Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Retningslinjer for transeuropæiske telenet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Retningslinjer for transeuropæiske telenet

Denne beslutning har til formål at fremme sammenkoblingen af telenettene, etableringen og udbygningen af driftskompatible tjenester og applikationer og af den nødvendige infrastruktur, lette overgangen til informationssamfundet, forbedre europæiske virksomheders konkurrenceevne, styrke det indre marked, øge den økonomiske og sociale samhørighed og fremme aktivitetsudviklingen i de nye vækstsektorer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1336/97/EF af 17. juni 1997 om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet [Den Europæiske Unions Tidende L 183 af 11.7.1997] [Se Ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Med denne beslutning fastlægger Europa-Parlamentet og Rådet retningslinjerne for mål, prioriteter og vigtige foranstaltninger på området transeuropæiske net. De fastlægger endvidere hovedområderne for projekter af fælles interesse og anviser en fremgangsmåde for udvælgelsen af de enkelte projekter inden for hvert område.

Med henblik på opfyldelsen af de i punkt 1 nævnte formål fastlægges følgende prioriteter:

 • undersøgelse og godtgørelse af den tekniske og kommercielle gennemførlighed fulgt op af udvikling af applikationer, som støtter opbygningen af et europæisk informationssamfund, navnlig applikationer af samfundsmæssig interesse;
 • undersøgelse og godtgørelse af gennemførligheden fulgt op af udvikling af applikationer, der bidrager til den økonomiske og sociale samhørighed ved at forbedre adgangen til informationer over hele EU og ved at bygge på Europas kulturelle mangfoldighed;
 • stimulering af grænseoverskridende interregionale initiativer og initiativer, der inddrager regionerne, især de mindre gunstigt stillede regioner, i lanceringen af transeuropæiske teletjenester og applikationer;
 • undersøgelse og godtgørelse af gennemførligheden fulgt op af udvikling af applikationer og tjenester, der bidrager til at styrke det indre marked og beskæftigelsen, navnlig sådanne applikationer og tjenester, som giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at forbedre deres konkurrenceevne i EU og på verdensplan;
 • fastlæggelse, undersøgelse og godtgørelse af den tekniske og kommercielle gennemførlighed fulgt op af udvikling af transeuropæiske generiske tjenester, som tilvejebringer overgangsfri adgang til alle former for information, også i landdistrikter og randområder, og som kan fungere sammen med tilsvarende tjenester på verdensplan;
 • undersøgelse og godtgørelse af gennemførligheden af nye integrerede bredbåndskommunikationsnet (IBC-net), hvor disse er nødvendige for sådanne applikationer og tjenester, samt fremme af sådanne net;
 • identificering og eliminering af svagheder og mangler, der hindrer effektiv sammenkobling og interoperabilitet mellem alle bestanddele af telenettene i EU og på verdensplan, med særlig vægt på integrerede bredbåndsnet.

Hovedlinjerne for de foranstaltninger, der skal gennemføres for at nå de i punkt 1 nævnte mål, vil omfatte:

 • specificering af projekter af fælles interesse gennem udarbejdelse af et arbejdsprogram;
 • foranstaltninger, der sigter mod at øge borgernes, erhvervslivets og det offentliges opmærksomhed på det udbytte, de kan få af de avancerede transeuropæiske teletjenester og -applikationer;
 • foranstaltninger, der sigter mod at stimulere fælles initiativer fra brugere og leverandører til at igangsætte projekter inden for transeuropæiske telenet, navnlig IBC-net;
 • støtte inden for rammerne af de midler, der er fastlagt i traktaten, til undersøgelse og godtgørelse af gennemførligheden fulgt op af udvikling af applikationer, navnlig applikationer af samfundsmæssig interesse, samt tilskyndelse til etablering af samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, blandt andet i form af partnerskaber;
 • stimulering af udbuddet og brugen af tjenester og applikationer for små og mellemstore virksomheder og brugere inden for de liberale erhverv;
 • fremme af nettenes indbyrdes sammenkobling, af bredbåndstjenesters og applikationers interoperabilitet og af den infrastruktur de forudsætter, især hvad angår multimedia, samt af interoperabilitet mellem eksisterende og bredbåndsbaserede tjenester og applikationer.

