Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posttjenester i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posttjenester i EU

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/6/EF — realisering af EU’s indre marked for posttjenester

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger de regler, som EU-landene skal gennemføre for at realisere EU’s indre marked for posttjenester.

HOVEDPUNKTER

Befordringspligt

EU-landene skal:

 • sikre, at offentligheden permanent har adgang til en posttjeneste med en nærmere angivet kvalitet hvor som helst i landet og til en overkommelig pris og som sådan
 • sikre, at kontaktpunkter og indleveringssteder kan dække brugernes behov, og at der garanteres befordringspligt mindst fem arbejdsdage om ugen (herunder en indsamling og en omdeling pr. dag).

Hvert EU-land skal sikre, at bestemmelserne om befordringspligt overholder de følgende krav:

 • en tjenesteydelse, som garanterer overholdelse af de væsentlige krav
 • den samme tjenesteydelse til alle brugere under sammenlignelige forhold
 • til rådighed uden nogen form for diskrimination
 • ingen afbrydelser eller driftsforstyrrelser, med undtagelse af under ekstraordinære omstændigheder
 • tilpasning til teknisk, økonomisk og social udvikling og til brugernes behov.

Konkurrence

Direktivet forbyder, at nationale regeringer tildeler eller opretholder eksklusive eller særlige rettigheder til at oprette eller levere posttjenester.

Licensgivning

EU-landene kan udarbejde tilladelsesprocedurer, herunder individuelle tilladelser, for at sikre, at posttjenesterne overholder de væsentlige krav (herunder brevhemmeligheden og postnettets sikkerhed i forbindelse med transport af farligt gods), og at befordringspligten opretholdes.

Prisfastsættelse

Priserne for alle tjenester, der er omfattet af befordringspligten, skal være:

 • overkommelige og tilgængelige for samtlige brugere uanset deres geografiske placering og under hensyn til nationale forhold
 • omkostningsægte og tilskynde til en effektiv opfyldelse af befordringspligten.

Tjenestekvalitet

Der skal fastlægges standarder for tjenesteydelser for befordringspligten, og disse skal offentliggøres for at sikre en posttjeneste af god kvalitet. Standarderne skal fokusere på leveringstider og tjenesteydelsernes regelmæssighed og pålidelighed.

For tjenester, der opererer mellem EU-lande, kræver direktivet, at:

 • 85 % af forsendelserne i den hurtigste standardkategori skal omdeles inden for tre dage efter datoen for indlevering og
 • 97 % inden for fem dage efter datoen for indlevering.

EU-landene skal træffe en række foranstaltninger, herunder at:

 • fastsætte kvalitetsstandarder for national post og sikre, at disse er forligelige med dem, der er fastlagt for tjenester mellem EU-lande
 • indberette deres kvalitetsstandarder for nationale tjenester til Europa-Kommissionen, som vil offentliggøre dem på samme måde som for tjenester mellem EU-lande
 • sikre, at gennemsigtige, enkle og økonomisk overkommelige klageprocedurer fastlægges af alle postbefordrende virksomheder.

Nationale forvaltningsmyndigheder

 • Hvert EU-land skal udpege en eller flere nationale forvaltningsmyndigheder, som er retligt selvstændige og driftsmæssigt uafhængige af postvirksomhederne.
 • I tilfælde hvor staten bevarer ejerskab til eller kontrol over postbefordrende virksomheder, skal myndighedsopgaverne være strukturelt adskilt fra de aktiviteter, der er knyttet til ejerskab eller kontrol.

I 2010 blev Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester oprettet. Den består af nationale forvaltningsmyndigheder for posttjenester og rådgiver og yder bistand til Kommissionen.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 27. februar 2008. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 31. december 2010 og i visse tilfælde inden den 31. december 2012.

BAGGRUND

Posttjenester.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/6/EF af 20. februar 2008 om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (EUT L 52 af 27.2.2008, s. 3-20)

Efterfølgende ændringer til direktiv 2008/6/EF er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse af 10. august 2010 om oprettelse af Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester (EUT C 217 af 11.8.2010, s. 7-9)

seneste ajourføring 20.01.2016

Top