Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Luftfartssikkerhed: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Luftfartssikkerhed: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Kommissionen foreslår at fastlægge et højt, ensartet niveau for luftfartssikkerhed i Europa og dermed virkeliggøre planen om et fælles europæisk luftrum. Den opregner det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs opgaver på dette område og understreger nødvendigheden af at harmonisere de standarder, der vedrører luftfartssikkerhed.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 240 af 7.9.2002] [Se ændringsretsakt(er)]

RESUMÉ

For at tage hensyn til den voksende bekymring hos passagererne er det nødvendigt at udvikle flydesign, som bedre beskytter passagerernes sikkerhed og sundhed.

Konventionen om international civil luftfart (Chicago-konventionen) fra 1944, som alle medlemsstaterne er parter i, indeholder allerede minimumsstandarder for civil luftfartssikkerhed og miljøbeskyttelse i forbindelse hermed.

Forordningen dækker alle områder inden for civil luftfart. Luftfartøjer, der benyttes til militær-, told- og politioperationer, samt personer og foretagender, der udøver sådanne aktiviteter, er ikke omfattet af forordningen.

Grundprincipper

Det Europæiske Luftfartsikkerhedsagentur (EASA) skal fremme harmoniseringen af de tekniske regler og navnlig sikre, at de anvendes ensartet. Selv i vore dage sker det, at en flykonstruktør skal fremstille forskellige udgaver af samme type fly eller udstyr, alt afhængigt af det land, hvori produktet skal anvendes.

Samtidig skal denne harmonisering gøre det lettere for den europæiske luftfartsindustri at udøve sine aktiviteter ved at give adgang til hele det europæiske marked på grundlag af et enkelt certifikat.

Medlemsstaterne kan under følgende særlige omstændigheder træffe visse foranstaltninger, forudsat at disse er underlagt passende EU-kontrol:

 • sikkerhedsproblemer, som involverer materiel, personer eller foretagender
 • akutte, uforudsete driftsproblemer eller driftsbehov af begrænset varighed
 • en situation, hvor det samme sikkerhedsniveau kan opnås ved hjælp af andre midler end de foreskrevne.

Oplysninger, der indsamles på det område, der er dækket af forordningen, skal behandles fortroligt i henhold til direktiv 95/46/EF vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Dog står oplysningerne til rådighed for de nationale myndigheder for civil luftfart og for de organer, der efterforsker flyulykker og flykatastrofer. For at holde offentligheden underrettet om det generelle sikkerhedsniveau udgiver agenturet hvert år en sikkerhedsrapport.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Agenturet har til opgave at:

 • bistå EU-lovgiveren med at udvikle fælles standarder, som kan sikre det højeste sikkerheds- og miljøbeskyttelsesniveau
 • sikre en ensartet anvendelse af disse standarder i Europa og en gennemførelse af de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger
 • fremme udbredelsen af standarder på verdensplan.

Agenturet kan gennemføre visse typer foranstaltninger. Det kan:

 • træffe bindende, individuelle afgørelser ved at udstede typecertifikater og ved at foretage inspektioner og undersøgelser
 • udarbejde uforpligtende materiale, som indeholder acceptable overholdelsesmetoder (f.eks. luftdygtighedskodekser) og vejledninger (til brug ved certificering), og fremsætte udtalelser til Kommissionen om væsentlige krav og om de gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages.

Intern struktur

Agenturet er et EU-organ, der har status af juridisk person. Agenturet kan oprette lokale kontorer i medlemsstaterne med disses samtykke. Det repræsenteres af sin administrerende direktør.

Agenturets personale består dels af et begrænset antal tjenestemænd, som udpeges eller udstationeres af Kommissionen eller medlemsstaterne til at varetage ledelsesopgaver, dels af øvrige ansatte, som Agenturet ansætter efter behov for en nøje afgrænset periode.

Udtalelser til Kommissionen om fremtidige foranstaltninger skal forelægges på alle Fællesskabets officielle sprog. Certificeringsansøgninger til Agenturet kan forelægges på et af de officielle sprog, og Agenturets afgørelse affattes på samme sprog.

Bestyrelsen udøver en tilsynsfunktion, idet den udnævner den administrerende direktør, vedtager årsberetningen og arbejdsprogrammet (efter Kommissionens godkendelse) og træffer beslutninger vedrørende budgettet. Bestyrelsen vedtager procedurer for Agenturets arbejde, herunder - efter Kommissionens forudgående godkendelse - retningslinjer for certificeringsopgavernes fordeling på de kompetente organer.

Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Mandatperioden er 3 år og kan fornyes.

Den administrerende direktør kan, som den eneste, fastlægge Agenturets foranstaltninger inden for sikkerhed og miljøbeskyttelse. Han træffer afgørelse om inspektioner og undersøgelser. Han er leder af Agenturet og har dermed ansvaret for udarbejdelse og gennemførelse af budgettet og arbejdsprogrammet samt for alle personalespørgsmål.

