Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og investeringsserviceydelser

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og investeringsserviceydelser

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det er udarbejdet med henblik på at styrke Den Europæiske Unions (EU) regelsæt for investeringsservice og regulerede markeder med henblik på at opnå 2 hovedmål:

 • at beskytte investorerne og sikre markedets integritet ved at opstille harmoniserede krav til aktiviteter af formidlere med tilladelse
 • at fremme retfærdige, gennemsigtige, effektive og integrerede finansielle markeder.

HOVEDPUNKTER

Betingelser for og procedurer vedrørende tilladelser

 • Direktivet kræver, at EU-landene harmoniserer reglerne for investeringsservice og -aktiviteter. Med henblik herpå skal EU-landene oprette en godkendelsesordning, der gør det muligt for investeringsselskaber at drive virksomhed i hele EU. Disse virksomheder skal være registreret, og registret skal være tilgængeligt for offentligheden. Enhver tilladelse anmeldes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).
 • ESMA kan udarbejde udkast til lovgivningsmæssige tekniske standarder. Endvidere bistår myndigheden Europa-Kommissionen i forbindelse med dens forbindelser med ikke-EU-lande og vurderingen af disses markeder.
 • Med andre ord skal direktivet tillade, at investeringsselskaber, banker og børser udbyder deres tjenester på tværs af grænserne på grundlag af de tilladelser, der er udstedt af de kompetente myndigheder i deres hjemland. Da tilladelsen er underkastet samme betingelser i alle EU-lande, fremmer direktivet harmoniseringen af reglerne for investeringsselskaber.
 • I denne sammenhæng er det formålet med direktivet at tilnærme de nationale regler for ydelse af investeringsservice og driften af fondsbørser med det endelige mål at skabe et fælles europæisk »regelsæt for værdipapirer«. Det der til gavn for investorer, udstedere og andre markedsaktører, idet det fremmer effektive og konkurrenceprægede markeder.

Tilsynsmæssig vurdering

 • Direktivet gennemfører også harmonisering af reglerne om proceduren og kriterierne for vurderingen af erhvervelsen af en kvalificeret deltagelse*. Det har til formål at harmonisere:
  • tærsklerne for anmeldelse af en påtænkt erhvervelse eller afhændelse af en kvalificeret deltagelse
  • vurderingsproceduren og
  • listen over vurderingskriterier.
 • I forbindelse med en påtænkt erhvervelse skal den tilsynsmæssige vurdering af aktionærerne og ledelsen opfylde detaljerede kriterier og gennemføres i fællesskab med de kompetente myndigheder.
 • Direktivet bestemmer navnlig, at de kompetente myndigheder vurderer hensigtsmæssigheden af den påtænkte erhverver og den økonomiske soliditet af den påtænkte erhvervelse på grundlag af:
  • omdømmet og erfaringen hos dem, der skal lede forsikringsselskabets virksomhed efter den påtænkte erhvervelse
  • den påtænkte erhververs økonomisk soliditet
  • eksistensen af rimelige grunde til at nære mistanke til en transaktion eller om forsøg på hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Investorbeskyttelse

 • Direktivet forbedrer investorbeskyttelsen betydeligt ved at fastsætte regler for god forretningsskik i forbindelse med ydelse af investeringsservice til kunder og minimumsstandarder for det mandat og beføjelser, som de nationale kompetente myndigheder skal have til deres rådighed. Det fastlægger også effektive mekanismer til samarbejde i realtid i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af overtrædelser af reglerne.

