Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansielle konglomerater — tilsyn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finansielle konglomerater — tilsyn

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/87/EF — tilsyn med finansielle konglomerater

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

  • Det søger at styrke effektiviteten af tilsyn med finansielle konglomerater — store finansielle grupper (grupper af banker, forsikringsselskaber, investeringsfirmaer), der er aktive i forskellige finansielle sektorer, og som ofte er grænseoverskridende.
  • Det overordnede formål er at bidrage til øget finansiel stabilitet og forbrugerbeskyttelse.

HOVEDPUNKTER

Direktivet fastsætter specifikke krav:

  • om solvens for specifikt at forhindre, at den samme kapital anvendes mere end én gang som buffer mod risici i forskellige enheder inden for samme konglomerat (»dobbelt gearing af kapital«), og for at forhindre »downstreaming« fra modervirksomheder, der betyder, at de udsteder gæld og derefter bruger midlerne som egenkapital til deres regulerede datterselskaber (»overdreven gearing«)
  • om egnetheden og fagligheden af konglomeratets ledelse
  • for at sikre passende risikostyring og interne kontrolmekanismer inden for konglomeratet
  • der fastsætter, at der skal udpeges en europæisk tilsynsmyndighed til at koordinere det overordnede tilsyn med et konglomerat, der kan involvere mange forskellige myndigheder, der behandler forskellige dele af konglomeratets aktiviteter
  • om deling af oplysninger og samarbejde mellem de tilsynsførende (herunder dem i ikke-EU-lande) i forbindelse med de regulerede enheder i et finansielt konglomerat.

Direktiv 2011/89/EU indførte nogle ændringer, der gav de nationale finanstilsynsførende nye beføjelser til bedre at kunne føre tilsyn med konglomeraternes moderselskaber, såsom holdingselskaber. De tilsynsførende kan på denne måde indhente bedre oplysninger i en tidlig fase, hvis et finansielt konglomerat kommer i vanskeligheder, og de er bedre klædt på til at gribe ind.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det gælder fra den 11. februar 2003. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 10. august 2004.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til »Finansielle konglomerater« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EFT L 35 af 11.2.2003, s. 1-27)

Efterfølgende ændringer til direktiv 2002/87/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 11.04.2016

Top