Der oprettes ankenævn til undersøgelse af Agenturets individuelle afgørelser. Ankenævnenes funktioner holdes klart adskilt fra Agenturets. Ankenævnenes medlemmer skal være uafhængige.

Afgørelser, der kan ankes:

 • udstedelse af typecertifikater
 • afgørelser truffet i forbindelse med en undersøgelse
 • afgørelser om betaling af gebyrer.

Anken har kun opsættende virkning, hvis Agenturet beslutter det. Kun endelige afgørelser kan ankes.

Enhver person kan anke afgørelser, der er rettet til vedkommende eller berører ham umiddelbart og individuelt.

Ankenævnet kan afslutte undersøgelsen enten ved at træffe en afgørelse eller ved at henvise sagen til Agenturets kompetente organ, som i så fald er bundet af nævnets afgørelse. Ankenævnets afgørelser kan indbringes for EF-domstolen i lighed med de retsakter, der er omfattet af EF-traktatens artikel 230.

Medlemsstaterne kan indanke Agenturets afgørelser i forbindelse med typecertificering og inspektioner.

Arbejdsmetoder

Bestyrelsen skal fastlægge gennemsigtige procedurer for vedtagelse af udtalelser, acceptable overholdelsesmetoder og vejledningsmateriale. Disse procedurer skal sikre udnyttelse af relevant sagkundskab, omfattende samråd med alle de berørte parter og de enkelte medlemsstaters ret til at blive inddraget i vedtagelsesprocessen. Der skal fastlægges særlige procedurer, så Agenturet kan træffe øjeblikkelige foranstaltninger i tilfælde af sikkerhedsproblemer. Der gælder tilsvarende gennemsigtige procedurer for individuelle afgørelser.

Agenturet og de kvalificerede organer, som det kan uddelegere opgaver til, kan foretage de undersøgelser og inspektioner, der er nødvendige for at udføre Agenturets opgaver.

Agenturet udfører inspektioner hos medlemsstaterne for at sikre en korrekt anvendelse af forordningen og gennemførelsesbestemmelserne på nationalt plan.

Agenturet kan foretage undersøgelser med henblik på at udstede de relevante certifikater og sørge for en stadig overvågning af sikkerheden.

Finansieringsbestemmelser

Agenturets budget finansieres ved hjælp af tilskud fra Fællesskabet, gebyrer (for certifikater udstedt af Agenturet) og honorarer for publikationer og undervisningsaktiviteter.

Finanskontrollen foretages af Kommissionens finansinspektør. Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber reviderer Agenturets regnskaber og offentliggør hvert år en beretning om Agenturets aktiviteter. Europa-Parlamentet giver efter anbefaling fra Rådet den administrerende direktør decharge for budgettets gennemførelse.

Bestyrelsen vedtager, med Kommissionens godkendelse og efter udtalelse fra Revisionsretten, Agenturets finansforordning, som skal indeholde procedurerne for opstilling og gennemførelse af agenturets budget.

Agenturet vil først være fuldt operationelt tolv måneder efter forordningens ikrafttræden.

I 2004 blev Agenturets hovedsæde endeligt etableret i Köln (Tyskland).

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1592/2002

27.9.2002

27.9.2002

EUT L 240 af 15.7.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1643/2003

30.9.2003

-

EUT L 245 af 22.7.2003

Forordning (EF) nr. 334/2007

29.3.2007

-

EUT L 88 af 29.3.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 15. november 2005 om Udvidelse af Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs opgaver - En agenda for 2010 [KOM(2005) 578 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens meddelelse af 15. november 2005 tager sigte på at udvide Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA) opgaver. Efter en række flykatastrofer i 2005 foreslår Kommissionen at udvide de fælles regler, og dermed EASA's kompetenceområde, for at sikre, at luftfartssikkerhedsreglerne anvendes ensartet i Europa, og at bestemmelserne om europæisk luftfart i almindelighed anvendes mere effektivt. EASA sørger for at opstille, iværksætte og kontrollere anvendelsen af disse regler. Ifølge Kommissionen har EASA endvidere den målsætning inden 2010 at udvikle sig til en europæisk myndighed med beføjelser, der udvides til at omfatte alle aspekter af civil luftfartssikkerhed.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 355 af 30.12.2002].

Kommissionens forordning nr. 1701/2003 af 24. september 2003 om tilpasning af artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur [Den Europæiske Unions Tidende L 243 af 27.9.2003].

Kommissionens forordning (EF) nr. 104/2004 af 22. januar 2004 om fastsættelse af regler for organisation og sammensætning af klagenævnet for det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur [Den Europæiske Unions Tidende L 16 af 23.1.2004].

Rådets afgørelse af 29. april 2004 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed [Den Europæiske Unions Tidende L 304 af 30.9.2004].

Seneste ajourføring: 28.08.2007

Top