Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fri udveksling af tjenesteydelser inden for EU (søtransport)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fri udveksling af tjenesteydelser inden for EU (søtransport)

Formålet med denne forordning er at fjerne de restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads).

RESUMÉ

Anvendelsesområde

Denne lovgivning sikrer, at rederier i et givent EU-land eller statsborgere, der er baseret i andre EU-lande, har ret til at tilbyde tjenesteydelser inden for søtransport (også kaldet cabotagesejlads), forudsat at de overholder alle betingelserne for at udføre cabotagesejlads i det pågældende land. Rederier, der er baseret i lande uden for EU, og som kontrolleres af EU-borgere, kan også tilbyde sådanne tjenesteydelser.

Forordningen definerer »tjenesteydelser inden for søtransport i et EU-land (cabotagesejlads)«, »EF-redere«, »kontrakt om offentlig tjeneste«, »forpligtelser til offentlig tjeneste« og »alvorlige forstyrrelser på det nationale transportmarked«.

Bemanding

Afhængigt af typen af transportydelse har enten EU-registreringslandet (flagstaten) eller det land, hvor cabotagesejladsen udføres (værtsstaten), ansvaret for forhold vedrørende bemanding.

Offentlige tjenester

EU-lande kan gøre retten til at yde transportydelser betinget af forpligtelser til offentlig tjeneste, eller de kan indgå kontrakter om offentlig tjeneste med henblik på at bevare tilstrækkelige cabotagesejladser mellem fastlandet og øerne eller mellem øerne.

Bekyttelsesforanstaltninger

I de tilfælde, hvor en åbning af markedet for cabotagesejlads medfører problemer (såsom et stort udbudsoverskud i forhold til efterspørgslen), der truer rederiernes økonomiske overlevelsesevne, kan Kommissionen indføre beskyttelsesforanstaltninger. De kan omfatte midlertidig udelukkelse af det berørte område fra forordningens anvendelsesområde.

Ingen forskelsbehandling

En person, der udfører tjenesteydelser i et EU-land, der ikke er hans/hendes hjemland, kan midlertidigt gøre det på samme vilkår, som dem landet pålægger sine egne statsborgere.

Tidsplan

Cabotagesejlads blev liberaliseret den 1. januar 1993. I Frankrig, Italien, Grækenland, Portugal og Spanien blev fastlandscabotage gradvist liberaliseret i henhold til en bestemt tidsplan for hver type transportydelse. Cabotage mellem fastland og øer samt mellem øer blev liberaliseret i disse lande i 1999. Undtagelsen blev forlænget for Grækenland indtil 2004 for faste passagerfarter og lettere færgefarter samt tjenesteydelser, som udføres af skibe på under 650 bruttoton (bt). Der blev udstedt undtagelser til Kroatien frem til 31. december 2016 for eksisterende kontrakter om offentlig tjeneste samt krydstogtsejladser mellem kroatiske havne af skibe på under 650 bt, der var forbeholdt kroatiske skibe indtil 31. december 2014.

Baggrund

Der er yderligere oplysninger på dette websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 3577/92

1.1.1993

-

L 364 af 12.12.1992

Ændringsretsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesfrist i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Akt vedrørende Kroatiens tiltrædelsesbetingelser

1.7.2013

-

EUT L 112 af 24.4.2012

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fortolkningen af Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) ( KOM(2003) 595 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Beslutning 93/125/EØF om Spaniens anmodning om, at Kommissionen vedtager beskyttelsesforanstaltninger i henhold til artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) - (Den Europæiske Unions Tidende L 49 af 27.02.1993).

Beslutningen giver Spanien bemyndigelse til at udelukke det spanske fastland i seks måneder fra datoen for meddelelsen af denne beslutning fra anvendelsesområdet for forordning (EØF) nr. 3577/92. Udelukkelsen omfatter ikke feeder services. Hvis der ikke er noget spansk skib til rådighed til at imødekomme efterspørgslen for cabotagesejlads, har andre EU-landes skibe lov til at tilbyde sådanne tjenesteydelser.

Rapport fra Kommissionen til Rådet: Femte rapport om gennemførelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) (2001-2010) (COM(2014) 231 final af 22.4.2014 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Rapporten er delt top i fire kapitler:

1.

nylig retspraksis og den lovgivningsmæssige udvikling i EU- og EFTA-landene

2.

markedstendenser i EU- og EFTA-landene

3.

tilgængelige data om beskæftigelsen inden for cabotagesejlads (på grund af mangel på pålidelige og endelige tal indeholder dette kapitel ikke længere statistik over besætningsomkostninger)

4.

konklusion: forordningen er egnet til formålet, og der er ikke behov for nogen revision. Under høringen blev der rejst nogle problemstillinger, der vidner om problemer med fortolkningen og gennemførelsen. Disse er behandlet i meddelelse om cabotagesejlads (se næste punkt).

Meddelelse fra Kommissionen om fortolkning af Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 om anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i medlemsstaterne (cabotagesejlads) [ COM(2014) 232 final af 22.4.2014 - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

På baggrund af erfaringerne med tyve års anvendelse af forordning (EØF) nr. 3577/92 har Kommissionen af hensyn til åbenheden og retssikkerheden valgt at ajourføre og ændre sin fortolkning af forordningens bestemmelser.

Denne meddelelse ændrer og erstatter Kommissionens tidligere fortolkende meddelelser af 2003 og 2006. Denne meddelelse er kun vejledende og har til formål at gøre forordningen lettere at forstå, og den præciserer, hvordan Kommissionen mener, at forordningen bør anvendes. Den skal hverken revidere forordningen eller gribe ind i Domstolens fortolkningskompetence.

Den præciserer indledningsvist anvendelsesområdet for fri udveksling af tjenesteydelser inden for cabotagesejladsen. Der redegøres for, hvem der er omfattet af den frie udveksling, og hvilke tjenesteydelser forordningen omfatter.

Derefter præciseres omfanget af tre undtagelser fra den frie udveksling af tjenesteydelser, som forordningen indeholder:

EU-landene kan fastlægge de regler, der gælder for besætningen om bord på skibe på under 650 BT og skibe, som udfører ø-cabotage mellem to havne inden for deres område.

EU-landene kan pålægge forpligtelser til offentlig tjeneste og indgå kontrakter om offentlig tjeneste for at sikre offentligheden tilstrækkelige regelmæssige transportforbindelser til, fra og mellem øer.

EU-landene kan anmode Kommissionen om at vedtage beskyttelsesforanstaltninger for at afhjælpe alvorlige forstyrrelser på det nationale transportmarked.

Endelig giver meddelelsen vejledning i anvendelsen af forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej til tjenesteydelser inden for cabotagesejlads.

Seneste ajourføring: 11.08.2014

Top