Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Topdomænet .eu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Topdomænet ».eu«

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 733/2002 om implementering af topdomænet .eu

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger, hvordan endelsen på internetadresser ».eu«, kendt som topdomænet, implementeres. Forordningen fastlægger især, at der udpeges en administrator, og fastsætter de generelle politiske rammer, som administratoren skal fungere under.

HOVEDPUNKTER

Internettopdomænet ».eu« giver EU sin egen internetidentitet. Formålet med det er at fremme synligheden af EU på internettet, give brugere et større valg af domænenavne og fremme udviklingen af elektronisk handel inden for det indre marked.

Oprettelsen af ».eu« -topdomænet er et af målene, der er fastlagt i handlingsplanen eEuropa 2002, for at fremskynde elektronisk handel og fremme brugen af internettet.

Domænet ».eu« er et supplement til dem, der allerede findes inden for EU. Det erstatter dem ikke. Det giver brugerne mulighed for at have en tværeuropæisk internetidentitet (primært til en hjemmeside eller e-mailadresse).

Målsætninger

Gennemførelsen af ».eu« -topdomæneadresser opfylder flere målsætninger:

 • fremme af brugen af internettet og give brugerne et større valg ved at give dem et alternativ til de eksisterende landekodetopdomæner (f.eks. ».fr« for Frankrig eller ».it« for Italien) eller de globale generiske topdomæner (f.eks. ».com«, ».net«)
 • forbedring af interoperabiliteten af transeuropæiske servere, idet det sikres, at der er .eu-navneservere til rådighed i EU
 • øget synlighed af EU’s indre marked i det verdensomspændende net og styrkelse af EU’s image på globale informationsnetværk.

Administrator

Administratorrollen varetages af en NGO under en kontrakt med Europa-Kommissionen.

Administratoren har følgende opgaver:

 • registrere domænenavne under topdomænet .eu gennem godkendte .eu-registratorer for virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, der er oprettet eller bosiddende i EU
 • vedtage registreringspolitikken for topdomænet .eu i samråd med Kommissionen og andre interesserede parter i overensstemmelse med de generelle retningslinjer
 • opkræve gebyrer, der er direkte baseret på de dermed forbundne omkostninger
 • implementere politikken om en omkostningsdækkende udenretslig tvistbilæggelse for at løse enhver tvist vedrørende domænenavne eller afgørelser truffet af administratoren
 • vedtage og gennemføre procedurer til akkreditering af .eu-registratorer
 • sikre databasernes integritet, for så vidt angår domænenavne.

Generelle rammer

Kommissionen er ansvarlig for at vedtage generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og de generelle principper for registrering. Disse principper omfatter især:

 • principper for udenretslig tvistbilæggelse
 • forebyggelse af spekulation i og misbrug af registrering af domænenavne
 • eventuel tilbagekaldelse af domænenavne
 • spørgsmål af sproglig og geografisk karakter
 • behandling af intellektuel ejendomsret og andre rettigheder.

Forbeholdelse af rettigheder

EU bevarer alle rettigheder til topdomænet .eu, især intellektuel ejendomsret og andre rettigheder til topdomæneadministratordatabaserne.

Gennemførelse

Kommissionen forelægger hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om implementeringen af topdomænet .eu, dettes gennemslagskraft samt om, hvordan det fungerer.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 30. april 2002.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til »topdomænet .eu« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu (EFT L 113 af 30.4.2002, s. 1-5)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 733/2002 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om implementeringen af topdomænet .eu, dettes gennemslagskraft og effektivitet (COM(2015) 680 final af 18.12.2015)

Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 40-50). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 07.04.2016

Top