Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
IDABC-programmet (2005-2009)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

IDABC-programmet (2005-2009)

IDABC-programmet (interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere) har til formål at levere administrative onlinetjenester på tværs af grænserne til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Formålet er at forbedre de europæiske offentlige myndigheders effektivitet og det indbyrdes samarbejde.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2004/387/EF af 21. april 2004 om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (IDABC) [Den Europæiske Unions Tidende L 144 af 30. april 2004].

RESUMÉ

IDABC er et elektronisk forvaltningsprogram for perioden 2005-2009.

Det er en fortsættelse af IDA-programmet (dataudveksling mellem administrationerne), men med et større anvendelsesområde. Det omfatter IDA-programmets formål, men sigter også mod at skabe paneuropæiske e-forvaltningstjenester til virksomheder og borgere.

IDABC indgår i initiativerne eEuropa 2005 og i2010. Interoperabilitet * og åbne standarder hører stadigvæk til de prioriterede indsatsområder, og hertil kommer de nye paneuropæiske tjenester, der skal skabes.

Formål

IDABC-programmet har til formål at støtte og fremme oprettelsen af paneuropæiske e-forvaltningstjenester * og de interoperable underliggende telematiknet.

Programmet har også til formål at:

 • muliggøre en elektronisk informationsudveksling mellem og inden for offentlige myndigheder samt mellem offentlige myndigheder og EU-institutioner
 • lette levering af paneuropæiske tjenesteydelser til virksomheder og borgere under hensyn til disses behov
 • opnå interoperabilitet, både inden for og på tværs af forskellige politikområder, især på grundlag af en europæisk interoperabilitetsramme
 • at fremme udbredelsen af god praksis og opfordre til udviklingen af innovative telematikløsninger i de offentlige myndigheder.

Projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger

IDABC-programmet omfatter projekter af fælles interesse, der gør det muligt at gennemføre EU-lovgivningen og forbedre det interinstitutionelle samarbejde.

Programmet indeholder også horisontale foranstaltninger, der har til formål at etablere horisontale paneuropæiske e-forvaltningstjenester og infrastrukturtjenester, især til fordel for interoperabiliteten.

Gennemførelsesprincipper

Gennemførelsen af projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger skal overholde en række principper, bl.a.:

 • De skal hvile på et sektorspecifikt retsgrundlag (for projekter af fælles interesse).
 • Der skal deltage så mange medlemsstater som muligt.
 • De omfatter om nødvendigt en forberedelsesfase og indeholder en foranalyse, en udviklings- og valideringsfase samt en gennemførelsesfase.
 • Der tages hensyn til resultater fra andre relevante fællesskabsaktiviteter med henblik på at undgå overlapning. Det drejer sig bl.a. om programmerne for forskning og teknologisk udvikling, e-TEN -programmer, e-Content -programmer, e-integrations- og e-læringsprogrammer.
 • Der tages hensyn til den europæiske interoperabilitetsramme, som IDABC-programmet tilvejebringer.
 • Der skal i det omfang, det er muligt anvendes horisontale paneuropæiske e-forvaltningstjenester og infrastrukturtjenester (for projekter af fælles interesse).
 • Hvert projekt og hver foranstaltning revideres senest et år efter gennemførelsesfasens afslutning.

Gennemførelsesprocedure

Kommissionen udarbejder et rullende arbejdsprogram for gennemførelsen af projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger (EN), som dækker hele denne afgørelses gyldighedsperiode.

Fællesskabets finansielle bidrag

I forbindelse med gennemførelsen af projekter af fælles interesse og horisontale foranstaltninger afholder Fællesskabet udgifter i forhold til sine egne interesser.

For at et projekt af fælles interesse eller en horisontal foranstaltning kan modtage et finansielt bidrag fra Fællesskabet, skal der fremlægges konkrete planer for finansieringen af vedligeholdelses- og driftsudgifterne efter gennemførelsesfasen. I forberedelses- og foranalysefasen kan Fællesskabets bidrag dække alle udgifter til de nødvendige undersøgelser.

