Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Media Plus (2001 - 2006): Program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Media Plus (2001 - 2006): Program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner

MEDIA Plus-programmet har til formål at støtte den audiovisuelle industri i EU for at fremme udviklingen og udbredelsen af europæiske audiovisuelle produktioner. Det uofficielle formål er at undgå importerede og især amerikanske programmers dominans på det europæiske marked.

MEDIA- programmet består af to afsnit: første afsnit vedrører udvikling, distribution og markedsføring af audiovisuelle produktioner, mens andet afsnit handler om uddannelse. I det følgende præsenteres det første afsnit af programmet.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA Plus - Udvikling, distribution og markedsføring) (2001 - 2005) [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Media Plus-programmet er en opfølgning af programmerne Media (es de en fr) (1991-1995) og Media II (es de en fr) (1996-2000).

Budget: Til programmet MEDIA Plus - Udvikling, distribution og markedsføring er der afsat 350 mio. euro for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2005.

Generelle målsætninger: Programmet har som generelt formål at forbedre konkurrencedygtigheden af EU's virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, at fremme den tværnationale udveksling af europæiske værker og at stimulere den sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa. Der arbejdes desuden for at fremme Europas audiovisuelle kulturarv og at udvikle den audiovisuelle industri i regioner med ringe produktionskapacitet og/eller begrænset geografisk eller sproglig udbredelse.

Støttede aktionstyper: De støttede aktioner er tværnationale og indbefatter forskellige typer iværksættere fra de lande, der deltager i programmet.

Aktionsområder: Programmet støtter initiativer vedrørende udvikling af audiovisuelt indhold inden for distributions- og udsendelsesområdet såvel som produktionernes markedsføring og markedsadgang. Der er mulighed for at gennemføre pilotprojekter.

Udvikling: På udviklingssiden drejer det sig om at hjælpe selvstændige virksomheder og især små og mellemstore virksomheder med at gennemføre projekter eller projektpakker bestemt til det europæiske og internationale marked. Ligeledes støttes anvendelsen af ny informationsteknologi.

Distribution og udsendelse: På dette område støttes virksomheder, der udsender europæiske, ikke-nationale produktioner til offentligheden eller bestemt til privat brug, udveksling af europæiske fjernsynsprogrammer produceret af selvstændige virksomheder, udarbejdelse af europæiske produktioner i digitalformat samt initiativer til fremme af sproglig mangfoldighed.

Markedsføring: Der ydes støtte med henblik på markedsføring af europæiske produktioner i forbindelse med salgsfremmende arrangementer, professionelle handelsmesser og audiovisuelle festivaler i Europa og den øvrige verden. Desuden støttes opbygning af samarbejdsnet mellem europæiske iværksættere, der fremmer fællestiltag på markedet for europæisk-internationale salgsfremstød via private og offentlige organer. Endelig støttes tiltag, der letter markedsadgangen, samt udarbejdelse af databaser og deltagelse i festivaler.

Pilotprojekter: Pilotprojekterne tager sigte på at gøre europæiske produktioner lettere tilgængelige ved hjælp af nyskabende teknologi. Der anspores til udnyttelse af arkiver og digitalteknik samt etablering af temakæder og online-tjenester.

Deltagere: Programmet er åbent for iværksættere fra EU's medlemsstater og - ifølge de gældende aftaler med de pågældende lande - også for de associerede lande i Central- og Østeuropa, Cypern, Tyrkiet og Malta, for medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) samt for de lande, der har undertegnet Europarådets konvention om tværnationalt fjernsyn.

Finansiering: Fællesskabsstøtten overstiger normalt ikke 50% af aktionernes samlede omkostninger. I visse tilfælde kan støtten dog nå op på 60% af de støtteberettigede omkostninger.

