Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiel støtte fra Fællesskabet til transeuropæiske net

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Finansiel støtte fra Fællesskabet til transeuropæiske net

Politikken på området transeuropæiske net forudsætter, at der indføres finansielle instrumenter, som er i stand til at støtte projekter med den højeste europæiske merværdi.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Forordningen fastlægger betingelserne, reglerne og procedurerne for ydelse af fællesskabsstøtte til projekter af fælles interesse vedrørende transport-, telekommunikations- og energiinfrastrukturer inden for området transeuropæiske net.

Støttekriterier:

 • projekter af fælles interesse, fastlagt i de retningslinjer, der er omhandlet i artikel 155 i Amsterdam-traktaten;
 • projekter, der finansieres af medlemsstaterne, af regionale eller lokale myndigheder eller af organer, som på grund af deres administrative eller retlige struktur kan ligestilles med offentlige organer.

Begrebet "projekt" omfatter teknisk og finansielt særskilte projektdele, som udgør en helhed, der er bestemt til at udfylde en økonomisk og teknisk funktion.

Støtteformer:

 • medfinansiering af projektundersøgelser, herunder forundersøgelser, gennemførlighedsundersøgelser og evalueringsundersøgelser, samt anden form for teknisk støtte til disse undersøgelser (EU's bidrag må normalt ikke overstige 50 % af de samlede omkostninger i forbindelse med en undersøgelse)
 • bidrag til lånegarantipræmier fra den Europæiske Investeringsfond eller andre kreditinstitutioner
 • rentegodtgørelser i forbindelse med lån fra Den Europæiske Investeringsbank eller andre offentlige eller private organer
 • direkte investeringsstøtte i behørigt begrundede tilfæld
 • en kombination, hvis dette er relevant, af ovennævnte former for EU-støtte.

EU-støtten må ikke overskride 10 % af de samlede investeringsomkostninger.

Kommissionen udarbejder et vejledende flerårigt program, der danner grundlag for de årlige beslutninger om at yde EU-støtte til forskellige projekter.

Udvælgelseskriterier. EU-støtten ydes til de projekter, der bidrager mest til virkeliggørelsen af de mål, der er opstillet i traktatens artikel 129 B, og de mål, som er indeholdt i de retningslinjer, der vedtages i henhold til artikel 129 C, stk. 1. Støtten ydes til potentielt økonomisk levedygtige projekter, hvis privatøkonomiske rentabilitet skønnes at være utilstrækkelig. Derudover tages der hensyn til:

 • projektets modenhedsgrad;
 • i hvilket omfang støtten kan stimulere offentlig og privat medfinansiering;
 • holdbarheden af projektets finansieringspakke;
 • de direkte og indirekte samfundsøkonomiske virkninger, navnlig for beskæftigelsen;
 • virkningerne for miljøet.

Der skal specielt tages hensyn til samordningen af grænseoverskridende projekter.

Støtteansøgninger skal indgives til Kommissionen gennem den pågældende medlemsstat eller, efter aftale med denne, gennem de direkte berørte organer. I forordningen angives det, hvilke oplysninger hver enkelt ansøgning skal indeholde (f.eks. navnet på det ansvarlige organ, støttens form, projektbeskrivelse osv.).

Finansielle bestemmelser: støtteberettigede udgifter og betalingsvilkår.

Finanskontrollen udføres af medlemsstaterne. Uafhængigt af denne kontrol kan Kommissionen lade tjenestemænd eller andre ansatte ved Kommissionen udføre kontrol på stedet af de finansierede projekter. Kommissionen kan nedsætte, suspendere eller ophæve støtten i tilfælde af uregelmæssigheder eller manglende opfyldelse af en af betingelserne i beslutningen om støtte.

Samarbejde om systematisk vurdering af projekternes gennemførelsesniveau. Hvert år forelægger Kommissionen en rapport om de aktiviteter, der er gennemført i medfør af forordningen.

Ved gennemførelsen af forordningen bistås Kommissionen af et udvalg, hvis sammensætning afhænger af det behandlede emne (transport, telekommunikation eller energi). Udvalget består af repræsentanter for medlemsstaterne og ledes af en repræsentant for Kommissionen. Det er et regelfastsættende udvalg.

Det finansielle referencebeløb til gennemførelse af forordningen i perioden 1995-1999 er på 2,345 mia. EUR.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) n°2236/95[Samarbejdsproceduren: SYN/1994/0065]

-

-

-

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr.1655/1999

18.8.1999

-

EFT L 197 af 29.7.1999

Forordning (EF) nr.788/2004

3.5.2004

-

EFT L 138 af 30.4.2004

Forordning (EF) nr.807/2004

20.5.2004

-

EUT L 143 af 30.4.2004

Forordning (EF) nr.1159/2005

11.8.2005

-

EUT L 191 af 22.7.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 [KOM(2004) 475 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1364/2006/EF af 6. september 2006 om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 262 af 22.9.2006].

See also

For yderligere informationer se siden "Transeuropæiske energinetværk (TEN-E)" (EN) hos generaldirektoratet for Energi og Transport.

Seneste ajourføring: 06.04.2007

Top