Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Media 2007: støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Media 2007: støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor

Media 2007 er det nye støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor. Det afløser programmerne Media Plus og Media Uddannelse. Media 2007 samler de to hidtidige ordninger (udvikling, distribution og markedsføring på den ene side og uddannelse på den anden) i et enkelt program. Det har fået en rammebevilling på næsten 755 mio. EUR og løber fra 2007 til 2013.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007).

RESUMÉ

Den audiovisuelle sektor har stor betydning, når det gælder om at videreføre europæiske kulturværdier og få dem til at blomstre. Den spiller en central rolle i opbygningen af en europæisk kulturel identitet og for, hvordan europæisk medborgerskab kommer til udtryk. Når europæiske audiovisuelle værker (dvs. film og fjernsynsprogrammer) udveksles over grænserne, er de med til at styrke dialogen mellem de europæiske kulturer og til at øge den gensidige forståelse og det indbyrdes kendskab. Støtten fra EU har altså til formål at give den europæiske film- og tv-sektor mulighed for at udfylde sin rolle som kit for europæisk medborgerskab og kultur.

Men europæisk film og fjernsyn har ikke kun kulturel betydning, også socialt og økonomisk rummer sektoren store muligheder. Derfor indgår støtten til film- og tv-sektoren også i Lissabon-strategien, der har til formål at gøre europæisk økonomi til verdens mest konkurrencedygtige og dynamiske.

Med Media 2007 vil Kommissionen videreføre den støtte, Fællesskabet har ydet under Media I, Media II, Media Plus og Media Uddannelse, der har stimuleret udviklingen i den europæiske film- og tv-branche siden 1991.

OVERORDNEDE MÅL

Media 2007 løber fra 1. januar 2007 til 31. december 2013. Programmets overordnede mål bliver:

 • at opdyrke og værne om Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed og kulturarven på film- og tv-området, at sikre, at den kan nå ud til offentligheden, og at fremme interkulturel dialog
 • at øge udvekslingen af europæiske audiovisuelle værker og skaffe dem større publikum både i og uden for EU
 • at styrke den europæiske film- og tv-branches konkurrenceevne på et åbent marked med konkurrence til gavn for beskæftigelsen.

Med sigte på disse mål yder Media 2007 støtte:

 • i faserne forud for realiseringen af audiovisuelle værker med det formål at fremme erhvervelse og udbygning af kompetencer og udvikling af europæiske værker (før produktionen)
 • i faserne efter realiseringen af audiovisuelle værker med det formål at fremme distribution og markedsføring af europæiske værker (efter produktionen)
 • til pilotprojekter, der har til formål at sikre, at programmet tilpasses til udviklingen på markedet.

På disse støtteområder lægger programmet særlig vægt på:

 • at fremme den skabende proces i den europæiske film- og tv-branche, samt at fremme kendskabet til og formidlingen af den europæiske kulturarv på film- og tv-området
 • at styrke strukturen i den europæiske film- og tv-sektor, især i de små og mellemstore virksomheder
 • at mindske ulighederne på det europæiske marked for film og fjernsynsprogrammer mellem lande med en stor produktionskapacitet og lande eller regioner, hvor produktionskapaciteten og/eller det geografiske og sproglige opland er begrænset (sidstnævnte prioritering skyldes, at det er nødvendigt at beskytte og styrke den kulturelle mangfoldighed og dialogen mellem kulturerne i Europa)
 • at støtte op om udviklingen på markedet med hensyn til digitalisering.

BEVILLINGSRAMME

Programmet har fået en rammebevilling på næsten 755 mio. EUR.

SPECIFIKKE MÅL OG STØTTETILTAG

Før produktionen

For faserne forud for værkproduktionen har programmet følgende mål:

 • Erhvervelse og udbygning af kompetencer i film- og fjernsynsbranchen: Programmet giver mulighed for at støtte projekter, som har til formål dels at styrke kreativiteten i den audiovisuelle sektor og at gøre branchens folk dygtigere til at varetage den forretningsmæssige side af deres arbejde, dels at støtte dem i at tilpasse deres tekniske færdigheder til den digitale teknik. Samtidig er det et formål at styrke film- og tv-uddannelsernes europæiske dimension ved at støtte netværksdannelse og udveksling mellem de berørte aktører (europæiske filmskoler, uddannelsesinstitutioner og partnere i film- og tv-branchen). Der vil blive oprettet stipendier for branchefolk fra de nye medlemsstater for at hjælpe dem med at tage udfordringen fra det udvidede film- og tv-marked op.
 • Udvikling: Programmet sigter mod at støtte projektudviklingsfasen i uafhængige selskaber. Det vil bistå disse virksomheder med at udarbejde solide finansieringsplaner, herunder med at tilrettelægge finansieringen af koproduktioner.

Efter produktionen

For perioden efter værkproduktionen har programmet følgende mål:

 • Distribution og tv-transmission: Det er stadig vigtigt for konsolideringen af det europæiske enhedsmarked og for styrkelsen af den europæiske film- og tv-branches konkurrenceevne at yde støtte i distributions- og udsendelsesfasen. Europæiske værkers evne til at klare sig i konkurrencen med resten af verden står og falder med tilrettelæggelsen af en strategi for distribution på europæisk plan. Fællesskabet vil rette sin indsats mod:
 • Markedsføring: På dette område har programmet til formål at øge udbredelsen af audiovisuelle værker fra Europa ved at sikre dem adgang til det europæiske og internationale professionelle marked. Det sigter også mod at give den europæiske og internationale offentlighed bedre muligheder for at se europæiske film og fjernsynsprogrammer. Det tilskynder nationale organisationer, der markedsfører film og fjernsynsprogrammer, til at føre fælles kampagner, og det ansporer til kampagner for den europæiske kulturarv af film og fjernsynsprogrammer.

Pilotprojekter

Ved hjælp af pilotprojekter tilskynder programmet til fornyelse, især hvad angår udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologi. Pilotprojekterne giver også programmet mulighed for at følge med i den teknologiske udvikling.

GENNEMFØRELSE

Bestemmelser vedrørende tredjelande

På visse betingelser og mod indbetaling af supplerende midler kan følgende lande deltage i programmet:

 • EFTA-lande, der er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
 • kandidatlande, der har en strategi for forberedelse af EU-medlemskab
 • landene i det vestlige Balkan (i henhold til rammeaftalerne om deres deltagelse i fællesskabsprogrammerne)
 • lande, der har tiltrådt Europarådets konvention om grænseoverskridende fjernsyn (EN) (FR)
 • andre tredjelande, der har indgået associerings- eller samarbejdsaftaler med EU, som indeholder bestemmelser på film- og fjernsynsområdet.

Støttemodtagere og finansielle bestemmelser

Der kan ydes støtte til fysiske personer. Afhængigt af foranstaltningens art kan støtten ydes som tilskud eller stipendium.

Finansieringsstøtte fra programmet kan normalt højst beløbe sig til 50 % af udgifterne til de støttede foranstaltninger. I særlige tilfælde kan der dog ydes op til 75 % af udgifterne.

Gennemførelse

Programmet gennemføres af Kommissionen med bistand fra et udvalg.

Som gennemførelsesorgan tjener det europæiske netværk af Media-kontorer (EN) (FR). Det formidler oplysninger om programmet på nationalt plan, især om grænseoverskridende projekter.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1718/2006/EF [vedtagelse ved fælles beslutningsprocedure COD/2004/0151]

25.11.2006

-

EUT L 327 af 24.11.2006

See also

 • For yderligere informationer henvises til Media-programmet (EN)

Seneste ajourføring: 04.01.2007

Top