Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
E-tilgængelighed

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

E-tilgængelighed

Denne meddelelse har til formål at fremme medlemsstaternes støtte til initiativer, der giver alle, særlig handicappede og ældre, lettere adgang til informations- og kommunikationsteknologier (IKT).Formålet er tillige at fremme selvregulering i industrien.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 13. september 2005, om "e-tilgængelighed" [KOM(2005) 425 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Ved e-tilgængelighed ("e-accessibility") forstås de initiativer, der sigter på at gøre informationssamfundet lettilgængeligt for alle borgere. Initiativerne går ud på at fjerne forhindringer af teknisk, juridisk eller anden art, som visse befolkningsgrupper kan støde på, når de vil benytte sig af IKT-tjenesteydelser *. Dette gælder specielt for handicappede og ældre.

Målet er at fremme disse befolkningsgruppers anvendelse af IKT og internettet og at gøre dem opmærksomme på de fordele, som disse teknologier kan give dem.

Disse grupper støder dog stadig på en lang række problemer, når de vil benytte IKT, f.eks.:

 • mangel på fælleseuropæiske standarder, f.eks. findes der syv forskellige inkompatible teksttelefonsystemer for døve og hørehæmmede
 • mangel på passende tjenesteydelser, og særligt på letlæselige og lettilgængelige netsteder for svagtseende
 • mangel på produkter og tjenesteydelser for visse grupper (f.eks. telefonisk kommunikation for tegnsprogsbrugere)
 • manglende interoperabilitet * mellem lettilgængelige IKT-løsninger
 • mangel på lettilgængeligt indhold
 • software, der ikke er kompatibelt med hjælpemidler for handicappede, f.eks. udstyr til oplæsning af skærmbilledernes indhold for blinde.

Der kan findes løsninger på mange af disse problemer. Dette kræver imidlertid samarbejde, koordination og viljestyrke på EU-plan.

IGANGVÆRENDE AKTIVITETER PÅ EU-PLAN

Der er allerede iværksat en række foranstaltninger vedrørende e-tilgængelighed på EU-plan.

Tilgængelighedskrav og standarder

Europæiske standarder for e-tilgængelighed vil kunne styrke det indre marked og dermed fremme udviklingen af nye markeder og øge konkurrenceevnen og beskæftigelsen.

Derfor vil Kommissionen fortsat yde økonomisk støtte til aktiviteter, som foreslås af de europæiske standardiseringsorganisationer som led i handlingsplanen for standardisering i Europa.

Design for alle (DFA)

DFA-metoden * gør det muligt at tage større hensyn til tilgængelighedskravene, når et produkt eller en tjenesteydelse udformes. DFA er efterhånden veletableret, omend endnu ikke alment anvendt. Det er derfor vigtigt at blive ved med at oplyse om og at fremme DFA i Europa. Til dette formål har Kommissionen etableret et netværk af ekspertisecentre, kendt som EDEAN, der har over hundrede medlemmer.

Webtilgængelighed

Kommissionens meddelelse af 2001 om offentlige netsteders tilgængelighed for handicappede (KOM(2001) 529 endelig) blev efterfulgt af en rådsresolution og en parlamentsbeslutning i 2002. Som følge heraf har medlemsstaterne forpligtet sig til at gøre deres offentlige netsteder tilgængelige ifølge internationale retningslinjer. Gennem ekspertgruppen for e-tilgængelighed følger Kommissionen og medlemsstaterne udviklingen af de igangsatte foranstaltninger. En workshop under Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) er i færd med at udforske passende løsninger vedrørende ordninger til certificering af tilgængeligheden.

Benchmarking og overvågning

For at EU kan videreudvikle sin strategi for e-tilgængelighed, er det vigtigt, at der foreligger sammenlignelige data fra alle medlemsstater. Kommissionen vil bygge videre på de igangværende europæiske overvågningsaktiviteter, idet der tages hensyn til de reviderede Lissabon-mål *.

Forskning

Henved 200 fælleseuropæiske projekter for forskning og teknologisk udvikling (FTU) har siden starten af 90'erne medvirket til at forbedre tilgængeligheden ved at levere ny viden om tilgængelighedsproblemer og de nødvendige løsninger. Forslaget til det 7. rammeprogram anerkender nødvendigheden af at fortsætte og udvide FTU vedrørende e-tilgængelighed.

