Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fælles europæisk luftrum - EU-regler om luftfartstjenester

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fælles europæisk luftrum - EU-regler om luftfartstjenester

Forordningen opretter foranstaltninger, der sikrer, at luftfartstjenester for den almene lufttrafik udøves sikkert og effektivt i Den Europæiske Union (EU) som en del af initiativet vedrørende det fælles europæiske luftrum (*). Forordningen er bindende og gælder i alle EU-lande.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«).

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Forordningen opretter foranstaltninger, der sikrer, at luftfartstjenester for den almene lufttrafik udøves sikkert og effektivt i Den Europæiske Union (EU) som en del af initiativet vedrørende det fælles europæiske luftrum (*). Forordningen er bindende og gælder i alle EU-lande.

HOVEDPUNKTER

Forordningen opstiller certificeringprocedurerne for luftfartstjenesteudøvere, der skal vedtages af EU-landenes tilsynsmyndigheder. Certifikater, som er gyldige i alle EU-lande, angiver luftfartstjenesteudøvernes rettigheder og forpligtelser. Dette omfatter ikkediskriminerende adgang til tjenester for luftrumsbrugere (*), og med særligt hensyn til sikkerhed, og mulighed for at tilbyde deres tjenester til andre luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere og lufthavne i EU.

Krav til certificering

Disse omfatter:

kompetence og egnethed

sikkerheds- og kvalitetsstyringssystemer

rapporteringssystemer og økonomisk styrke

ansvar, forsikring og sikkerhed (security)

ejerforhold og organisatorisk struktur, herunder forebyggelse af interessekonflikter

menneskelige ressourcer, herunder bemanding.

Nationale tilsynsmyndigheder

Nationale tilsynsmyndigheder i EU-landene er ansvarlige for at udpege en certifikatindehaver, der udøver lufttrafiktjenester med eneret. De sikrer også overensstemmelse for de luftrumsblokke, som de kontrollerer. Dette foregår i fællesskab (eller efter aftale), når en luftrumsblok strækker sig over mere end ét land, eller hvis indehaveren af certifikatet udøver luftfartstjenester i mere end ét land.

Hvis en udøver ikke overholder kravene, kan de relevante myndigheder træffe foranstaltninger, herunder tilbagekaldelse af certifikatet. Det er herefter myndighedernes ansvar at sikre kontinuiteten i tjenesterne.

Funktionelle luftrumsblokke

EU-lande og ikke-EU-lande, hvis relevant, skal efter fælles aftale sikre gennemførelsen af funktionelle luftrumsblokke. De bør have den passende kapacitet og effektivitet til at opretholde et højt sikkerhedsniveau og en reduceret miljøpåvirkning. Europa-Kommissionen kan udpege en systemkoordinator for funktionelle luftrumsblokke, der kan hjælpe under processen.

Nationale myndigheder kan også udpege en eneudbyder af vejrtjenester.

For så vidt angår almen lufttrafik (*) udveksles operationelle data i realtid mellem luftfartstjenesteudøvere, luftrumsbrugere og lufthavne, udelukkende for at lette de operationelle behov. Godkendte skriftlige aftaler oprettes for at formalisere samarbejdet mellem tjenesteudøvere og militære myndigheder.

Forordningen kræver åbne regnskabsprocedurer og fastsætter detaljerede retningslinjer for en rimelig og gennemskuelig prisfastsættelse for luftfartstjenester for luftrumsbrugere.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. april 2004 og blev ændret i 2009.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Fælles europæisk luftrum: et initiativ hvor udformning, styring og regulering af luftrummet koordineres i hele EU.

(*) Luftrumsbrugere: luftfartøjsoperatører, der anvendes til almen lufttrafik.

(*) Almen lufttrafik: flyvninger udført i henhold til reglerne og procedurerne fra Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Disse kan omfatte nogle militære flyvninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 550/2004

20.4.2004

-

EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10-19

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1070/2009

4.12.2009

-

EUT L 300 af 14.11.2009, s. 34-50

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (Den Europæiske Unions Tidende L 96 af 31.3.2004, s. 1-9).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (»luftrumsforordningen«) (Den Europæiske Unions Tidende L 96 af 31.3.2004, s. 20-25).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet (»interoperabilitetsforordningen«) (Den Europæiske Unions Tidende L 96 af 31.3.2004, s. 26-42).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 79 af 19.3.2008, s 1-49).

Kommissionens forordning (EF) nr. 482/2008 af 30. maj 2008 om etablering af et softwaresikringssystem, der skal indføres af luftfartstjenesteudøvere, og om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 2096/2005 (Den Europæiske Unions Tidende L 141 af 31.5.2008, s. 5-10).

Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2011 af 24. februar 2011 om oplysninger, som skal forelægges forud for oprettelse eller ændring af en funktionel luftrumsblok (Den Europæiske Unions Tidende L 51 af 25.2.2011, s. 2-7).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1034/2011 af 17. oktober 2011 om tilsyn med sikkerheden i forbindelse med lufttrafikstyring og luftfartstjenester og om ændring af forordning (EU) nr. 691/2010 (Den Europæiske Unions Tidende L 271 af 18.10.2011, s. 15-22).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011 af 17. oktober 2011 om fastsættelse af fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester og om ændring af forordning (EF) nr. 482/2008 og (EU) nr. 691/2010 (Den Europæiske Unions Tidende L 271 af 18.10.2011, s. 23-41).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 af 3. maj 2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner (Europæiske Unions Tidende L 128 af 9.5.2013, s. 1-30).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 af 3. maj 2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (Europæiske Unions Tidende L 128 af 9.5.2013, s. 31-58).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 409/2013 af 3. maj 2013 om definition af fælles projekter, etablering af en ledelsesordning og afdækning af incitamenter til støtte for gennemførelsen af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen (Europæiske Unions Tidende L 123 af 4.5.2013, s. 1-7).

Meddelelse fra kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Skabelse af et fælles europæisk luftrum (KOM(1999) 614 endelig udg. af 1. december 1999).

Seneste ajourføring: 23.07.2015

Top