Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikkerhed til søs: skibsudstyr

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Sikkerhed til søs: skibsudstyr

RESUMÉ AF:

Direktiv 96/98/EF — om udstyr på skibe

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter regler, som skal garantere sikkerhed og kvalitet for skibsudstyr om bord på skibe, der fører EU-landes flag.

Disse regler øger sikkerheden om bord, bidrager til at bekæmpe forurening af havene og søger at sikre den frie bevægelse af skibsudstyr på EU's indre marked.

HOVEDPUNKTER

Dette direktiv gælder for udstyr til brug om bord:

på skibe, der allerede sejler under et EU-lands flag

på nye skibe, der sejler under et EU-lands flag, også hvis de er bygget uden for EU.

Overensstemmelsesvurdering

EU-landene udpeger organer, der er ansvarlige for at vurdere, om skibsudstyr er i overensstemmelse. Denne vurdering har til formål at sikre kvaliteten af udstyret, før det bringes i omsætning, og når det anbringes om bord på et skib.

Udstyr, der lever op til europæiske standarder, skal bære et mærke.

Hvis et skib, som skal overføres til et EU-lands register, ikke er registreret i EU, skal EU-landet inspicere udstyrets faktiske beskaffenhed, og hvorvidt det overholder EU's standarder.

Udstyr, der ikke opfylder kravene

Hvis udstyr udgør en risiko for sundheden og/eller sikkerheden for besætningen eller passagererne eller for at skade miljøet i havet, skal det ansvarlige EU-land trække det tilbage fra markedet og forbyde eller begrænse brugen af det.

Prøvningsstandarder

Der skal vedtages internationale prøvningsstandarder for skibsudstyr. I tilfælde hvor internationale organisationer ikke vedtager standarder inden for et passende tidsrum, kan EU-standarder anvendes.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 17. februar 1997. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 30. juni 1998.

Direktiv 2014/90/EU ophæver direktiv 96/98/EF med virkning fra den 18. september 2016.

BAGGRUND

Søtransport: Moderne regler for skibsudstyr for mere sikre EU-skibe

DOKUMENT

Rådets Direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe (EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25-56)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 96/98/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146-185)

seneste ajourføring 12.11.2015

Top