Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bæredygtig mobilitet: Handlingsprogram 2000-2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Bæredygtig mobilitet: Handlingsprogram 2000-2004

1) MÅL

At iværksætte en fælles transportpolitik, som er sikker, effektiv og konkurrencedygtig, og som tager hensyn til de sociale og miljømæssige aspekter.

2) DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 1. december 1998 med titlen: "Den fælles transportpolitik - bæredygtig mobilitet: fremtidsperspektiver" [KOM(1998) endelig udg. - Endnu ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende}.

3) RESUMÉ

I denne meddelelse gør Kommissionen status over de prioriterede opgaver frem til år 2000 inden for transportsektoren i lyset af handlingsprogrammet for 1995-2000 og arbejdsprogrammet for 1999. Den fremlægger dernæst perspektiverne på længere sigt, nemlig for perioden 2000-2004.

Selv om der er gjort fremskridt på transportområdet i de seneste år, er disse dog fortsat utilstrækkelige. Derfor er de strategiske mål, der er skitseret i handlingsprogrammet 1995-2000, fortsat aktuelle. Det drejer sig om at styrke den europæiske transportsektors effektivitet og konkurrenceevne, også uden for Unionen, og generelt set forbedre transportydelsernes kvalitet.

Effektive transportydelser vil gøre det muligt at forbedre sektorens konkurrenceevne, ligesom de vil udøve en positiv virkning på vækst og beskæftigelse. Med henblik herpå er det nødvendigt:

 • at forbedre markedsadgangen og markedets funktion, navnlig inden for jernbanetransport - og havnesektoren, samt at fjerne de bestående hindringer for de øvrige sektorers vedkommende (navnlig inden for civil luftfart);
 • at etablere integrerede transportsystemer gennem en fortsat udvikling af de transeuropæiske net og fremme af intelligente transportsystemer som for eksempel det globale satellitnavigationssystem (GNSS);
 • at anvende fair og effektiv prissætning for at reducere konkurrenceforvridningen mellem de forskellige transportformer og medlemsstater;
 • at prioritere de sociale aspekter, bl.a. arbejdsforhold og arbejdstid;
 • at kontrollere iværksættelsen af fællesskabslovgivningen, navnlig for så vidt angår konkurrence og statsstøtte.

For at opfylde de europæiske borgeres behov skal vægten lægges på transportydelsernes kvalitet. Helt konkret drejer det sig først og fremmest om at øge sikkerheden. Kommissionen vil fremsætte forslag desangående inden for civil luftfart og søtransport og nøje følge gennemførelsen af handlingsprogrammet vedrørende færdselssikkerhed.

Endvidere skal der ved udviklingen af transportsystemerne tages hensyn til de mulige følgevirkninger for miljøet. Kommissionen satser derfor på udviklingen af bæredygtige transportformer. I overensstemmelse med retningslinjerne fra Kyoto-konferencen agter Kommissionen bl.a. at træffe forholdsregler med henblik på at begrænse transportaktiviteternes indvirkning på klimaet. Støj- og emissionsproblemerne inden for lufttransportsektoren vil ligeledes blive taget op.

Transportpolitikken skal ligeledes tage hensyn til forbrugernes rettigheder. Med henblik herpå vil Kommissionen koncentrere sin indsats om lufttransport og vil bl.a. nærmere undersøge mulighederne for at forbedre forbrugeroplysningen og "frequent flyer"-programmerne. Kommissionen vil ligeledes tilse, at den lokale offentlige transports kvalitet forbedres.

EU's femte rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling sigter på at fremme udviklingen af sikre og bæredygtige transportmåder på grundlag af forskning i sikkerheds- og miljøaspekter.

For så vidt angår den fælles transportpolitiks eksterne dimension, kommer Kommissionen ind på de igangværende forhandlinger med de central- og østeuropæiske lande samt på de initiativer, der er taget sammen med Schweiz, USA, Indien og Kina. Som følge af økonomiens stigende globalisering er det vigtigt at føre en sammenhængende EU-politik over for tredjelande.

På længere sigt skal de ovenfor skitserede mål opretholdes for tidsrummet 2000-2004. I den forbindelse opstiller Kommissionen en udtømmende liste over de opgaver, der skal udføres. Den har bl.a. til hensigt:

 • at undersøge muligheden for at oprette en europæisk databank vedrørende transportsektoren;
 • at se nærmere på den lovgivningsmæssige ramme, herunder retningslinjerne for statsstøtte;
 • at fremme interoperabiliteten samt etablere intelligente transportsystemer;
 • at se nærmere på logistikkens betydning for transportøkonomien;
 • at fremme konvergensen mellem kravene til erhvervsuddannelse og faglige kvalifikationer;
 • at undersøge problemer og resultater i forbindelse med de forskellige transportformer;
 • at søge mere miljøvenlige energiløsninger inden for transportsektoren;
 • at udarbejde en ny ordning for transittrafikken gennem Alperne;
 • at undersøge de internationale transportorganisationers rolle i Europa samt virkningerne af FN's og WTO's arbejde på transportområdet.

Seneste ajourføring: 23.05.2002

Top