Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udstedes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udstedes

RESUMÉ AF:

Direktiv 2003/71/EF — prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det søger at forbedre kvaliteten af de oplysninger, investorer modtager fra virksomheder, der ønsker at tiltrække eksterne investorer for at rejse kapital i EU og finansiere deres vækst.

Det søger at sikre, at der indføres tilstrækkelige og ækvivalente oplysningskrav i alle EU-lande i tilfælde af, at værdipapirerne udbydes til alle europæiske investorer.

Det fastlægger regler for prospektet* — et dokument som virksomheder i EU skal offentliggøre, når de udsteder værdipapirer for at tiltrække investeringer. Når et prospekt er blevet godkendt i ét EU-land, er det i henhold til disse regler gyldigt i hele EU (fælles emittentpas).

HOVEDPUNKTER

Forpligtelse til at offentliggøre et prospekt

Udstedere er forpligtede til at offentliggøre et prospekt om udbud af værdipapirer, medmindre udbuddet:

  • udelukkende henvender sig til kvalificerede (professionelle) investorer og/eller
  • henvender sig til færre end 150 personer, som ikke er kvalificerede investorer (f.eks. enkeltpersoner), per EU-land og/eller
  • henvender sig til investorer, som erhverver disse værdipapirer for i alt mindst 100 000 EUR per investor og/eller
  • dækker værdipapirer (aktier eller obligationer), hvis pålydende værdi pr. enhed beløber sig til mindst 100 000 EUR
  • har en samlet værdi i Unionen på mindre end 100 000 EUR.

Oplysninger

Prospektet skal indeholde et resumé, udformet i standardformat, med nøgleoplysninger om:

  • de væsentligste kendetegn ved udstederen af værdipapirerne (f.eks. det udstedende selskab), om garanter (f.eks. banken) og om de værdipapirer, der er udbudt eller optaget til handel på et reguleret marked, og hovedrisiciene, der er forbundet med dem
  • udbuddets almindelige betingelser, særligt en skønsmæssig opgørelse over omkostningerne, som udstederen fakturerer til investoren.

Udstederen er civilretligt ansvarlig for oplysningerne i prospektet. Oplysningerne skal stemme overens med virkeligheden og være uden udeladelser.

Godkendelse og offentliggørelse

Når prospektet er blevet godkendt af den kompetente myndighed i EU-oprindelseslandet, skal det offentliggøres (i en landsdækkende avis med stor udbredelse eller på udstederens websted), og der skal sendes en kopi til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

Et prospekt forbliver gyldigt i op til 12 måneder efter dets godkendelse, såfremt det ajourføres og påkrævede elementer tillægges.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet skulle være gennemført i national lovgivning den 1. juli 2005. Ændringsdirektivet (2010/73/EU) har været gældende siden 1. juli 2012.

I en grønbog om kapitalmarkedsunionen offentliggjort i februar 2015 meddelte Kommissionen, at den vil undersøge prospektdirektivet igen, så virksomheder, særligt SMV’er, lettere kan rejse kapital og finde investorer i udlandet.

For yderligere oplysninger henvises der til Europa-Kommissionens websted om prospektdirektivet.

VIGTIGE BEGREBER

* Prospektus: et oplysningsdokument, der indeholder oplysninger til investorer, så de kan træffe beslutninger om investering med fuldt kendskab til fakta.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64-89)

De ændringer og rettelser som følger af direktiv 2003/71/EF er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

seneste ajourføring 13.12.2015

Top