Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Regler om fremme af vandvejstransporten i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Regler om fremme af vandvejstransporten i EU

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Sammen med dens ændringsforordninger fastlægger den reglerne for en politik om EU’s flådekapacitet.
 • Den søger at opfordre til udviklingen af bæredygtig og konkurrencedygtig vandvejstransport.

HOVEDPUNKTER

 • EU-lande med en flådetonnage på over 100 000 ton, og hvis vandveje er forbundet med andre EU-lande, skal oprette en indlandsskibsfartsfond (med separate reserver til tørlastfartøjer (*), tankskibe (*) og skubbebåde (*)).
 • Den dækker fartøjer, der transporterer varer i forretningsmæssigt øjemed. Der er flere undtagelser, såsom fartøjer, der sejler på Donau, eller som udelukkende bruges til oplagring af varer eller slamsugning.
 • 718/1999 blev disse fonde forvaltet af nationale myndigheder og kunne bruges i to situationer:
  • i tilfælde af »alvorlige markedsforstyrrelser« på markedet for vandvejstransport (i henhold til direktiv 96/75/EF)
  • hvis de repræsentative organisationer for indlandsskibsfarten enstemmigt anmoder derom. Indtil begyndelsen af 2014 har disse reserver aldrig været brugt.
 • Forordning (EF) nr. 718/1999 indeholdt en »gammelt for nyt« -regel. Den betød, at enhver ejer, der ønskede at idriftsætte et nyt skib i flåden, enten skulle ophugge et gammelt fartøjs tonnage eller betale penge. Denne regel blev ophævet ved forordning (EF) nr. 411/2003 og kunne kun aktiveres igen, eventuelt ledsaget af struktursaneringsforanstaltninger, i tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser som defineret i direktiv 96/75/EF.

Udvidede foranstaltninger

I henhold til forordning (EU) nr. 546/2014 blev anvendelsesområdet i henhold til forordning (EF) nr. 718/1999 ændret og udvidet. Foranstaltningerne omfatter:

 • hjælp (såsom information) til arbejdstagere inden for transport ad indre vandveje, der forlader industrien, med det formål at opnå førtidspension eller blive omskolet til et andet job
 • erhvervsuddannelses- eller omskolingsordninger for besætningsmedlemmer, der forlader industrien
 • forbedring af kvalifikationerne inden for sejlads ad indre vandveje og kendskabet til logistik for at sikre erhvervets udvikling og fremtid
 • tilskyndelse af bådførere til at tilslutte sig brancheorganisationer og styrke de organisationer, der repræsenterer transport ad indre vandveje på EU-plan
 • tilskyndelse til opgradering af fartøjer for at forbedre arbejdsforholdene og sikkerheden
 • tilskyndelse til innovation med hensyn til fartøjer og deres forbedrede miljømæssige ydeevne
 • tilskyndelse til anvendelse af reservefondene sammen med finansielle instrumenter såsom Horisont 2020 og Connecting Europe-faciliteten.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordning (EF) nr. 718/1999 har været anvendt siden den 29. april 1999. Forordning (EF) nr. 546/2014 har været anvendt siden den 18. juni 2014.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Tørlastbåde: fartøjer, der transporterer tørlast (f.eks. korn).

(*) Tankbåde: fartøjer, der transporterer flydende last (f.eks. olie).

(*) Skubbebåde: fartøjer, der skal skubbe andre fartøjer såsom skibslægtere, men som ikke transporterer last.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 af 29. marts 1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (EFT L 90 af 2.4.1999, s. 1-5)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 718/1999 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 96/75/EF af 19. november 1996 om befragtningssystemer og prisdannelse inden for national og international varetransport ad indre vandveje i Fællesskabet (EFT L 304 af 27.11.1996, s. 12-14). Se den konsoliderede version.

Kommissionens forordning (EF) nr. 181/2008 af 28. februar 2008 om visse gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for Fællesskabets indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten (kodificeret udgave) (EUT L 56 af 29.2.2008, s. 8-12)

seneste ajourføring 09.02.2016

Top