Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikkerhed til søs: Udvalget for Sikkerhed til Søs

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikkerhed til søs: Udvalget for Sikkerhed til Søs

Forordningen nedsætter et Udvalg for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe (USS). Udvalget bistår og rådgiver Europa-Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivning om sikkerhed til søs, forebyggelse af forurening samt leve- og arbejdsforhold om bord.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Ved forordningen oprettes USS-udvalget, der består af repræsentanter fra EU-landene og ledes af Kommissionen. Udvalgets rolle er at bistå Kommissionen i forbindelse med rettidig opdatering og ændring af EU’s søtransportlovgivning. Udvalget centraliserer det arbejde, der tidligere blev udført af en række udvalg, der var nedsat i henhold til forskellige EU-lovgivninger på området.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

USS’s arbejde omhandler en lang række forhold, der er dækket af EU’s søtransportlovgivning, såsom:

  • modtagefaciliteter i havne: (hvor skibe kan komme af med deres affald eller lastrester) for at reducere udledninger i havet og således forebygge forurening til søs
  • udstyr på skibe: produktsikkerhed, men også tjenester, leveret til bygning, ombygning og vedligeholdelse af skibe (søgående og på land) samt strukturer til søs, såsom olieplatforme
  • passagerskibe, sikkerhed på færger og krydstogtskibe samt leveforhold om bord
  • minimumsuddannelsesniveau for søfartserhverv.

Internationale regler

Meget af udviklingen af EU’s søtransportlovgivning skyldes ændringer, der er aftalt i internationale organisationer, såsom den internationale søfartsorganisation eller den internationale arbejdsorganisation.

Procedure for overensstemmelseskontrol

For at sikre, at der ikke er nogen konflikt mellem EU’s søtransportlovgivning og aftaler indgået på internationalt plan, samarbejder EU-landene og Kommissionen ved hjælp af koordinationsmøder om at fastlægge en fælles EU-holdning.

Der findes en procedure for overensstemmelseskontrol, der giver USS mulighed for at undersøge enhver ændring af en aftale eller resolution, der er vedtaget på internationalt plan, og som kunne svække EU’s standarder. Kommissionen kan tage initiativ til at indkalde til et uopsætteligt møde i USS på anmodning fra et EU-land for at undersøge de involverede ændringer og afgive en udtalelse om passende EU-foranstaltninger.

Som en sikkerhedsforanstaltning kan Kommissionen også, hvor det er relevant, bede EU-landene om at suspendere eller udsætte enhver plan om at acceptere eller anvende den pågældende internationale aftale.

USS' beføjelser

USS' arbejde fremskynder og forenkler indarbejdningen af internationale regler i EU-lovgivningen ved at tillade, at ændringer af disse regler kan anvendes direkte, med forbehold af en forudgående overensstemmelseskontrol.

Forordning (EU) nr. 182/2011 fastlægger reglerne og principperne for Europa-Kommissionens gennemførelsesbeføjelser (udvalgsprocedurer). Via USS kontrollerer EU-landene Kommissionens udøvelse af de gennemførelsesbeføjelser, der tilkommer Kommissionen i medfør af forskellige direktiver og forordninger inden for EU’s søtransportlovgivning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 19. december 2002.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted for Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2099/2002

19.12.2002

19.12.2002

EUT L 324 af 29.11.2002, s. 1-5

seneste ajourføring 15.03.2015

Top