Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil: syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer (indtil 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil: syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer (indtil 2018)

Den øgede trafik i Den Europæiske Union (EU) medfører de samme sikkerhedsmæssige- og miljømæssige problemer i alle EU-lande. Med henblik på at øge trafiksikkerheden, miljøbeskyttelsen og den loyale konkurrence ensretter EU derfor den tekniske kontrol ved vejsiden af erhvervsmotorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil inden for EU. Kontrollerne gælder for erhvervskøretøjer, hvis formål det er at transportere passagerer eller varer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/30/EF af 6. juni 2000 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Fællesskabets område.

RESUMÉ

Dette direktiv fastlægger den juridiske ramme for og supplerer reglerne for obligatoriske årlige kontroller på testanlæg for erhvervskøretøjer i henhold til direktiv 2009/40/EF (som ophævede direktiv 96/96/EF i 2009, og som selv er blevet ophævet af direktiv 2014/45/EU, som træder i kraft d. 20. maj 2018).

Syn ved vejsiden er uanmeldte syn af et erhvervskøretøj, som kører i et EU-land. De udføres af myndighederne på veje, i havne og alle andre steder, hvor det måtte være relevant.

Dette direktiv fastlægger, at en teknisk kontrol ved vejsiden skal bestå af én, to eller alle følgende aspekter:

En visuel kontrol den vedligeholdelsesmæssige stand for køretøjer, der kører på vejnettet.

En kontrol af dokumenter vedrørende køretøjets overensstemmelse med et syn ved vejsiden og, hvis føreren kan fremvise den, en rapport fra et nyligt syn ved vejsiden.

En kontrol for at opdage dårlig vedligeholdelse (glatte dæk, defekt bremsesystem osv.). I dette tilfælde skal inspektøren tage de nyeste dokumenter og eventuelle andre sikkerhedscertifikater i betragtning.

Direktivet fastlægger indførelse af regelmæssige, relevante syn ved vejsiden i alle EU-lande, som skal udføres uden diskrimination, hvad angår førerens nationalitet eller køretøjets indregistrering. Hvert år skal disse syn dække et anseeligt, repræsentativt udsnit af erhvervskøretøjer i alle kategorier.

Hvert andet år skal EU-landene indsende oplysninger til Kommissionen om de foregående to år med oplysninger om antallet af synede erhvervskøretøjer.

De syn ved vejsiden, som direktivet omhandler, skal udføres i overensstemmelse med en tjekliste (bilag I). Der skal udstedes en rapport med resultaterne af spottjekket til føreren af køretøjet. Føreren skal kunne fremvise denne på anmodning for at forenkle eller undgå efterfølgende syn.

Hvis omfanget af dårlig vedligeholdelse kræver en mere dybdegående undersøgelse, kan køretøjet underkastes et mere omfattende eftersyn på et godkendt testanlæg til kontrol af trafiksikkerheden.

Brug af et erhvervskøretøj på offentlige landeveje forbydes omgående:

hvis resultaterne af synet ved vejsiden viser, at køretøjet ikke overholder standarderne i direktivet (bilag II: bremsesystemer, udstødning), eller

hvis køretøjet viser sig ikke at overholde direktiv 2009/40/EF under en efterfølgende test af trafiksikkerheden på et godkendt testanlæg, og

hvis køretøjet derfor udgør en væsentlig risiko for personer i køretøjet eller andre trafikanter.

Alvorlige mangler ved et køretøj, der tilhører en ikke-resident, skal indberettes til myndighederne i det EU-land, hvor køretøjet er indregistreret. Det land, hvor manglen er blevet opdaget, kan derefter anmode om, at der træffes foranstaltninger mod lovovertræderen. Hvis der træffes foranstaltninger, skal indregistreringslandet informere det land, hvor manglen blev opdaget, om de foranstaltninger, der er blevet truffet i forbindelse med den pågældende lovovertræder.

Kommissionen har beføjelser til at fastlægge visse mindstekrav til standarder og afprøvningsmetoder og til at tilpasse dem tekniske fremskridt.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2000/30/EF

10.8.2000

9.8.2002

L 203 af 10.8.2000, s. 1-8

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2000/30/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Bilag I og II

Direktiv 2010/47/EU (EUT L 173 af 8.7.2010, s. 33-46).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/47/EU af 3. april 2014 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 127, 29.4.2014, s. 134-218).

Kommissionens henstilling 2010/379/EU af 5. juli 2010 om risikovurdering af fejl og mangler, der konstateres under syn ved vejsiden (af erhvervskøretøjer) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/30/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 173 af 8.7.2010, s. 97-105).

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om medlemsstaternes gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/30/EF af 6. juni 2000 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Fællesskabets område - rapporteringsperiode 2009-2010 (COM(2013) 303 final af 24.5.2013).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/30/EF af 6. juni 2000 om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Fællesskabets område - Rapporteringsperiode 2011-2012 (COM(2014) 569 final af 12.9.2014).

Seneste ajourføring: 13.08.2015

Top