Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programmet for et sikrere internet 2009-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programmet for et sikrere internet 2009-2013

I takt med at onlineteknologierne bliver mere og mere tilgængelige, opstår der nye fordele, men samtidig udsættes brugerne for flere forskellige risici. Børn er i stigende grad aktive brugere af onlineteknologi og samtidig særlig sårbare. Programmet for et sikrere internet har til formål at gøre onlineverdenen mere sikker for børn ved at bekæmpe ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1351/2008/EF af 16. december 2008 om etablering af et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier.

RESUMÉ

EU’s ”Programmet for et sikrere internet” etableres herved for perioden 2009-2013. Programmet bygger videre på de mål, der blev opstillet for Programmet for en sikrere brug af internettet 2005-2008 ”Safer Internet plus”, som blev lanceret i 2005.

Programmets mål er forbedring af børns sikkerhed i onlineverdenen, og det tager udgangspunkt i to mål:

 • udbygning af kendskabet til, hvordan børn bruger de nye teknologier
 • identifikation og bekæmpelse af de risici, børn er udsat for.

Programmet indeholder ikke blot foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold, men også til bekæmpelse af skadevoldende adfærd på nettet.

Aktionslinjer

Programmet gennemføres fordelt på fire aktionslinjer:

 • Oplysning og bevidstgørelse af offentligheden. Målene for denne aktionslinje er at oplyse navnlig børn, deres forældre og lærere. Det drejer sig om at sprede tilstrækkelige oplysninger til flest mulige brugere om de risici, der findes i onlineverdenen, og hvilke forholdsregler man bør træffe. Aktionerne omfatter udvikling og udbredelse af omkostningseffektiv oplysningsformidling og oprettelse af kontaktpunkter, hvor man kan få rådgivning om sikkerhed på nettet.
 • Bekæmpelse af ulovligt indhold og skadevoldende onlineadfærd. Formålet med denne aktionslinje er at begrænse mængden af ulovligt indhold på nettet og sætte effektivt ind mod onlinedistribution af materiale, der viser seksuelt misbrug af børn, mod ”grooming” (hvor en person indleder et venskab med et barn med henblik på seksuelt misbrug) og mod elektronisk chikane (cybermobning). Det foreslås, at der oprettes offentligt tilgængelige kontaktpunkter på EU-plan, så offentligheden lettere kan anmelde ulovligt indhold og skadevoldende adfærd på nettet. Det er ligeledes hensigten at bekæmpe skadevoldende adfærd ved at behandle de psykologiske og sociologiske aspekter af disse problemer og sætte fokus på, hvordan tekniske løsninger kan tages i brug. Derudover skal programmet fremme samarbejdet på nationalt, europæisk og internationalt plan og opfordre interessenterne til at etablere vidensdeling og udveksling af eksempler på god praksis.
 • Sikrere forhold i onlineverdenen. Aktiviteterne under denne aktionslinje tager sigte på at fremme selvreguleringssystemer og samarbejde mellem de berørte parter. Der er desuden planer om at inddrage børn og unge i arbejdet med at udvikle et mere sikkert online miljø.
 • Opbygning af en videnbase. Denne videnbase skal indeholde oplysninger om børns måder at bruge onlineteknologi på (både eksisterende og nye måder) og om, hvilke risici og konsekvenser brugen af onlineteknologi kan have for børn. Videnbasen skal opbygges i samarbejde med eksperter fra hele EU, der arbejder med børns sikkerhed på nettet.

Gennemførelse

Følgende juridiske enheder kan deltage i programmet:

 • Medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU)
 • Programlande fra Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), der er en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-lande)
 • EU’s ansøger- og kandidatlande samt landene på Vestbalkan og naboskabslandene i overensstemmelse med aftalerne for disse landes deltagelse i Fællesskabets programmer
 • Tredjelande, som deltager i internationale aftaler med fællesskabet.

Kommissionen er ansvarlig for den overordnede gennemførelse af programmet samt for udarbejdelse af de årlige arbejdsprogrammer og bistås i arbejdet af et forvaltningsudvalg.

Programmet har et samlet budget for perioden 2009-2013 på 55 mio. euro.

Kontekst

Programmet for et sikrere internet er i overensstemmelse med og foreneligt med EU’s øvrige politikker, programmer og foranstaltninger, navnlig initiativet ”i2010 - et europæisk informationssamfund som middel til vækst og beskæftigelse”, EU-programmerne for forskning og teknologisk udvikling og Daphné III-programmet.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1351/2008/EF

24.12.2008 – 31.12.2013

-

EUT L 348 af 24.12.2008

Seneste ajourføring: 26.05.2009

Top