Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eksportkreditforsikring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eksportkreditforsikring

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 98/29/EF — eksportkreditforsikringsdækning af mellem- og langfristede forretninger

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det harmoniserer forskellige nationale offentlige eksportkreditforsikringssystemer* for at sikre, at der ikke er nogen konkurrenceforvridning mellem EU-selskaber.
 • Det fastlægger fælles principper for forsikringsdækning, præmier, politikker om landedækning og underretningsprocedurer.

HOVEDPUNKTER

 • Lovgivningen finder anvendelse på forsikringsdækning af eksport af varer og tjenesteydelser. Alle institutioner, der tilbyder dækning, enten direkte eller indirekte, skal overholde vilkårene i lovgivningen.
 • De risici, der er dækket, kan være kommercielle, politiske eller vedrøre fabrikation eller kredit.
 • Forsikringsgivere er ansvarlige for de tab, der direkte eller indirekte skyldes forskellige begivenheder såsom en debitors insolvens eller politisk eller økonomisk udvikling.
 • Forsikringsgivere er ikke ansvarlige for tab, der kan skyldes faktorer såsom:
  • garantitagers adfærd eller undladelse eller
  • underleverandørers misligholdelse.
 • Erstatninger skal udbetales uden nogen forsinkelse eller senest inden for en måned efter karenstiden*.
 • Præmier skal:
  • svare til den risiko, der dækkes (land, offentlig og/eller privat risiko)
  • i tilstrækkelig grad afspejle omfanget og kvaliteten af den dækning, der ydes
  • være i stand til at dække langfristede driftsomkostninger og tab.
 • Politikken for landedækning bør afspejle en vurdering af de involverede risici, især et lands samlede risikoengagement og/eller værdien af de nye kontrakter, der skal dækkes.
 • Underretningsprocedurerne, der er udviklet til at sikre gennemsigtighed i systemet, gælder for:
  • årlig underretning til orientering
  • underretning med henblik på beslutning
  • forudgående og efterfølgende underretning til orientering.
 • Lovgivningen finder ikke anvendelse på forsikringsdækning for:
  • tilbud
  • forudbetalinger
  • arbejdsgaranti og retentionbeløb*
  • byggeudstyr og -materiale, der anvendes lokalt.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 8. juni 1998. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 1. april 1999.

* VIGTIGE BEGREBER

Eksportkreditforsikringssystemer: De beskytter en eksportør af produkter og tjenesteydelser mod risikoen for en udenlandsk kundes manglende betaling. Fordi eksportøren får en betinget sikkerhed for, at betalingen vil finde sted, hvis den udenlandske køber ikke kan betale, reduceres de betalingsrisici, der er forbundet med at gøre forretning i udlandet.

Karenstid: den periode, der forløber, før den dækkede risiko bliver aktuel.

Arbejdsgaranti og retentionbeløb: Garantier og beløb, der beskytter en kunde, når et job eller et projekt er gennemført. De garanterer, at leverandøren udfører det arbejde, der er nødvendigt for at afhjælpe mangler, som opdages umiddelbart efter opfyldelsen af kontrakten, også selv om leverandøren har modtaget fuld betaling.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 98/29/EF af 7. maj 1998 om harmonisering af de væsentligste bestemmelser vedrørende eksportkreditforsikringsdækning af mellem- og langfristede forretninger (EFT L 148 af 19.5.1998, s. 22-32)

Efterfølgende ændringer til direktiv 98/29/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets beslutning 2006/789/EØF af 13. november 2006 om konsultations- og underretningsprocedurer med hensyn til kreditforsikringer, garantier og finanskreditter (kodificeret udgave) (EUT L 319 af 18.11.2006, s. 37-45)

seneste ajourføring 30.01.2017

Top