Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forvaltning af kollektive pensionsordninger: arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forvaltning af kollektive pensionsordninger: arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter reglerne for aktiviteter og overvågning af udbydere af arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser* eller pensionsfonde i alle lande i Den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

Direktivet har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau for fremtidens pensionsmodtagere (pensionsfondes medlemmer og pensionsmodtagere), mens effektive investeringer garanteres ved at vedtage regler:

  • 1.

    Strenge tilsynsbestemmelser, hvis nærmere bestemmelser fastlægges af hvert EU-land, der skal beskytte arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers medlemmer og pensionsmodtagere, som skal have tilstrækkelige oplysninger om pensionsordningens* regler, om pensionskassens finansielle situation og deres rettigheder.

  • 2.

    Investeringsregler, der er tilpasset de arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers karakteristika og en effektiv forvaltning af opsparingsaktiviteter. Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser er langsigtede investorer, der skal give deres medlemmer og pensionsmodtagere de bedste afkast og samtidig sikre deres investeringer. Hvis hver pensionskasse opretter den sikreste og mest effektive investeringspolitik, må investeringsreglerne, særligt reglerne for investering i aktier, ikke være for restriktive.

  • 3.

    Regler, der tillader grænseoverskridende aktiviteter, der muliggør oprettelse af paneuropæiske pensionsfonde. Grænseoverskridende forvaltning kræver gensidig anerkendelse af de tilsynsmetoder, der anvendes i EU-landene.

Direktivet omfatter ikke pensionskasser, der er omfattet af direktivet om livsforsikring og direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) er ansvarlig for at indsamle oplysninger fra EU-landene om udviklingen af grænseoverskridende ordninger for arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser og for at offentliggøre sådanne oplysninger på dens websted.

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 643/2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale tilsynsbestemmelser til EIOPA.

EIOPA kan udarbejde reguleringsmæssige og gennemførelsesmæssige standarder og henstillinger om koordinering af tilsyn med arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser. EIOPA har et nært samarbejde med EU-landene og Europa-Kommissionen.

Det forventes, at et nyt direktiv erstatter dette fra slutningen af 2016. Det træder i kraft i alle EU-lande fra slutningen af 2018.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 23. september 2003. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 22. september 2005.

BAGGRUND

Arbejdsrelaterede pensionskasser i EU nyder godt af principperne om kapitalens frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser. Deres grænseoverskridende aktiviteter skal styrkes. På samme tid skal alle medlemmer og pensionsmodtagere nyde godt af en passende beskyttelse af deres pensioner gennem behørigt forvaltede arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser.

Der er flere oplysninger på:

* VIGTIGE BEGREBER

Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser: er finansielle institutioner, der forvalter kollektive pensionsordninger for arbejdsgivere med det formål at udbetale pensionsydelser til deres ansatte (dvs. ordningens medlemmer og pensionsmodtagere).

Pensionsordning: en kontrakt, aftale, fundats eller vedtægt om, hvilke pensioner der ydes og på hvilke vilkår.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 af 23.9.2003, s. 10-21)

De ændringer og rettelser som følger af direktiv 2003/41/EF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Foreløbig tekst fra direktiv om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser, der blev vedtaget politisk i juni 2016, og som afventer formel vedtagelser.

Rapport fra Kommissionen om centrale elementer i direktiv 2003/41/EF om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (KOM(2009) 203 endelig udg. af 30.4.2009)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/50/EU af 16. april 2014 om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 1-7)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter, der er relevante for arbejdsmarkedspensionsordninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF (EUT L 177 af 17.6.2014, s. 34-41)

seneste ajourføring 14.09.2016

Top