TRE NYE STRATEGIER

Ud over at støtte de nævnte igangværende tiltag vil Kommissionen fremme brugen af tre strategier, der endnu ikke er alment udbredt i Europa:

Offentlige indkøb

EU-direktiverne om offentlige indkøb nævner specifikt muligheden for at lade krav om design for alle og tilgængelighed indgå i udbudsvilkårene. I nogle medlemsstater stilles der allerede krav om tilgængelighed i forbindelse med offentlige indkøb.

Der er et stort behov for harmonisering af tilgængelighedskravene i forbindelse med offentlige indkøb i Europa. Derfor er Kommissionen ved at udfærdige et mandat til de europæiske standardiseringsorganisationer om at opstille europæiske tilgængelighedskrav, der skal gælde i forbindelse med offentlige indkøb af IKT-produkter og -tjenesteydelser. Kommissionen vil stimulere debatten om dette emne med medlemsstaterne via ekspertgruppen for e-tilgængelighed.

Certificering af tilgængelighed

Der findes visse standarder for, hvordan produkter og tjenesteydelser kan gøres lettilgængelige, og andre er under udvikling. Men foreløbig er der ikke noget pålideligt middel til at vurdere, om et produkt opfylder disse standarder for tilgængelighed.

Etableringen af mekanismer til certificering af tilgængeligheden kunne være en hjælp for kunder, der ønsker at købe lettilgængelige produkter og tjenesteydelser og ville samtidig yde fabrikanter og tjenesteudbydere passende anerkendelse for deres anstrengelser.

I denne forbindelse vil Kommissionen undersøge mulighederne for udvikling og anvendelse af certificeringsordninger. Muligheden for selvcertificering og tredjepartscertificering vil også blive undersøgt, og det vil blive sammenlignet, hvor effektive de forskellige muligheder er.

Bedre udnyttelse af den eksisterende lovgivning

E-tilgængelighedspotentialet i den eksisterende europæiske lovgivning må udnyttes fuldt ud. En række direktiver indeholder bestemmelser, der kan anvendes til at styrke e-tilgængeligheden, f.eks. direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, direktivet om radio- og teleterminaludstyr (esdeenfr) og direktivet om offentlige indkøb.

Kontekst

Denne meddelelse om e-tilgængelighed bidrager til gennemførelsen af det nyligt lancerede initiativ " i2010 - et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse ", Endvidere dækker meddelelsen de vigtigste resultater af en internethøring, der blev holdt i starten af 2005. Høringen gjorde det klart at tilgængeligheden af IKT-produkter og -tjenesteydelser fortsat bør have en fremstående plads blandt EU's strategier på IKT-området.

Dokumentets nøglebegreber

 • Informations- og kommunikationsteknologier (IKT): IKT dækker over en lang række tjenester, applikationer, teknologier, udstyr og software, f.eks. telefoni og internet, fjernundervisning og TV samt computere, netværk og software, der gør det muligt at anvende teknologierne. Disse teknologier er i gang med at ændre de sociale, kulturelle og økonomiske strukturer radikalt, da de skaber en ny adfærd over for information, viden, beskæftigelse, o.s.v.
 • DFA: DFA-metoden dækker design af produkter og tjenesteydelser på en sådan måde, at de bliver tilgængelige for så bredt et udvalg af brugere som muligt.
 • Interoperabilitet: To eller flere systemers (apparater, databaser, tjenester eller teknologier) mulighed for at fungere sammen efter en given metode.
 • Lissabon-målene: På det Europæiske Råds møde i Lissabon (marts 2000) fastsatte EU et nyt strategisk mål for det kommende årti, nemlig at blive den mest konkurrencedygtige og den mest dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der vil være i stand til at skabe en holdbar økonomisk vækst ledsaget af en kvantitativ og kvalitativ forbedring af beskæftigelsen og en større social samhørighed. Lissabon-målene blev revideret i marts 2005 med det formål at fokusere mere specifikt på vækst og beskæftigelse.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 25. september 2001 - "eEurope 2002: Tilgængeligheden af offentlige netsteder og deres indhold", [KOM(2001) 529, endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Resolution vedtaget af Rådet (ministrene for beskæftigelse og social- og arbejdsmarkedspolitik, sundhed og forbrugerpolitik) af 2. og 3. december 2002 om "e-tilgængelighed for handicappede (FR ).

See also

Yderligere information kan findes på Europa-Kommissionens netsted "Informationssamfundet" (DE) (EN) (ES) (FR) (IT).

Seneste ajourføring: 27.02.2006

Top