antibegroningssystemer på Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 782/2003

10.5.2003

-

EUT L 115, 9.5.2003, s. 1-11

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 536/2008

4.7.2008

-

EUT L 156, 14.6.2008, s. 10-11

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009, s. 109-154

seneste ajourføring 25.08.2015

Top