Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vejtunneler: EU-sikkerhedsregler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vejtunneler: EU-sikkerhedsregler

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2004/54/EF om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastsætter minimumskrav til sikkerhed for så vidt angår de forskellige organisatoriske, strukturelle, tekniske og driftsmæssige aspekter af vejtunneler, som er en del af den omfattede transeuropæiske transportinfrastruktur.

HOVEDPUNKTER

Sikkerhedskrav

 • Direktivet søger at sikre, at alle tunneller med en længde på over 500 meter, hvad enten de er i drift, under bygning eller under projektering, som er en del af det transeuropæiske vejnet, overholder de nye harmoniserede sikkerhedskrav.

Den administrative myndighed

 • De enkelte EU-lande skal udpege en eller flere administrative myndigheder, som har ansvaret for alle sikkerhedsaspekter ved en tunnel. Myndighederne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre overholdelse af direktivet.
 • Denne myndighed kan være enten national, regional eller lokal. Hvis en tunnel går mellem flere lande, kan hvert land udpege en myndighed, eller også kan de to lande udpege en fælles myndighed.
 • Der skal indhentes forudgående godkendelse fra myndigheden, når en ny tunnel idriftsættes eller en eksisterende skal ombygges. Myndigheden har også beføjelse til at indstille eller begrænse en tunnels drift, hvis sikkerhedsbestemmelserne ikke er opfyldt.
 • Myndigheden sikrer, at følgende foranstaltninger træffes:
  • jævnlig kontrol og inspektion af tunneler og udarbejdelse af de hermed forbundne sikkerhedskrav
  • udarbejdelse af programmer for uddannelse og udrustning af redningstjenesterne med hensyn til såvel de organisatoriske som de operationelle aspekter (herunder beredskabsplaner for nødsituationer)
  • fastlæggelse af proceduren for øjeblikkelig lukning af en tunnel i en nødsituation
  • implementering af de nødvendige risikobegrænsende foranstaltninger.

Tunnelens driftsledelse

 • Myndigheden udpeger for hver enkelt tunnel på et EU-lands område, hvad enten den er i projekterings-, bygnings- eller driftsfasen, det offentlige eller private organ, som er ansvarligt for tunnelen i den pågældende fase, til tunnelens driftsledelse. Driftsledelsen udarbejder en rapport i tilfælde af væsentlige uheld og ulykker i en tunnel.

Den sikkerhedsansvarlige

 • Driftsledelsen udnævner for hver enkelt tunnel en sikkerhedsansvarlig, som forinden skal godkendes af den administrative myndighed, og som skal koordinere alle forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger med henblik på at garantere trafikanternes og tunnelpersonalets sikkerhed. Den sikkerhedsansvarliges opgaver omfatter:
  • koordineringen med redningstjenesterne og deltagelse i udarbejdelsen af indsatsplaner
  • deltagelse i planlægning, gennemførelse og evaluering af redningsindsatser
  • deltagelse i udarbejdelsen af sikkerhedsplaner og specifikationer for struktur, udstyr og drift for både nye tunneler og ændringer af eksisterende tunneler
  • kontrol af, at driftspersonalet og redningstjenesterne uddannes, og deltagelse i tilrettelæggelsen af de øvelser, der afholdes regelmæssigt
  • rådgivning med hensyn til idriftsætningen og tunnelens udstyr og drift
  • kontrol af, at tunnelstruktur og -udstyr vedligeholdes og repareres
  • deltagelse i evalueringen af alle væsentlige uheld eller ulykker

Periodiske inspektioner

 • EU-landene sikrer, at inspektion, evaluering og kontrol udføres af inspektionsorganerne.
 • Den administrative myndighed kontrollerer, at inspektionsorganet foretager regelmæssig inspektion til sikring af, at alle tunneler, der er omfattet af dette direktiv, opfylder reglerne.
 • Tidsrummet mellem to på hinanden følgende inspektioner af en given tunnel må ikke overstige 6 år.

Risikoanalyse

 • Risikoanalyser udføres på grundlag af en nationalspecifik unik metode af et uafhængigt organ på den administrative myndigheds anmodning i en given tunnel. Den tager hensyn til alle konstruktionsparametre og trafikforhold, der påvirker sikkerheden, navnlig trafikkarakter og -type, tunnellængde og tunnelgeometri samt det forventede antal lastbiler om dagen.

Rapporter

 • EU-landene udarbejder hvert 2. år rapporter om tunnelbrande samt om ulykker, der klart berører trafikanternes sikkerhed i tunneler, samt om hyppigheden af og årsagen til sådanne hændelser, evaluerer disse og giver oplysninger om sikkerhedsfaciliteters og -foranstaltningers faktiske rolle og virkning.

Tilpasning til tekniske fremskridt

 • Kommissionen har bemyndigelse til at tilpasse bilagene til direktivet i tråd med de tekniske fremskridt.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. april 2004. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser senest den 30. april 2006.

BAGGRUND

Tunneller er vigtige infrastrukturer, som er essentielle for transport over store afstande og for udviklingen af EU\s regionale økonomier. Uheld i tunneler, navnlig brand, kan dog få dramatiske følger og være særdeles kostbare i form af menneskeliv, øget overbelastning, forurening og reparationsomkostninger.

 • For yderligere oplysninger henvises til »Tunneler« på Europa-Kommissionens websted.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/54/EF af 29. april 2004 om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet (EUT L 167 af 30.4.2004, s. 39-91)

Berigtigelse

Ændringer til direktiv 2004/54/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 20.10.2016

Top