Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikring af borgernes privatliv: den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikring af borgernes privatliv: den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse

Denne retsakt fra Den Europæiske Union (EU) skal sikre borgernes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger* i en EU-institution eller et EU-organ.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

RESUMÉ

Denne retsakt fra Den Europæiske Union (EU) skal sikre borgernes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger* i en EU-institution eller et EU-organ.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den opretter den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse. Den fastsætter reglerne, der skal sikre, at personoplysninger, som behandles af EU-institutioner og -organer, respekteres, og den definerer borgernes rettigheder i denne forbindelse.

HOVEDPUNKTER

Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse

Forordningen indeholder planer om oprettelsen af en europæisk tilsynsførende for databeskyttelse (EDPS), hvilket er den myndighed, som har ansvaret for at overvåge EU-institutionernes og -organernes anvendelse af databeskyttelsesreglerne. Borgere kan indgive en klage direkte til EDPS, hvis de mener, at deres databeskyttelsesrettigheder i henhold til forordningen er blevet krænket.

Hver EU-institution og hvert EU-organ skal udpege mindst én databeskyttelsesansvarlig, der har til opgave at samarbejde med EDPS og sikre, at registreredes rettigheder og frihedsrettigheder ikke krænkes under databehandlingen.

Personoplysninger og databehandling

I henhold til forordningen og det formål, hvortil de blev indsamlet, skal personoplysninger:

  • behandles loyalt og lovligt
  • indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål og må ikke senere gøres til genstand for behandling, som er uforenelig med disse formål
  • være tilstrækkelige, relevante og ikke omfatte mere, end hvad der kræves
  • være korrekte og ajourførte
  • opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt.

Yderligere behandling af personoplysninger til historiske, statistiske eller videnskabelige formål er tilladt, hvis der stilles fornødne garantier for deres anonymitet.

Behandling af personoplysninger må kun finde sted, hvis:

  • den er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse
  • den er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
  • der er givet utvetydigt samtykke
  • den er nødvendig for at beskytte den registreredes vitale interesser.

Borgernes rettigheder

Behandling af personoplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsforhold og seksuel orientering samt oplysninger i forbindelse med straffelovsovertrædelser er forbudt, medmindre den udtrykkeligt er tilladt i loven.

Forordningen giver borgerne rettigheder, der kan håndhæves retsligt, såsom retten til indsigt i og til berigtigelse, blokering eller sletning af personoplysninger, som EU-institutioner eller -organer ligger inde med.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 1. februar 2001.

VIGTIGE BEGREBER

* Personoplysninger: alle former for oplysninger om en identificerbar person eller »den registrerede« i forhold til denne persons fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

* Behandling af personoplysninger: en operation, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, opbevaring, brug, ændring, transmission, formidling eller sletning.

Der er flere oplysninger på webstedet for den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 45/2001

1.2.2001

-

EUT L 8 af 12.1.2001, s. 1-22

Berigtigelse

-

-

EUT L 164 af 26.6.2007, s. 36-36

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2008/597/EF af 3. juni 2008 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende den databeskyttelsesansvarlige i medfør af artikel 24, stk. 8, i forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Den Europæiske Unions Tidende L 193 af 22.7.2008, s. 7-11).

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Den Europæiske Unions Tidende L 281 af 23.11.1995, s. 31-50).

seneste ajourføring 12.06.2015

Top