Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Søfartssikkerhed: Fremskyndet indfasning af dobbeltskrogede olietankskibe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Søfartssikkerhed: Fremskyndet indfasning af dobbeltskrogede olietankskibe

Målet med denne forordning er at fremskynde udskiftningen af enkeltskrogede olietankskibe med dobbeltskrogede olietankskibe eller olietankskibe af tilsvarende design med henblik på at nedbringe risikoen for olieforurening i de europæiske farvande som følge af uheld.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 417/2002 af 18. februar 2002 om fremskyndet indfasning af krav om dobbeltskrogs- eller tilsvarende design for olietankskibe med enkeltskrog og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2978/94 [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

De fleste af de olietankskibe, der sejler for øjeblikket, har "enkeltskroget" design. I sådanne skibe er olien i lasttankene kun adskilt fra havvandet ved en bundplade og en sidevæg. Hvis bundpladen beskadiges efter en kollision eller en grundstødning, er der fare for, at olien fra lasttankene flyder ud i havet og forårsager større forurening. Et effektivt middel til at imødegå denne risiko er at omgive lasttankene med endnu en indre plade med tilstrækkelig afstand fra den ydre skal. Et sådant "dobbelt skrog" beskytter lasttankene mod beskadigelse og nedsætter således forureningsfaren.

Efter "EXXON VALDEZ"-ulykken i 1989 vedtog De Forenede Stater (USA) den såkaldte "Oil Pollution Act" (OPA 90) i 1990, da de var utilfredse med den manglende effektivitet af de internationale normer om forebyggelse af forurening fra skibe. Loven fastsatte ensidige krav om dobbeltskrog for både nye og eksisterende olietankskibe. Stillet over for denne ensidige foranstaltning fra USA's side måtte Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) (EN) følge trop. Den fastsatte i 1992 normer for dobbeltskrog i den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (MARPOL) (EN). I denne konvention er det fastsat, at alle olietankskibe med en dødvægt på 600 ton eller derover, der er leveret efter juli 1996, skal have dobbeltskrog eller et tilsvarende design. Der er derfor ikke blevet bygget enkeltskrogede olietankskibe af denne størrelse efter denne dato. Enkeltskrogede olietankskibe med en dødvægt på 20 000 ton eller derover, som er leveret før 6. juli 1996, skal i henhold til konventionen overholde kravet om dobbeltskrog, når de når en alder af 25 eller 30 år, afhængigt af, om de har separate ballasttanke eller ikke.

Da det er vanskeligt at ændre et enkeltskroget olietankskib til en dobbeltskroget konstruktion, og da de specificerede aldersgrænser ligger tæt på et skibs kommercielle levetid, fører både det amerikanske system og MARPOL-konventionen til udfasning af enkeltskrogede olietankskibe. På grund af forskellene mellem det amerikanske system og det internationale system kan enkeltskrogede olietankskibe, der er forbudt i amerikanske farvande på grund af deres alder, dog fra 2005 stadig sejle i andre dele af verden, inklusive Den Europæiske Union (EU), og de øger dermed risikoen for forurening i disse områder.

Kommissionen er betænkelig ved den ovenfor beskrevne situation, da statistikkerne viser, at der sker relativt flere ulykker for ældre skibe. Det er derfor nødvendigt at træffe modforholdsregler på EU-plan, og de skal have virkning før 2005, da enkeltskrogede olietankskibe fra denne dato har forbud mod at sejle i amerikanske farvande og vil begynde at sejle i europæiske farvande.

Formålet med denne EU-forordning er følgelig at nedsætte risikoen for utilsigtet olieforurening af de europæiske farvande ved at fremskynde indførelsen af kravet om dobbeltskrogede tankskibe. Forordningen gælder for olietankskibe med en dødvægt på 5 000 tons og derover, som uafhængigt af flag anløber eller forlader en havn eller offshoreterminal eller ankrer op på en ankerplads under et EU-lands jurisdiktion, eller som fører en medlemsstats flag. Denne forordning finder også anvendelse for olietankskibe på 600 tons og derover ved transport af svære olier.

Det er ikke tilladt for enkeltskrogede olietankskibe at sejle under et EU-lands flag, ligesom det ikke er tilladt at anløbe havne eller offshore-terminaler, der henhører under et EU-lands jurisdiktion, efter årsdagen for datoen for skibets levering i det nedenfor anførte år:

  • For olietankskibe af kategori 1:
  • For olietankskibe af kategori 2 og 3

Ordningen for vurdering af skibes tilstand (eller Condition Assessment Scheme - CAS) skal fra 2005 gælde for alle olietankskibe af kategori 2 og 3, der er fyldt 15 år. Det er en supplerende inspektionsordning, der er udformet med henblik på at opdage svagheder i enkeltskrogede olietankskibes struktur.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 417/2002

27.3.2002

-

EUT L 64 af 7.3.2002

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2099/2002

19.12.2002

-

EUT L 324 af 29.11.2002

Forordning (EF) nr. 1726/2003

21.10.2003

-

EUT L 249 af 1.10.2003

Forordning (EF) nr. 2172/2004

7.1.2005

-

EUT L 371 af 18.12.2004

Forordning (EF) nr. 457/2007

20.5.2007

-

EUT L 113 af 30.4.2007

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009

Forordning (EF) nr. 1163/2009

21.12.2009

-

EUT L 314 af 1.12.2009

Ændringer og rettelser, der følger af forordning (EF) nr. 417/2002 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 29.08.2011

Top