Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum

Det fælles europæiske luftrum er et sæt foranstaltninger med henblik på at møde de fremtidige behov med hensyn til kapacitet og luftfartssikkerhed. Det vedrører både den civile og militære sektor og fokuserer på regulering, økonomi, sikkerhed, miljø, teknologi og institutioner. Det drejer sig om at bringe den tilrettelæggelse af lufttrafikstyringen, der ikke har ændret sig siden 1960'erne og som i vid udstrækning er kilde til den nuværende overbelastning af lufttrafikken, til ophør.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (rammeforordningen) - Erklæring fra medlemsstaterne om militære spørgsmål i tilknytning til det fælles europæiske luftrum [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Forordningen indgår som led i en lovpakke om lufttrafikstyring, der skal føre til oprettelse af et fælles europæisk luftrum fra den 31. december 2004. Målsætningen for det fælles europæiske luftrum er at sikre en optimal udnyttelse af det europæiske luftrum, og således opfylde alle brugernes krav.

Pakken om oprettelse af et fælles europæisk luftrum består af denne rammeforordning og tre tekniske forskrifter, som omfatter udøvelse af luftfartstjenesteydelser, organisation og udnyttelse af luftrummet og interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet. Formålet med forordningerne er især at forbedre og skærpe sikkerheden samt at omstrukturere luftrummet på grundlag af trafikstrømmene, idet der i mindre grad tages hensyn til landegrænser.

Formålet med denne forordning er at forbedre de nuværende sikkerhedsstandarder og effektiviteten generelt for den almene lufttrafik i Europa, at optimere kapaciteten og dermed tilgodese alle luftrumsbrugeres behov og at begrænse forsinkelser mest muligt.

Nationale tilsynsmyndigheder

EU-landene skal i fællesskab eller enkeltvis udpege eller oprette et eller flere organer som deres nationale tilsynsmyndighed til at varetage de opgaver, som påhviler en sådan myndighed. Myndighederne skal være uafhængige af luftfartstjenesteudøverne.

Udvalget for det Fælles Luftrum

Udvalget for det Fælles Luftrum nedsættes ved forordningens ikrafttræden og har til opgave at bistå Kommissionen med styringen af det fælles luftrum og at sikre, at alle kategorier af luftrumsbrugere tilgodeses. Det består af to repræsentanter for hvert EU-land og har Kommissionens repræsentant som formand.

Militære spørgsmål

EU-landene har vedtaget en generel erklæring om militære spørgsmål i forbindelse med det fælles europæiske luftrum. Ifølge denne erklæring skal EU-landene fremme det militære/civile samarbejde i den udstrækning, de anser det for nødvendigt.

Rådgivende organ for luftfart

Det rådgivende organ for luftfart rådgiver Kommissionen om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

Det består af repræsentanter for luftfartstjenesteudøvere, sammenslutninger af luftrumsbrugere, lufthavnsoperatører, fabrikanter inden for luftfartsindustrien og faglige sammenslutninger.

Gennemførelsesbestemmelser

Eurocontrol inddrages i udarbejdelsen af gennemførelsesbestemmelser inden for sit ansvarsområde på grundlag af det mandat, som Udvalget for det Fælles Luftrum er nået til enighed om.

Evaluering

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 fastsætter en evalueringsplan, som har til formål at forbedre luftfartstjenesterne og lufttrafikstyringsnettets funktion i det Fælles europæiske Luftrum. Evalueringen omfatter:

  • Europæiske præstationsmål for nøgleområderne sikkerhed, miljø, kapacitet og omkostningseffektivitet,
  • nationale planer omfattende præstationsmål, der sikrer konsistens i forhold til målene på europæisk plan,
  • periodisk evaluering og overvågning af luftfartstjenesters og lufttrafikstyringsnettets resultater.

Beskyttelsesklausul

Endelig er denne forordning ikke til hinder for, at EU-landene kan træffe foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte vitale sikkerheds- eller forsvarspolitiske interesser.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 549/2004

20.4.2004

-

EUT L 96 af 31.3.2004

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1070/2009

4.12.2009

-

EUT L 300 af 14.11.2009

TILHØRENDE RETSAKTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner [Den Europæiske Unions Tidende L 128 af 9.5.2013].

