Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lastning og losning af bulkskibe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lastning og losning af bulkskibe

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/96/EF — EU-krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det forbedrer sikkerhedsprocedurerne for bulkskibe, der laster og losser deres faste bulklast i EU-havne.
 • Det har til formål at reducere risikoen for skader på skibe under lastning og losning.
 • Det harmoniserer standarder for skibe og terminaler samt for samarbejde og kommunikation mellem dem.

HOVEDPUNKTER

 • Lovgivningen gælder for EU-terminaler (*) og bulkskibe, uanset flag, der bruger disse til at laste og losse fast bulklast.
 • EU-landene skal sikre, at:
  • terminaloperatører er sikre på, at de besøgende skibe og deres egne terminaler overholder lovgivningen
  • der er aftalt lastnings- og losningsplaner i henhold til SOLAS-konventionen af 1974 mellem skibsføreren og terminalrepræsentanten, før arbejde påbegyndes
  • deres egne myndigheder nægter eller standser enhver aktivitet, hvis de mener, at den vil forringe skibets eller besætningens sikkerhed
  • der gennemføres regelmæssig overvågning, herunder uanmeldte besøg, under lastning og losning for at bekræfte, at lovgivningen overholdes. Medlemsstaterne sender hvert tredje år Europa-Kommissionen resultaterne af overvågningen.
 • Skibsførerne er til enhver tid ansvarlige for sikker lastning og losning af de skibe, de er førere af.
 • Terminalrepræsentanterne skal give skibets fører relevante oplysninger, såsom navnet på kajen, og om det udstyr, der er til rådighed, hvor lastning eller losning skal finde sted, før skibet ankommer.
 • Terminalrepræsentanterne skal til skibsføreren rapportere alle skader på et fartøj eller dets udstyr under lastning eller losning. Om nødvendigt skal de udbedres.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det gælder fra den 5. februar 2002. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 5. august 2003.

VIGTIGT BEGREB

(*) Terminal: ethvert fast, flydende eller mobilt anlæg, der er udstyret og benyttes til lastning og losning af fast bulklast til og fra bulkskibe.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/96/EF af 4. december 2001 om harmoniserede krav til og procedurer for sikker lastning og losning af bulkskibe (EFT L 13 af 16.1.2002, s. 9-20)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2001/96/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 14.03.2016

Top