Gennemsigtighed og markedsintegritet

 • Direktivet skaber en forpligtelse til at sikre markedets integritet, til at indberette transaktioner og til at føre registre. ESMA har adgang til disse oplysninger.
 • Navnlig etablerer direktivet en pligt til gennemsigtighed før handel. Det kræver, at selskaber, der »internaliserer« (dvs. virksomheder, der handler for egen regning i forbindelse med udførelsen af kundeordrer uden for regulerede markeder eller multilaterale handelsfaciliteter), oplyser de priser, som de er villige til at købe og/eller sælge til deres kunder. Direktivet begrænser imidlertid denne oplysningsforpligtelse til transaktioner, der ikke ligger over normal markedsstørrelse, defineret som den gennemsnitlige størrelse af udførte ordrer på markedet.
 • Det betyder, at europæiske engros-børsmæglere ikke er omfattet af reglen om gennemsigtighed før handel og ikke er udsat for væsentlige risici i forbindelse med deres rolle som børsmæglere.
 • Hvert EU-land har ansvaret for at opstille en liste over regulerede markeder og meddele dette til de øvrige EU-lande og ESMA.

Operatørbeskyttelse

 • Direktivet indeholder en række beskyttelsesforanstaltninger for virksomheder, der »systematisk internaliserer«, når de er forpligtet til at stille priser, så de kan yde denne væsentlige service til kunderne uden at løbe uønskede risici. Disse foranstaltninger omfatter muligheden for at opdatere og trække stillede priser tilbage.
 • Direktivet etablerer også et retfærdigt marked for detailkunder. Direktivet forhindrer finansielle institutioner i at sondre mellem de pågældende investorer, f.eks. ved at tilbyde nogle af dem forbedringer i forhold til stillede priser.

Udpegelsen af kompetente myndigheder

 • EU-landene skal udpege deres kompetente myndigheder og sende de nødvendige oplysninger til Kommissionen, ESMA og de kompetente myndigheder i de øvrige EU-lande. De kompetente myndigheder fungerer som kontaktpunkt i EU-landene. ESMA skal føre en ajourført liste over disse myndigheder. Myndighederne skal arbejde tæt sammen med ESMA.
 • EU-landene og ESMA kan indgå samarbejdsaftaler vedrørende:
  • tilsyn med kreditinstitutter
  • procedurerne i forbindelse med likvidation og konkursbehandling af virksomheder
  • procedurerne i forbindelse med lovpligtig revision af regnskaberne for investeringsselskaber
  • tilsyn med organer, der deltager i procedurerne i forbindelse med likvidation og konkursbehandling af investeringsselskaber
  • tilsyn med personer, der er ansvarlige for den lovpligtige revision af forsikringsselskabers, kreditinstitutters, investeringsselskabers og andre finansielle enheders regnskaber.

Yderligere regler

 • Direktivet har til formål at forbedre EU-reglerne om værdipapirmarkeder.
 • Derfor fastsætter det de almindelige forpligtelser, som EU-landenes myndigheder skal håndhæve.Gennemførelsesforanstaltninger, rapporter og revisioner vedtaget af Kommissionen efter høring af markedsdeltagere fra EU-landene og under inddragelse af ESMA’s udtalelse.

Omarbejdning

Direktiv 2004/39/EF er blevet ajourført ved direktiv 2014/65/EUMiFID II«) for at inkorporere de betydelige ændringer af teksten, der er sket i tidens løb.

Sammen med forordning (EU) nr. 600/2014, de delegerede retsakter og delegerede forordninger erstatter direktiv 2014/65/EU dette direktiv fra den 3. januar 2018. (Direktiv 2014/65/EU skulle oprindelig have været gennemført med virkning fra den 3. januar 2017, men denne dato blev udskudt med et år 3. januar 2018 ved direktiv (EU) 2016/1034).

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. april 2004. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 31. januar 2007.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Kvalificeret deltagelse: Direkte eller indirekte besiddelse i et investeringsselskab af mindst 10 % af kapitalen eller stemmerettighederne eller besiddelse, som giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse på ledelsen af det investeringsselskab, hvori den pågældende kapitalandel besiddes.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1-44)

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2004/39/EF er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349-496)

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1-73)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 241 af 2.9.2006, s. 26-58)

Kommissionens direktiv 2006/73/EF af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 241 af 2.9.2006, s. 1-25)

seneste ajourføring 11.10.2016

Top