Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikkerhed på vejene: kørekort

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikkerhed på vejene: kørekort

Tydeligere regler om EU-kørekort sikrer bedre fri bevægelighed for EU-førere, styrker færdselssikkerheden og bidrager til at bekæmpe forfalskninger.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning).

RESUMÉ

Tydeligere regler om EU-kørekort sikrer bedre fri bevægelighed for EU-førere, styrker færdselssikkerheden og bidrager til at bekæmpe forfalskninger.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det indførte et nyt europæisk kørekort. Det omarbejder direktiv 91/439/EØF, som ophæves.

HOVEDPUNKTER

Direktivet:

 • begrænser mulighederne for forfalskninger: Det nye kørekort har en mikrochip, der indeholder de oplysninger, der er trykt på kortet; det indfører en gyldighedsperiode for kørekort til bil og motorcykel på 10 til 15 år for at give mulighed for regelmæssig opdatering af beskyttelsesforanstaltninger og indehaverne; det opretter et nyt elektronisk netværk for at fremme kommunikationen mellem nationale myndigheder i forbindelse med kontrol af kørekort
 • hjælper med at forbedre færdselssikkerheden: Det indfører en ny kørekortkategori for knallerter og kræver en obligatorisk forudgående teoretisk prøve og gradvis adgang til tunge motorcykler; det fastlægger desuden krav til prøvning; erhvervsførere skal undergå lægeundersøgelser hvert femte år; der fastlægges krav til køreprøvesagkyndiges kvalifikationer og uddannelse.

Kørekort, der udstedes af EU-lande, skal være gensidigt anerkendte. Der er følgende kørekortkategorier:

 • kategori AM til to- og trehjulede køretøjer, hvis konstruktivt bestemte maksimale hastighed er 45 km/t, og lette quadricykler
 • kategori A1 til lette motorcykler med et maksimalt slagvolumen på 125 kubikcentimeter og en maksimal effekt på 11 kW
 • kategori A2 til motorcykler med en maksimal effekt på 35 kW
 • kategori A til tunge motorcykler uden effektbegrænsninger
 • kategori B til personbiler, der ikke vejer over 3 500 kg, og som højest kan befordre otte personer
 • kategori BE til et køretøj i kategori B, der trækker en tung påhængsvogn på maksimalt 3 500 kg
 • kategori B1 (valgfri) til quadricykler
 • kategori C1 til erhvervskøretøjer mellem 3 500 og 7 500 kg og op til otte personer
 • kategori C1E til et køretøj i kategori C1 eller B, der trækker en tung påhængsvogn, med en totalmasse på maksimalt 12 000 kg
 • kategori C til erhvervskøretøjer, der ikke vejer over 3 500 kg, og som højst kan befordre otte personer
 • kategori CE til et køretøj i kategori C, der trækker en tung påhængsvogn
 • kategori D1 til en personbil, der er konstrueret til befordring af maksimalt 16 personer, og som er højst 8 m lang
 • kategori D1E til et køretøj i kategori D1, der trækker en tung påhængsvogn
 • kategori D til personbiler til mere end 8 personer
 • kategori DE til et køretøj i kategori D, der trækker en tung påhængsvogn
 • lette påhængsvogne på maksimalt 750 kg må trækkes med kørekort i kategori B, C1, C, D1 og D.

Direktiv 2014/209/EU indeholder en tabel over ækvivalenser mellem disse kategorier og dem, der er fastlagt for kørekort udstedt i EU-lande før dette direktiv.

Kørekort skal angive de betingelser, som føreren skal opfylde for at være autoriseret til at føre et køretøj. Hvis færdsel kun er tilladt for visse typer køretøjer eller for tilpassede køretøjer, skal det fremgå af en kode på kørekortet.

For udstedelse af kørekort gælder følgende betingelser:

 • Kørekort til kategori C1, C, D1 og D kan kun udstedes til førere, der allerede har kørekort til kategori B.
 • Kørekort til kategori BE, C1E, CE, D1E og DE kan kun udstedes til førere, der allerede har kørekort til henholdsvis kategori B, C1, C, D1 og D.

Minimumsalderen for udstedelse af kørekort er:

 • 16 år til kategori AM, A1 (lette motorcykler) og B1 (quadricykler og trehjulede cykler med motor)
 • 18 år til kategori A2, B, BE og C1
 • 21 år til kategori C, CE, D1 og D1E
 • 24 år til kategori D og DE.

EU-landene kan hæve eller sænke minimumsalderen, inden for bestemte grænser, for visse kategorier.

EU-landene skal sikre, at kørekortansøgere besidder den viden, de færdigheder og udviser den adfærd, der er krævet for at føre et motorkøretøj. Prøverne til dette formål skal overordnet set bestå af:

 • en teoretisk prøve
 • en prøve i færdigheder og adfærd.

Køreprøvesagkyndige, der bedømmer færdigheder og adfærd, skal som minimum have visse kompetencer. De er underlagt en kvalitetssikringsordning og skal uddannes jævnligt.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 19. januar 2007.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om EU-kørekort.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/126/EF

19.1.2007

19.1.2011

EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18-60

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/113/EF

15.9.2009

-

EUT L 223 af 26.8.2009, s. 31-35

Direktiv 2011/94/EU

19.12.2011

30.6.2012

EUT L 314 af 29.11.2011, s. 31-34

Direktiv 2012/36/EU

21.11.2012

31.12.2013

EUT L 321 af 20.11.2012, s. 54-58

Direktiv 2013/22/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013, s. 356-361

Direktiv 2013/47/EU

23.10.2013

31.12.2013

EUT L 261 af 3.10.2013, s. 29-29

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2006/126/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 af 4. maj 2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip) (Den Europæiske Unions Tidende L 120 af 5.5.2012, s. 1-11).

Kommissionens afgørelse 2014/209/EU af 20. marts 2014 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (Den Europæiske Unions Tidende L 120 af 23.4.2014, s. 1-89).

Kommissionens forordning (EU) nr. 575/2014 af 27. maj 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 383/2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip) (Den Europæiske Unions Tidende L 159 af 28.5.2014, s. 47-49).

seneste ajourføring 24.04.2015

Top