Samarbejde med EIB: "i2i av-initiativet"

"i2i av-initiativet" (DE)(EN)(FR), der er finansieret af Den Europæiske Investeringsbank (EIB), og som supplerer MEDIA Plus-programmet, skal give den audiovisuelle industri i EU nye finansieringsmuligheder. Det drejer sig om at hjælpe av-udviklere med at styrke deres finansielle grundlag og fremme deres tilpasning til digitalteknologien. Formålet er navnlig at yde støtte til finansiering af en del af omkostningerne ved sikkerhedsstillelse, som kræves af penge- og finansieringsinstitutterne og/eller en del af omkostningerne ved optagelse af erhvervslån.

Dette initiativ er en integrerende del af "i2i-initiativet" (initiativet "Innovation 2000"), som EIB-gruppen indførte i juni 2000 til fremme af en europæisk økonomi baseret på viden og innovation.

Forlængelse af programmet frem til 2006

Ved afgørelse 846/2004/EF blev programmet forlænget frem til 2006. Budgettet blev forøget fra 350 til 453,60 mio. EUR for perioden 2001-2006 for at tage højde for virkningerne af udvidelsen.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2000/821/EF[vedtagelse: høring CNS/1999/0276]

01.01.2001

-

EFT L 13 af 17.1.2001

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse: 846/2004/EF [vedtagelse: COD/2003/0067]

2.6.2004

-

EUT L 195 af 2.6.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

MEDIA 2007

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 24.11.2006].

Programmet, Media 2007 er en opfølgning af støtteprogrammerne for den europæiske audiovisuelle sektor, Media Plus og Media-uddannelse. Det nye program er et enkelt program, der skal omfatte de to nuværende afsnit (udvikling, distribution, markedsføring / uddannelse). Med et budget på 755 mio. EUR dækker det perioden 2007-2013.

Resultater og gennemførelse

Kommissionens midtvejsrapport af 24. november 2003 om gennemførelsen og resultaterne af Media Plus og Media-uddannelse (2001-2005) samt resultaterne af den forberedende foranstaltning "Vækst og av-sektoren: i2i av-initiativet" [KOM(2003) 725 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Formålet med rapporten er en evaluering af de første to år af gennemførelsen af Media Plus og Media-uddannelse. Ifølge rapporten viser de første resultater, at målsætningerne i Media Plus er blevet opfyldt:

  • Udvikling: branchen er blevet gjort bevidst om udviklingsfasens betydning, samtidig med at den får adgang til flere finansielle midler (Media Plus-støtten udgør i gennemsnit 16 % af udgifterne til udvikling).
  • Distribution: Media Plus-støtten på dette område har givet tilfredsstillende resultater i overensstemmelse med de fastsatte målsætninger: 90 % af de film, der er distribueret uden for deres nationale område i evalueringens referenceperiode, har fået Media Plus-støtte.
  • Markedsføring og festivaler: Denne del har vist sig at være effektiv for ikke-nationale europæiske værkers bevægelse og spredning til offentligheden. Europæiske værker tegnede sig i gennemsnit for 80 % af programmet for de støttede festivaler, og derfor er denne del kendetegnet ved en kraftig europæisk merværdi.
  • Pilotprojekter: Antallet af pilotprojekter, der har modtaget støtte, er meget begrænset (5 projekter), men til gengæld var støtten betydelig (3,2 mio. EUR)
  • Den forberedende foranstaltning "i2i av-initiativet": Den dækkede evalueringsperiode omfatter kun én udvælgelsesprocedure. 40 projekter har modtaget ca. 1 mio. EUR i støtte.

I rapporten understreges fordelene ved finansiel støtte på EU-plan:

  • Integrering af en europæisk dimension i de støttede projekter, som ikke ville være til stede, hvis de udvælgelsesmekanismer, der anvendes i forbindelse med Media, ikke lagde vægt på dette aspekt.
  • Genoprettelse af balancen mellem de små lande, hvor der ofte slet ikke ydes national støtte eller kun i meget begrænset omfang, og de store lande
  • Den nationale støtte og fællesskabsstøtten supplerer hinanden. Et eksempel herpå er fællesskabsstøttens tværnationale dimension, som ikke findes i de nationale støtteordninger, der stadig i de fleste tilfælde er forbeholdt den nationale produktion.

Seneste ajourføring: 26.01.2007

Top