De udvalgte projekter har ret til EU-støtte efter Rådets forordning om generelle regler for EU's finansielle støtte inden for transeuropæiske net.

Medlemsstaterne træffer under overholdelse af EU's retsregler enhver fornøden foranstaltning på nationalt, regionalt eller lokalt plan for at lette og fremskynde gennemførelsen af projekter af fælles interesse.

Hvert tredje år forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen af denne beslutning for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Beslutningens bilag 1 indeholder en model i tre niveauer, som giver et godt overblik over de transeuropæiske telenet:

 • niveauet "applikationer" opfylder brugernes behov, idet det tager hensyn til sproglige og kulturelle forskelle og opfylder kravene vedrørende tilgængelighed, navnlig for handicappede. Applikationerne skal endvidere tilpasses til de specifikke behov i mindre udviklede eller tyndt befolkede regioner.Det drejer sig om følgende områder: a) e-forvaltning og e-administration (f.eks. elektroniske offentlige indkøb, personlig sikkerhed, miljø og turisme, virksomhedsstøtte til små og mellemstore virksomheder og deltagelse i den demokratiske beslutningsproces); b) forbedring af adgangen til og kvaliteten af sundhedsplejen (f.eks. netsamarbejde mellem sundhedspleje-institutionerne og sygdomsforebyggende og -sundhedsfremmende tiltag); c) læring og kultur (f.eks. nye måder at præsentere undervisningsstof og kulturelt materiale på, livslang læring og inddragelse af ældre og handicappede i informationssamfundet).
 • niveauet "generiske tjenester" leverer fælles værktøjer til udvikling og implementering af nye applikationer baseret på indbyrdes kompatible standarder. Det drejer sig om følgende områder: a) mobiltjenester (f.eks. for 2½-3G-mobilnet: styring og navigation, sikkerhed, betaling via nettet, nødtjenester, sundhed, telearbejde, læring og kultur); b) tjenester af almen interesse vedrørende alle aspekter af sikkerhed (f.eks. netsamarbejde mellem de nationale IT-katastrofehjælpssystemer (CERT).
 • niveauet "sammenkobling af og interoperabilitet mellem net" fremmer sammenkoblingen, interoperabilitet og sikkerhed i forbindelse med net, der er nødvendige for bestemte applikationer eller tjenester af almen interesse.

EU iværksætter supplerende støtte- og samordningsforanstaltninger, der sigter mod at skabe passende rammer for gennemførelsen af disse projekter. Disse foranstaltninger skal bidrage til at skabe øget opmærksomhed om programmet, udvikle konsensus og fremme samordningen af nationale, regionale og lokale aktiviteter, der sigter mod at stimulere og fremme nye tjenester og applikationer. Da de indebærer høring af de europæiske organisationer for standardisering og planlægning, omfatter de hovedsagelig:

 • strategiske undersøgelser med henblik på at udvikle målspecifikationer og overgang henimod disse mål med henblik på at hjælpe aktørerne i sektoren til at træffe fornuftige økonomiske investeringsbeslutninger;
 • fastlæggelse af metoder til at få adgang til bredbåndsnet;
 • etablering af fælles specifikationer på grundlag af europæiske standarder og verdensstandarder;
 • fremme af samarbejdet mellem aktørerne i sektoren, herunder offentlig-private partnerskaber;
 • samordning af de nævnte aktiviteter med relevante fællesskabsprogrammer og nationale programmer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 1336/97/EF

31.7.1997

-

EUT L 183 af 11.7.1997

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 1376/2002/EF

19.8.2002

-

EUT L 200 af 30.7.2002

Seneste ajourføring: 23.05.2007

Top