Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog

Fælles EU-standarder for lokomotivførere:

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet

RESUMÉ

Fælles EU-standarder for lokomotivførere:

 • gør det nemmere for jernbanetjenester mellem EU-lande at operere
 • øger den offentlige tillid til jernbanenettet
 • skaber et mere fleksibelt arbejdsmarked for lokomotivførerne.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det fastsætter betingelser og procedurer for certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i EU.

HOVEDPUNKTER

Når direktivet gennemføres, kan EU-landene undtage lokomotivførere, der udelukkende fører:

 • metroer, sporvogne og andre letbanesystemer
 • net, der er adskilt fra resten af jernbanesystemet, og som kun er beregnet til personbefordring og godstrafik i lokal-, by- og forstadsområder
 • privatejet jernbaneinfrastruktur
 • sporsektioner, der midlertidigt er afspærret for normal trafik.

Certificering af lokomotivførere

Lokomotivførere skal have de nødvendige egenskaber og kvalifikationer. De skal også være i besiddelse af følgende dokumenter:

 • en licens, der godtgør, at lokomotivføreren opfylder minimumskravene til helbred, grunduddannelse og almene faglige kvalifikationer
 • et harmoniseret supplerende certifikat,hvilke typer tog hvori det er anført hvilke jernbaner oghvilke typer tog , føreren er certificeret til at føre.

Erhvervelse af en licens og et certifikat

Ansøgere skal opfylde følgende krav:

 • være mindst 20 år, selvom EU-lande kan udstede licenser begrænset til deres eget område til lokomotivførere, der er fyldt 18 år
 • skal have modtaget grunduddannelse og opfylde helbredskravene, der er fastsat i direktivet
 • fremlægge bevis for deres fysiske og psykiske egnethed gennem en helbredsundersøgelse foretaget af en læge, der er anerkendt af den kompetente myndighed
 • godtgøre deres psykiske egnethed gennem en undersøgelse foretaget af en psykolog, der er anerkendt af den kompetente myndighed
 • fremlægge bevis for deres faglige kompetencer og, hvis det er relevant, sprogkundskaber.

Den kompetente myndighed skal udstede en licens inden for én måned efter modtagelsen af de nødvendige dokumenter. Licensen er gyldig i ti år.

Hvad er de nationale kompetente myndigheders rolle?

Myndigheden, der er udpeget at et EU-land til at udstede lokomotivførerens licens, har en række opgaver, herunder:

 • udstede og ajourføre licenser, udfærdige erstatninger samt suspendere og inddrage licenser om nødvendigt
 • sikre regelmæssige prøver og kontroller
 • sikre offentliggørelse og ajourføring af et register over de personer og organer, der er godkendt eller anerkendt (læger, instruktører, eksaminatorer osv.)
 • føre og ajourføre et register over licenser, der er blevet udstedt, ændret, suspenderet, annulleret eller anmeldt tabt eller ødelagt, eller som er udløbet
 • føre tilsyn med proceduren for certificering af lokomotivførere og udføre de nødvendige kontroller på tog, der kører inden for EU.

Jernbanevirksomheder skal:

 • føre et register over alle harmoniserede supplerende certifikater, der er udstedt, udløbet, ændret, suspenderet, annulleret eller anmeldt tabt eller ødelagt
 • oprette et system til at registrere deres lokomotivførere og straks handle, hvis der opstår tvivl om en lokomotivførers egnethed til jobbet.

Senest den 29. oktober 2018 skal alle lokomotivførere være i besiddelse af licenser og certifikater, der er i overensstemmelse med dette direktiv.

Direktivet er ændret ved direktiv 2014/82/EU. Det omfattede mindre ændringer i kravene til udstedelse af en licens og et certifikat for at sikre en ensformig anvendelse i alle EU-lande.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/59/EF

4.12.2007

3.12.2009

EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51-78

Ændringsretsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2014/82/EU

15.7.2014

1.7.2015

EUT L 184, 25.6.2014, s. 11-15

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2010/17/EF af 29. oktober 2009 om vedtagelse af grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (EUT L 8 af 13.1.2010, s. 17-31)

Kommissionens forordning (EU) nr. 36/2010 af 3. december 2009 om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (EUT L 13 af 19.1.2010, s. 1-27)

Kommissionens afgørelse 2011/765/EU af 22. november 2011 om kriterier for anerkendelsen af uddannelsescentre, der er involveret i uddannelsen af lokomotivførere, om kriterier for anerkendelsen af eksaminatorer for lokomotivførere og om kriterier for afholdelsen af prøver i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (EUT L 314 af 29.11.2011, s. 36-40)

Kommissionens henstilling 2011/766/EU af 22. november 2011 om proceduren for anerkendelse af uddannelsescentre og lokomotivførereksaminatorer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (EUT L 314 af 29.11.2011, s. 41-46)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/89/EU af 14. februar 2014 vedrørende et pilotprojekt om iværksættelse af administrative samarbejdsforpligtelser fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EUT L 45 af 15.2.2014, s. 36-39)

seneste ajourføring 14.09.2015

Top