Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gods: Udvikling hen imod en mere sikker og konkurrencedygtig vejtransport

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Gods: Udvikling hen imod en mere sikker og konkurrencedygtig vejtransport

Kommissionen vil med denne meddelelse angive de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af en global og sammenhængende politik med henblik på at sikre udvikling af en vejtransport, der er af høj kvalitet, sikker og mere konkurrencedygtig.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 21. juni 2000 - Udvikling hen imod en mere sikker og konkurrencedygtig vejtransport i Fællesskabet. [KOM (2000) 364 endelig udg. - Ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

RESUMÉ

Den erhvervsmæssige vejtransport står i dag over for visse vanskeligheder, som har foranlediget Kommissionen til at udvikle en global strategi for denne sektor. En styrkelse af en mere loyal konkurrence skulle således mindske virkningen af den stigende konkurrence, der skyldes etableringen af det indre marked. Desuden nødvendiggør det stigende behov for øget sikkerhed foranstaltninger med henblik på at sikre såvel vejtransportarbejdstagernes som de øvrige trafikanters sikkerhed. Endelig bør der ske en afhjælpning af den sociale uro, der bl.a. skyldes anvendelsen af arbejdskraft, der beskæftiges på ulovlige vilkår, igennem en forbedring af arbejdsvilkårene, en styrkelse af kontrollen og en forbedring af erhvervets anseelse i offentligheden. Alle de foreslåede foranstaltninger har til formål at gennemføre fire målsætninger: (1) udvikle en lovgivning om arbejdstidens tilrettelæggelse; (2) gøre ansættelsesvilkårene retfærdige; (3) forbedre kontrollen med vejtransporten; (4) udvide erhvervsuddannelsen.

Tilrettelæggelse af lastbilchaufførers arbejdstid

Kommissionen forelagde i november 1998 et forslag til direktiv om tilrettelæggelse af arbejdstiden inden for vejtransport for mobile arbejdstagere. Proceduren vedrørende dette forslag er i øjeblikket blokeret i Rådet som følge af de meningsforskelle, der er mellem medlemsstaterne, med hensyn til om selvstændige chauffører skal omfattes af direktivets anvendelsesområde eller ej.

Chaufførers beskæftigelsesvilkår

Den "sociale uro", som nævntes ovenfor, skyldes bl.a., at et stigende antal chauffører fra tredjelande beskæftiges på andre vilkår end dem, der er gældende i Fællesskabet (lavere løn, næsten ubegrænset arbejdstid, dårlig social dækning...). Denne forringelse af beskæftigelsesvilkårene skaber både en forvridning af konkurrencen og problemer omkring sikkerheden. For at afhjælpe dette problem foreslår Kommissionen, at der skal udstedes en "førerattest", så man kan kontrollere, om førerens beskæftigelsesvilkår er lovlige. Attesten skal udstedes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Kommissionen vil i nær fremtid fremlægge et sådant forslag til forordning.

Kontrol med vejtransporten

For at de foranstaltninger, der skal give større sikkerhed, forbedre konkurrencen og skabe mere rimelige beskæftigelsesvilkår, skal kunne gennemføres, er det nødvendigt at der føres kontrol med vejtransporten. Kommissionen vil snart udforme en meddelelse om kontrol og sanktioner inden for vejtransport. En opstramning af direktiv 88/599/EØF via en forøgelse af det antal arbejdsdage, som medlemsstaterne skal kontrollere, vil også blive foreslået. Fremover eksisterer der visse foranstaltninger. I kraft af forordning (EF) nr. 2135/98 vil brugen af den elektroniske fartskriver blive obligatorisk fra og med udgangen af 2002.

Erhvervsuddannelse

Erhvervsuddannelsen er fastlagt i direktiv 76/914/EF om uddannelse af visse førere og direktiv 91/439/EØF om førerbevis. Kommissionen vil snart fremlægge et forslag til direktiv, som fastlægger fælles regler om uddannelse af erhvervschauffører, og hvori der tages hensyn til de vanskelige forhold i erhvervet.

Konklusion

Kommissionen vil senere undersøge, om de fælles regler om køre- og hviletider for erhvervschauffører bør ændres. Kommissionens indsats i vejtransportsektoren vil på nuværende tidspunkt blive koncentreret omkring en styrkelse af samhørigheden i denne sektor. Den foreslår derfor en global fremgangsmåde, som omfatter en pakke af foranstaltninger, hvori der tages hensyn til vejtrafiksikkerheden, konkurrenceevnen og de økonomiske og sociale aspekter af vejtransporten.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/1/EF af 18. januar 2006 om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) [Den Europæiske Unions Tidende L 33 af 4.2.2006].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/94/EF af 12. december 2006 om fælles regler for visse former for vejgodstransport (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst) [Den Europæiske Unions Tidende L 374 af 27.12.2006].

Seneste ajourføring: 15.05.2007

Top