Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikker og effektiv flodtransport: flodinformationstjenester

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikker og effektiv flodtransport: flodinformationstjenester

RESUMÉ AF:

Direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i EU

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger regler for brugen af harmoniserede flodinformationstjenester (RIS)*. Disse regler har til formål at sikre sikkerheden, effektiviteten og miljøet på de indre vandveje i EU. De gælder for kanaler, floder, søer og havne, der kan tage fartøjer mellem 1 000 og 1 500 tons.

HOVEDPUNKTER

 • Flodinformationstjenester omfatter:
  • geografiske, hydrologiske og administrative oplysninger om vandveje (»farvandsefterretninger«)
  • oplysninger, der berører navigationsbeslutninger på kort, mellemlangt og langt sigt (»taktisk og strategisk trafikinformation«)
  • foranstaltninger i tilfælde af en ulykke (»katastrofehjælp«)
  • statistik- og toldtjenester samt vandvejs- og havneafgifter.
 • EU-landene skal:
  • sikre, at deres RIS-system er effektivt, kan udvides og kan indgå i et samspil med andre systemer
  • give alle RIS-brugerne relevante oplysninger om sejladsen og ruteplanlægningen
  • oprette RIS-centre efter regionale behov
  • udpege myndigheder til at kontrollere RIS-systemerne og udveksling af internationale data.
 • Europa-Kommissionen er ansvarlig for, inden for de aftalte tidsfrister, at præcisere de tekniske retningslinjer for planlægning, indførelse og praktisk anvendelse RIS. Disse omfatter:
  • et elektronisk kortvisnings- og informationssystem
  • elektronisk skibsmelding
  • efterretninger for skippere
  • fartøjssporingssystemer
  • kompatibilitet for RIS-udstyr.
 • Kommissionen har med bistand fra et udvalg af nationale eksperter udviklet de tekniske krav til RIS.

Handlingsprogram

I 2006 præsenterede Kommissionen en meddelelse om et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje. Programmet, kendt som Naiades (Navigation and inland waterway action and development in Europe), blev opdateret i 2013 (Naiades II) og fastsatte specifikke mål frem til 2020. Kommissionens meddelelse om Naiades II har til formål at skabe betingelserne, for at indlandssejlads kan blive en transportform af høj kvalitet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 20. oktober 2005. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 20. oktober 2007.

BAGGRUND

 • EU har mere end 37 000 km kanaler og floder, der forbinder vigtige byer og økonomiske områder. Disse indre vandveje udgør et vigtigt bidrag til et bæredygtigt transportsystem, mindsker trængslen og forureningen på vejene i EU.
 • Portal for flodinformationstjenester

VIGTIGE BEGREBER

* Flodinformationstjenester (RIS): disse yder støtte til trafikregulering og transportstyring af vandvejstransporten og, hvor det er muligt, samordning med andre transportformer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EC af 7. september 2005 om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet (EUT L 255 af 30.9.2005, s. 152-159)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2005/44/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 25.07.2016

Top