Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Intermodal transport: MARCO POLO-programmet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Intermodal transport: MARCO POLO-programmet

Vejgodstransport er fuldstændig afhængig af fossile brændstoffer , der i stor udstrækning bidrager til CO2-emissionerne. Derfor er det nødvendigt, at der i højere grad gøres brug af intermodal transport for at opnå en bedre udnyttelse af den eksisterende infrastruktur og serviceressourcerne ved at integrere nærskibsfart, jernbanetransport og indlandsskibsfart i logistikkæden. Og her kommer Marco Polo-programmet (2003-2006) ind, da det tager sigte på at få overflyttet godstransporten fra vejene til mere miljøvenlige transportformer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1382/2003 af 22. juli 2003 om EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo-programmet").

RESUMÉ

Baggrund

Siden 1975 har kombitransportpolitikken (som går ud på, at hovedparten af ruten tilbagelægges ad jernbane, ad indre vandveje eller til søs) fremmet overflytningen af vejgodstransporten til jernbaner, indre vandveje og i den senere tid også nærskibsfart.

I hvidbogen om transport er det anført, at vejgodstrafikken i EU, hvis der ikke træffes effektive foranstaltninger, vil vokse med omkring 50% frem til 2010, og at trafikken over grænserne vil blive fordoblet frem til 2020.

Det tidligere PACT-program (1997-2001) (es de en fr) skulle øge anvendelsen af kombitransport ved at yde finansiel støtte til markedsbetingede innovative initiativer (pilotaktioner) inden for kombitransportsektoren. Marco Polo-programmet er andet og mere end en simpel videreførelse af PACT-programmet, som tager sigte på at mindske overbelastningen i vejgodssektoren.

Der er dog talrige handels- og driftsmæssige barrierer, som hæmmer alle andre transportformer end vejtransporten, og disse hindringer skal overvindes, hvis godstransportmarkederne skal fungere effektivt. Desuden kan medlemsstaterne ikke på egen hånd løse problemerne med den stadigt voksende internationale vejgodstransport .

MARCO POLO-programmet

Der er fastlagt en finansiel ramme for gennemførelsen af Marco Polo-programmet på 75 mio. EUR for perioden fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Marco Polo-programmet tager sigte på at mindske overbelastningen af vejinfrastrukturerne og at forbedre hele transportsystemets miljøpræstationer ved at flytte en del af vejgodstransporten til nærskibsfart, jernbaner og indre vandveje.

Ligesom PACT-programmet skal Marco Polo støtte erhvervsmæssige projekter på markedet for godstransport og finansiere projekter, der involverer kandidatlande.

Til forskel fra PACT-programmet opstiller Marco Polo kvantificerede og kontrollerbare mål for trafikoverflytning. Det drejer sig mere specifikt om at sikre, at fordelingen af trafikken mellem de forskellige transportformer i 2010 svarer til 1998-niveauet.

Programmet skal især støtte kommercielle tjenesteydelser på godstransportmarkedet. Det fokuserer hverken på forskning og udvikling eller på infrastrukturprojekter.

Slutmålet er at bidrage til en overflytning af den internationale vejgodstransport til nærskibsfart, jernbaner og indre vandveje. Dette svarer til 12 mia. tonkilometer pr. år.

Marco Polo-programmet bidrager til finansieringen af tre typer af projekter:

  • Trafikoverflytningsprojekter for overflytning af en del af vejtransporten til andre transportmåder via opstartstøtte til nye alternative godstransportforbindelser.Det er altid risikabelt at oprette nye alternative godstransportforbindelser. Regelmæssige forbindelser for transport til søs, ad jernbaner og ad indre vandveje har f.eks. brug for en kapacitetsudnyttelse på 70-90%, hvis de skal være rentable.Der kan ydes støtte svarende til 30% af omkostningerne i forbindelse med oprettelsen af en ny forbindelse.
  • Katalysatorprojekter til fordel for innovative projekter, som kan udligne strukturbetingede mangler på markedet.Det kan f.eks. dreje sig om "motorveje til søs" eller internationale banegodsydelser af høj kvalitet, som administreres efter one stop-princippet. Disse foranstaltninger skulle gøre det muligt at ændre den måde, alternativ godstransport udføres på, og at udnytte de transeuropæiske transportnet og de paneuropæiske korridorer.Der kan ydes støtte svarende til højst 35% af omkostningerne.
  • Fælles læringsprojekterFormålet er at styrke samarbejdet og udvekslingen af knowhow om godslogistik mellem transportvirksomheder for at forbedre miljøpræstationerne i sektoren..EF's finansielle støtte er begrænset til 50 %.

Marco Polo-programmet gælder for projekter, der vedrører mindst to medlemsstaters territorier eller mindst en medlemsstats og et nærtliggende tredjelands territorium.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1382/2003 [vedtagelse: COD/2004/0157]

3.8.2003

-

EUT L 196 af 2.8.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport (es de en fr) mellem medlemsstaterne [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 368 af 17.12.1992].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa- Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Intermodalitet og intermodal godstransport (es de en fr) i Den Europæiske Union - En systemorienteret løsningsmodel for godstransporten - Strategier og tiltag, der kan øge effektiviteten og give bedre og mere bæredygtige transporttjenester [KOM(97) 243 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Forslag til Europa-Parlamentets og rådets direktiv om intermodale lasteenheder (es de en fr)[KOM(2004) 361 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådet forordning om det andet "Marco Polo"-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo II") [KOM(2004)478 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Forslaget til fornyelse af Marco Polo-programmet ændrer ikke grundlæggende programmets art og dets procedurer. De tre nuværende projekttyper - trafikoverflytningsprojekter, katalysatorprojekter og fælles læringsprojekter - bibeholdes med de samme finansieringsvilkår og krav, der grundlæggende svarer til det eksisterende program. Men der er dog to nye træk:

  • En bredere geografisk rækkevidde: For at miljøpræstationerne kan blive bedre i transportsystemet inden for EU, må der også tænkes på intermodale løsninger og alternativer til vejtransport uden for EU.
  • Nye projekttyper: Derfor må det næste Marco Polo-program tage kvantespringet i retning mod en generel nedbringelse af den internationale vejgodstrafik. Det gør det ved at støtte udviklingen af motorveje til søs-projekter og trafikforebyggelsesprojekter.

Seneste ajourføring: 23.01.2007

Top