Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Afgifter på tunge godskøretøjer: Eurovignetdirektivet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Afgifter på tunge godskøretøjer: Eurovignetdirektivet

De fleste EU-lande opkræver afgifter hos transportvirksomheder for brug af deres infrastruktur, især veje. EU har indført Eurovignetten med henblik på dækning af omkostningerne ved anlæg, drift, reparation og miljømæssige aspekter, idet retfærdig konkurrence sikres, og diskrimination forebygges.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/62/EF af 17. juni 1999 om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer.

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det erstatter den tidligere lovgivning - direktiv 93/89/EØF - som blev annulleret af Domstolen i 1995. Det harmoniserer de forhold, under hvilke nationale myndigheder må pålægge afgifter, vejafgifter og brugsafgifter på vejgodstransport.

VIGTIGSTE PUNKTER

  • Afgifterne blev oprindeligt kun pålagt køretøjer med en maksimal bruttovægt på 12 tons. Fra 2012 blev dette udvidet til at omfatte køretøjer på over 3,5 tons.
  • De kan opkræves på motorveje og broer, i tunneler og bjergpas samt på visse andre typer veje.
  • Afgifterne må ikke være begrundet i transportvirksomhedens nationalitet eller transportens afsendelses- eller bestemmelsessted.
  • Obligatoriske kontroller ved EU’s indre grænser er forbudt.
  • Afgifterne kan variere afhængigt af køretøjets emissioner eller tidspunktet, hvor transportinfrastrukturen anvendes.
  • De nationale myndigheder kan opkræve andre afgifter under særlige omstændigheder, såsom ved registrering, i tilfælde af særligt stor vægt eller særligt store dimensioner, under parkering eller for at undgå trafikoverbelastning.
  • Afgifterne opkræves ikke for køretøjer registreret på De Kanariske Øer og i Ceuta og Melilla og på Azorerne og Madeira, som udfører virksomhed i disse områder eller mellem dem og Spanien og Portugal.

Direktiv 2003/96/EF fastlægger minimumsbeskatningsniveauer for alle motorbrændstoffer. Lande med brugsafgifter på veje kan anvende en reduceret sats for dieselolie, der anvendes af disse køretøjer.

HVORNÅR FINDER DIREKTIVET ANVENDELSE?

Fra den 20. juli 1999.

BAGGRUND

I 2014 vedtog Kommissionen en strategi for at reducere brændstofforbruget og CO2-emissioner fra transport. Den understregede de bidrag, som ny teknologi, herunder alternative brændstoffer, og et skift til andre transportformer ville kunne udgøre.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om vejafgifter.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/62/EF

20.7.1999

1.7.2000

EUT L 187 af 20.7.1999, s. 42-50

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/38/EF

10.6.2006

10.6.2008

EUT L 157 af 9.6.2006, s. 8-23

Direktiv 2006/103/EF

1.1.2007

1.1.2007

EUT L 363 af 20.12.2006, s. 344-351

Direktiv 2011/76/EU

15.10.2011

16.10.2013

EUT L 269 af 14.10.2011, s. 1-16

Rådets direktiv 2013/22/EF

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158 af 10.6.2013, s. 356-361

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51-70).

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Strategi for reduktion af tunge køretøjers brændstofforbrug og CO2-emissioner (COM(2014) 285 final af 21.5.2014).

seneste ajourføring 30.04.2015

Top