Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Udnyttelse af fordelen ved overgangen til digitalt tv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Udnyttelse af fordelen ved overgangen til digitalt tv

Med overgangen til digitalt tv frigives en stor del af frekvensressourcerne *, den såkaldte "digitaliseringsdividende". En samordnet indsats på EU-plan med henblik på fordelingen af disse radiofrekvenser er helt afgørende for at få det fulde udbytte af de mange økonomiske og sociale fordele ved digitaliseringsdividenden.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 13. november 2007 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - At drage fuld nytte af digitaliseringsdividenden i Europa: en fælles strategi for anvendelsen af det frekvensområde, der frigives ved overgangen til digitalt tv [KOM(2007) 700 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Overgangen fra analogt til digitalt tv (es de en fr) inden 2012 vil frigøre en hidtil uset mængde radiofrekvenser, også selv om visse medlemsstater først gennemfører overgangen på et senere tidspunkt. Disse frekvenser kaldes "digitaliseringsdividenden".

Det er nødvendigt at forudse og maksimere de økonomiske og sociale konsekvenser af digitaliseringsdividenden. Den samlede værdi af de elektroniske kommunikationstjenester i EU, der er afhængige af radiofrekvensspektret, andrager 250 mia. EUR. Udviklingen af innovative tjenester gennem udnyttelse af digitaliseringsdividenden vil kunne bidrage ganske betydeligt til opfyldelsen af Lissabon-strategiens målsætninger om øget konkurrenceevne og økonomisk vækst.

Digitaliseringsdividenden vil også kunne udnyttes til at imødekomme en række behov hos de europæiske borgere på det sociale og kulturelle område ved f.eks. at bygge bro over den "digitale kløft".

Det er grunden til, at Kommissionen foreslår en fælles plan for anvendelsen af radiofrekvensspektret i EU, som kan sikre en optimal udnyttelse af digitaliseringsdividenden.

Opsplitning af digitaliseringsdividenden

Efterspørgslen efter alle de normale trådløse anvendelser, f.eks. trådløs bredbåndskommunikation og mobil-tv, er i voldsom stigning og vil kunne få fordel af digitaliseringsdividenden.

De nuværende nationale frekvenspolitikker giver imidlertid ikke medlemsstaterne mulighed for at samordne adgangen til frekvensspektret. Ifølge en udtalelse (pdf) [(es de en fr)] fra frekvenspolitikgruppen vil mange potentielle anvendelsesformål for digitaliseringsdividenden ikke kunne udnyttes, hvis ikke adgangen til dette frekvensområde koordineres bedre.

Digitaliseringsdividenden er i øjeblikket spredt på relativt smalle frekvensbånd fordelt på et stort antal frekvenser i henhold til den fordeling, der er fastsat af Den Internationale Telekommunikationsunions (ITU) [EN] regionale radiokommunikationskonference. Indtil analogt tv er helt afskaffet, vil de to transmissionsformer eksistere side om side. Det er derfor helt nødvendigt at gøre det lettere for alle medlemsstaterne at udnytte digitaliseringsdividendens frekvensområder.

Hensigtsmæssig planlægning af radiofrekvensspektret

Kommissionen ønsker at styrke fællesskabsdimensionen i planlægningen af frekvensspektret for digitaliseringsdividenden ved at forbeholde og koordinere fælles frekvensområder på EU-plan.

Medlemsstaterne opfordres til at gå sammen om at fremme en kohærent og fleksibel tilgang til udnyttelsen af digitaliseringsdividenden, så det bliver lettere at lancere nye tjenester.

Overgangen til digitalt tv er forbundet med en række specifikke frekvensmæssige forhold, der er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat (public service-forpligtelser, forskelle i tidsplanerne osv.). Den fælles plan for forvaltningen af frekvensspektret på EU-plan skal derfor indføres gradvis og med den fornødne fleksibilitet til at tage højde for disse særlige nationale forhold.

Før det besluttes, hvilket retligt instrument der er mest hensigtsmæssigt for gennemførelsen af denne harmoniserede organisering af frekvensområderne, har Kommissionen til hensigt at lade foretage nogle forberedende undersøgelser af forskellige økonomiske, kommercielle og tekniske spørgsmål.

Kontekst

Forvaltningen af digitaliseringsdividenden er i overensstemmelse med målsætningerne for i2010-initiativet, der igen er led i den fornyede Lissabon-strategi, der opererer med informations- og kommunikationsteknologien som en afgørende forudsætning for øget vækst og beskæftigelse.

Dokumentets nøglebegreber

  • Radiofrekvensspektret: radiofrekvensspektret er kun en forholdsvis lille del af det elektromagnetiske spektrum og dækker frekvenserne fra 3 Hz til 300 GHz. Radiofrekvensspektret er opdelt i frekvensbånd og underfrekvensbånd, afhængigt af frekvensområde. Disse bølgelængder gør det muligt at transmittere f.eks. fast og mobil kommunikation trådløst.

Seneste ajourføring: 18.02.2008

Top