Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maritim sikkerhed: den internationale kode for sikker skibsdrift (ISM)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maritim sikkerhed: den internationale kode for sikker skibsdrift (ISM)

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den inkorporerer den »Internationale kode for sikker skibsdrift og forebyggelse af forurening« ( ISM-koden) i EU.
 • Dens formål er navnlig at sikre, at rederier overholder ISM-koden ved hjælp af:
  • indførelse, gennemførelse og korrekt vedligeholdelse af systemer til sikkerhedsstyring på skibe og på land og
  • kontrol heraf gennem flagstatens (dvs. det land, hvor et fartøj er registreret) og havnestatens (dvs. det land, i hvis havn et fartøj lægger til eller ankrer op) forvaltninger.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på følgende typer skibe og de rederier, der har dem:

 • lastskibe og passagerskibe, som fører et EU-lands flag, og som sejler i international fart
 • lastskibe og passagerskibe, der udelukkende sejler i indenrigsfart, uanset hvilket flag de fører
 • lastskibe og passagerskibe, der sejler i fast skibsrutefart til eller fra EU-havne, uanset hvilket flag de fører
 • mobile offshore-boreenheder, der drives under et EU-lands myndighed.

Den finder ikke anvendelse på:

 • krigsskibe og troppetransportskibe samt andre skibe, der ejes eller bruges af et EU-land og kun anvendes i statsligt, ikkekommercielt øjemed
 • skibe, der ikke fremdrives ved mekaniske midler, træskibe af primitiv konstruktion samt fritidsfartøjer, medmindre de er eller bliver bemandet og befordrer flere end 12 passagerer i erhvervsmæssigt øjemed
 • fiskefartøjer
 • lastskibe og mobile offshore-boreenheder med en bruttotonnage på mindre end 500 ton
 • andre passagerskibe end ro-ro-passagerfærger i nærmere bestemte havområder som defineret i direktiv 2009/45/EF, artikel 4.

Certificering og verifikation

EU-landene skal opfylde bestemmelserne i del B i ISM-koden.

Undtagelser

Hvis et EU-land finder det vanskeligt i praksis for nogle virksomheder at overholde visse regler i ISM-koden for bestemte skibe, der udelukkende sejler i indenrigsfart, kan det fritage dem fra disse regler ved at pålægge tilsvarende foranstaltninger.

I et sådant tilfælde skal EU-landet underrette Europa-Kommissionen herom. Hvis den påtænkte undtagelse ikke er berettiget, skal det pågældende EU-land ændre de påtænkte bestemmelser eller undlade at vedtage dem.

Sanktioner

EU-landene skal indføre et system af effektive og forholdsmæssige sanktioner, der har afskrækkende virkning, for manglende overholdelse af forordningen.

Rapporter

EU-landene skal hvert andet år forelægge Kommissionen en rapport om gennemførelsen af ISM-koden. På baggrund af denne rapport hvert andet år udarbejder Kommissionen en konsolideret rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 24. marts 2006.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 af 15. februar 2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 3051/95 (EUT L 64 af 4.3.2006, s. 1-36)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 336/2006 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1-5). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 47-56). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 57-100). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF af 6. maj 2009 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (Omarbejdning) (EUT L 163 af 25.6.2009, s. 1-140). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 14.03.2016

Top