Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programmet for en sikrere brug af internettet 2005 - 2008 (Safer Internet Plus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programmet for en sikrere brug af internettet 2005 - 2008 (Safer Internet Plus)

Internetdækningen er stadig stærkt stigende i landene i Den Europæiske Union (EU). Sideløbende hermed konstateres en fortsat stigning i indhold, der kan være skadeligt for børn, og ulovligt indhold. Programmet "Safer Internet Plus" er i den forbindelse vedtaget for at fremme en sikrere brug af internettet og beskytte slutbrugeren mod indhold, som denne ikke ønsker at modtage.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 854/2005/EF af 11. maj 2005 om et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af en sikrere brug af internettet og nye onlineteknologier.

RESUMÉ

Programmet "Safer Internet Plus" (2005-2008) er en videreførelse af handlingsplanen Safer Internet (1999-2004), der havde til formål at fremme et gunstigt klima på europæisk plan for udvikling af internet-branchen ved at tilskynde til mere sikker anvendelse af internettet og bekæmpe ulovligt og skadeligt indhold.

Det nye programs anvendelsesområde udvides til at omfatte nye medier (bl.a. videoer), og programmet er udformet med særlig henblik på bekæmpelse af racisme og uønskede kommercielle elektroniske meddelelser (spam). I forhold til det tidligere program er det nye program især rettet mod slutbrugerne, f.eks. forældre, undervisere og børn.

AKTIONSLINJER

Aktiviteterne under dette program er opdelt i fire aktionslinjer.

Bekæmpelse af ulovligt indhold

Der er oprettet hotlines, hvor borgerne kan anmelde ulovligt indhold. Anmeldelserne videresendes til den relevante instans (f.eks. en internetudbyder eller politiet), så der kan gribes ind. Med programmet Safer Internet (1999-2004) er netværket af hotlines styrket, og det har opnået en international dimension. For at hotlines kan udvikle deres potentiale fuldt ud, må det dog sikres, at de dækker hele Europa og samarbejder på tværs af grænserne. Endvidere er det vigtigt at øge deres effektivitet gennem udveksling af information, bedste praksis og erfaringer.

Det nye program er målrettet følgende aktiviteter:

 • der vil blive ydet støtte til hotlines, som skal fungere på nationalt plan og samarbejde med andre knudepunkter i det europæiske net af hotlines
 • der ydes støtte til telefonrådgivningstjenester for børn, der er blevet konfronteret med ulovligt og skadeligt indhold på internettet
 • der indsamles kvalitative og kvantitative data om oprettelse og drift af hotlines;
 • der gives incitamenter til at fremskynde oprettelsen af hotlines og udformningen af adfærdskodekser
 • der oprettes et koordineringsknudepunkt for at synliggøre nettet af hotlines i hele Europa, effektivisere den måde, nettet fungerer på, og fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer.

Bekæmpelse af uønsket og skadeligt indhold

Programmet finansierer teknologiorienterede foranstaltninger, der sætter brugerne i stand til at begrænse den mængde af uønsket og skadeligt indhold, de modtager, og til at håndtere den spam, som de alligevel modtager. Under dette program:

 • vurderes de eksisterende filtreringsværktøjers effektivitet
 • lettes og koordineres udveksling af information og bedste praksis
 • fremmes indførelsen af indholdsklassificering og kvalitetsmærkning
 • om nødvendigt bidrages til at gøre filtreringsteknologi tilgængelig, navnlig på sprog, der ikke i tilstrækkelig grad er dækket af markedet.

Der vil blive tilskyndet til brug af teknologi, der beskytter privatlivet.

Udvikling af sikrere rammer

Oprettelsen af en velfungerende selvreguleringsordning er afgørende for at begrænse uønsket, skadeligt og ulovligt indhold. Selvregulering omfatter en række elementer: høring og passende repræsentation af de berørte parter, oprettelse og håndhævelse af adfærdskodekser, nationale organer, der letter samarbejdet på fællesskabsplan, og national evaluering af selvreguleringsrammerne.

For at styrke sektorens selvregulering stiller Kommissionen "Forummet for sikker internetbrug" til rådighed for nationale organer inden for samregulering og selvregulering, hvor der kan udveksles erfaringer. Dette forum blev oprettet i 2004 inden for den tidligere handlingsplan for sikrere internetbrug.

Forummet for sikker internetbrug har følgende specifikke mål:

 • at fremme etablering af net mellem de relevante strukturer i medlemsstaterne og knytte forbindelser til selvreguleringsorganer uden for Europa
 • at fremme selvregulering inden for områder såsom kvalitetsklassificering af websteder, indholdsklassificering på tværs af medier og klassificerings- og filtreringsteknikker, så nye former for indhold (bl.a. onlinespil og mobiltelefoner) også bliver omfattet
 • at tilskynde tjenesteudbydere til at udarbejde adfærdskodekser
 • at fremme forskningen i klassificeringsprojekters og filtreringsteknologiers effektivitet.

Oplysning

Oplysningsforanstaltningerne omfatter et bredt udvalg af ulovligt, uønsket og skadeligt indhold og tager hensyn til beslægtede spørgsmål såsom forbrugerbeskyttelse, databeskyttelse og informations- og netsikkerhed (virus, spam, osv.). 12. Programmet yder støtte til foretagender, der på grundlag af en række offentlige indkaldelser af forslag udvælges til at fungere som oplysningsknudepunkter i de enkelte medlemsstater og kandidatlande. Et koordineringsknudepunkt, der tilskynder til udveksling af bedste praksis, skal skabe europæisk merværdi. Der vil blive lagt særlig vægt på dette aspekt i programmet.