I udviklings- og valideringsfasen samt i gennemførelsesfasen dækker Fællesskabet udgifterne til de opgaver, som tildeles det i den globale gennemførelsesplan for det pågældende projekt af fælles interesse eller den pågældende horisontale foranstaltning.

Internationalt samarbejde

Landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og kandidatlandene kan deltage i IDABC-programmet inden for rammerne af deres respektive aftaler med Fællesskabet. Der tilskyndes til samarbejde med andre tredjelande, især med offentlige myndigheder i Middelhavslandene, Balkanlandene og de østeuropæiske lande.

Finansieringsramme

Finansieringsrammen for gennemførelsen af fællesskabsaktionen fastlægges for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2009 til 148,7 mio. EUR.

Dokumentets nøglebegreber

 • Paneuropæiske e-forvaltningstjenester: grænseoverskridende informationstjenester og interaktive tjenester, der leveres af offentlige myndigheder i Europa til offentlige myndigheder i Europa eller til virksomheder og til borgere ved hjælp af interoperable transeuropæiske telematiknet.
 • Interoperabilitet: det forhold, at informations- og kommunikationsteknologiske systemer er i stand til at udveksle data og muliggøre deling af information og viden.

Referencer

Dokument

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2004/387/EF

20.5.2004

-

EUT L 144 af 30.4.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 29. maj 2009 – Endelig evaluering af gennemførelsen af Idabc-programmet [KOM(2009) 247 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Formålet med meddelelsen er at fremlægge resultaterne af den endelige evaluering af gennemførelsen af Idabc-programmet. Evalueringsområderne dækker relevans, efficiens, effektivitet, nyttevirkning, bæredygtighed og sammenhæng i programmet.

Evalueringen er i det store og hele positiv, dog blev programmet betydeligt forsinket i 2005. Idabc-programmet har gennemført størstedelen af sine mål på e-forvaltningsområdet ifølge i2010-strategien.

ISA-programmet efterfølger Idabc-programmet. De aktioner, der gennemføres under det fremtidige program, skal primært dække:

 • de strategiske omgivelser
 • redskaber til kommunikation med interessenter
 • udvikling af overvågningsmetoder.

Det kommende ISA-program viderefører Idabc-programmets kommunikationsarbejde.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 24. oktober 2006: Evaluering af gennemførelsen af IDABC-programmet [KOM(2006) 611 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I denne meddelelse fremlægges resultaterne af midtvejsevalueringen af gennemførelsen af IDABC-programmet og de heraf afledte henstillinger.

Evalueringen er i det store og hele positiv og understreger, at programmet er relevant og effektivt. De involverede parter, der har deltaget i evalueringen, finder, at IDABC-programmet medfører en reel merværdi i forbindelse med e-forvaltning Da programmet fortsat befinder sig på et tidligt stadium, er det dog endnu ikke muligt at foretage en detaljeret vurdering af de fordele, programmet giver Fællesskabet eller at måle dets effektivitet.

Evalueringen påpeger dog enkelte mangler, som den henstiller til at tage op til overvejelse i forbindelse med den videre gennemførelse af programmet. Ud fra disse resultater er der blevet formuleret en række henstillinger, herunder:

 • man skal sikre, at alle aktører er klar over, hvilken rolle de spiller i forbindelse med gennemførelsen
 • der skal gøres en større indsats for at indsamle og formidle specifikke, ajourførte oplysninger om brugernes behov
 • der bør foretages en strategisk vurdering af forbindelserne mellem de forskellige EU-programmer, inden for hvilke Fællesskabet udvikler interoperable e-forvaltningsinitiativer.

See also

 • Yderligere oplysninger på Kommissionens netsted for IDABC (EN).

Seneste ajourføring: 30.10.2009

Top