DELTAGELSE

Programmet er åbent for deltagelse af juridiske personer, der er hjemmehørende i medlemsstaterne. Det er endvidere åbent for deltagelse af juridiske personer, der er etableret i kandidatlandene, i overensstemmelse med bilaterale aftaler, der allerede består, eller som indgås med disse lande.

Programmet kan åbnes for deltagelse af juridiske personer hjemmehørende i de EFTA-lande, der er kontraherende parter i EØS-aftalen. Programmet kan også åbnes for deltagelse af juridiske personer etableret i tredjelande samt internationale organisationer, uden at der under dette program ydes støtte fra Fællesskabet, såfremt deltagelsen effektivt bidrager til programmets gennemførelse.

FINANSIERING

I programmet er der for perioden 2005 - 2008 afsat et budget på 45 mio. EUR. Heraf afsættes 20 mio. EUR til perioden 2005 - 2006. Omkring halvdelen af dette beløb anvendes til oplysningsforanstaltninger.

GENNEMFØRELSE

Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af dette program. Programmet gennemføres på grundlag af indkaldelser af forslag, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på portalen om "informationssamfundet" (EN) på Europa-Kommissionens websted. Kommissionen vurderer efterfølgende de projekter, der foreslås i forbindelse med indkaldelserne af forslag, med henblik på fællesskabsfinansiering.

SAMMENHÆNG MED ANDRE EU-FORANSTALTNINGER

Under gennemførelsen af programmet sikrer Kommissionen generel overensstemmelse og komplementaritet med andre relevante fællesskabspolitikker, -programmer og -foranstaltninger, især Fællesskabets forsknings- og teknologiske udviklingsprogrammer, og programmerne Daphne II, (Modinis) og (eContentplus).

Referencer

Retsakt

Ikrafttræden

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 854/2005/EF [vedtagelse: Fælles beslutningsprocedure COD/2004/0023]

11.6.2005

-

EUT C 17 af 11.6.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 18. februar 2009 – ”Endelig evaluering af gennemførelsen af det flerårige fællesskabsprogram til fremme af en sikrere brug af internettet og nye onlineteknologier [KOM(2009) 64 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelsen giver en endelig evaluering af gennemførelsen af det flerårige program ”Safer Internet Plus” (2005-2008).

Ifølge evalueringsberetningen har programmet nået målene. Indsatsområderne for programmet er blevet tilpasset i takt med nye udfordringer og behov, og de nye medlemsstater har deltaget i programmets aktiviteter, særligt i INHOPE og INSAFE netværkene. Indsamling af vigtige data har gjort det muligt at forbedre sikkerheden ved brug af internettet. Dialogen mellem deltagerne er blevet støttet og mobiloperatørerne er blevet støttet i deres selvreguleringstiltag til beskyttelse af mindreårige.

Evalueringsberetningen anbefaler, at der fremover lægges vægt på følgende:

 • Børns rettigheder og privatlivsfred bør beskyttes.
 • Der skal sikres en aktiv støtte til programmet på nationalt plan fra alle relevante sektorers side.
 • Samarbejdet med tredjelande bør prioriteres højt, særligt med henblik på at opdage, spore og udrydde materiale, der viser misbrug af børn.
 • Der skal tages hensyn til nationale, kulturelle, sproglige og socio-demografiske faktorer i nye medlemsstater, kandidat- og tiltrædelseslande.
 • Det tekniske videngrundlag bør styrkes.
 • Der bør implementeres en mere aktiv kommunikationsstrategi.
 • Videngrundlaget særligt vedrørende unges online adfærd bør styrkes.
 • INHOPE- og INSAFE-netværkets rolle bør tages op til fornyet overvejelse for at sikre den bedst mulige koordinering.
 • Hotline-tjenester bør have en større synlighed.
 • Samarbejdet med branchen bør styrkes.

Meddelelse fra Kommissionen af 6. november 2006 om gennemførelsen af det flerårige EF-program til fremme af en sikrere brug af internettet og nye onlineteknologier (Safer Internet plus) [KOM(2006) 661 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapporten gør status over de vigtigste foranstaltninger, der blev gennemført i forbindelse med programmet, og fremhæver den positive indflydelse, de har haft på bekæmpelsen af ulovligt indhold på internettet:

 • oprettelsen af et europæisk hotlinenetværk, som giver brugerne mulighed for at anmelde ulovligt indhold på internettet: i 2005 modtog de forskellige hotlines et stort antal anmeldelser, hvilket beviser, at der er stor interesse for et sådant netværk i forbindelse med bekæmpelsen af ulovligt indhold på internettet
 • afholdelsen af en Sikkert Internet-dag med bred tilslutning og omfattende mediedækning i medlemsstaterne
 • oprettelsen af nationale oplysningsknudepunkter, der iværksætter flere og mere målrettede kampagner over for børn, forældre og lærere.

Kommissionen vil videreføre sin indsats og vil især:

 • konsolidere hotline- og oplysningsnetværkene og udvide deres geografiske dækning
 • fremme et tæt samarbejde mellem alle parter, der er involveret i aktiviteter vedrørende et sikrere internet
 • gøre det lettere for de europæiske borgere at finde praktiske oplysninger om, hvordan de bruger internettet på en mere sikker måde
 • skabe øget opmærksomhed omkring Safer Internet plus-programmet blandt Europas borgere.

Yderligere oplysninger findes på følgende hjemmesider:

 • Safer internet programme (EN)
 • INHOPE EN
 • INSAFE EN

See also

For yderligere informationer, se Europa-Kommissionens netsted om informationssamfundet (EN)

Seneste ajourføring: 25.05.2009

Top