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester [Den Europæiske Unions Tidende L 128 af 9.5.2013].

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 409/2013 om definition af fælles projekter, etablering af en ledelsesordning og afdækning af incitamenter til støtte for gennemførelsen af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen [Den Europæiske Unions Tidende L 123 af 4.5.2013].

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1216/2011 om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 af 29. juli 2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner [Den Europæiske Unions Tidende L 310 af 25.11.2011].

Kommissionens forordning (EU) nr. 677/2011 om detaljerede bestemmelser for gennemførelsen af netfunktioner for lufttrafikstyring (ATM) og om ændring af forordning (EU) nr. 691/2010 [Den Europæiske Unions Tidende L 185 af 15.7.2011].

Kommissionens forordning (EU) nr. 283/2011 om ændring af forordning (EF) nr. 633/2007 for så vidt angår overgangsordningerne, jf. artikel 7 [Den Europæiske Unions Tidende L 77 af 23.3.2011].

Kommissionens afgørelse nr. 2011/121/EU om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål og varslingstærskelværdier for udøvelse af luftfartstjenester for årene 2012 til 2014 - [Den Europæiske Unions Tidende L 48 af 23.2.2011].

Meddelelse fra Kommissionen af 24. januar 2011: RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om den foreløbige evaluering af SESAR-fællesforetagendet og dets fremskridt mod gennemførelsen af den europæiske masterplan for lufttrafikstyring [COM(2011) 14 final – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen af 14. november 2011: BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af lovgivningen om det fælles luftrum: tid til handling COM(2011) 731 final [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens forordning (EU) nr. 1191/2010 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester [Den Europæiske Unions Tidende L 333 af 17.12.2010].

Kommissionens forordning (EU) nr. 929/2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1033/2006 for så vidt angår ICAO-bestemmelserne, jf. artikel 3, stk. 1 [Den Europæiske Unions Tidende L 273 af 19.10.2010].

Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 om oprettelse af en præstationsordning for luftfartstjenester og netfunktioner og om ændring af forordning (EF) nr. 2096/2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester [Den Europæiske Unions Tidende L 201 af 3.8.2010].

Kommissionens forordning (EU) nr. 255/2010 om fastlæggelse af fælles regler for lufttrafikregulering (ATFM) [Den Europæiske Unions Tidende L 80 af 26.3.2010].

Kommissionens forordning (EU) nr. 73/2010 om fastlæggelse af krav til luftfartsdatas og luftfartsinformations kvalitet i det fælles europæiske luftrum [Den Europæiske Unions Tidende L 23 af 27.1.2010].

Kommissionens forordning (EF) nr. 262/2009 om fastsættelse af krav for den koordinerede tildeling og brug af Mode S-interrogator-koder i det fælles europæiske luftrum [Den Europæiske Unions Tidende L 84 af 31.3.2009].

Kommissionens forordning (EF) nr. 30/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1032/2006 for så vidt angår kravene til automatiske systemer til udveksling af flyvedata til støtte for datalink-tjenester [Den Europæiske Unions Tidende L 13 af 17.1.2009].

Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum [Den Europæiske Unions Tidende L 13 af 17.1.2009].

Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008 om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) [Den Europæiske Unions Tidende L 352 af 31.12.2008].

Meddelelse fra Kommissionen af 20. december 2007: Første rapport om gennemførelsen af lovgivningen om det fælles luftrum: resultater og perspektiver [COM(2007) 845 final Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1315/2007 om tilsyn med sikkerheden i forbindelse med lufttrafikstyring og om ændring af forordning (EF) nr. 2096/2005 [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 9.11.2007].

Kommissionens forordning (EF) nr. 633/2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder [En Europæiske Unions Tidende L 146 af 8.6.2007]

Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) [Den Europæiske Unions Tidende L 64 af 2.3.2007].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester [Den Europæiske Unions Tidende L 341 af 7.12.2006].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1032/2006 om krav til automatiske systemer til udveksling af flyvedata med henblik på anmeldelse, koordination og overdragelse af flyvninger mellem flyvekontrolenheder [Den Europæiske Unions Tidende L 186 af 7.7.2006].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2006 om procedurekravene for flyveplaner i fasen før flyvning i det fælles europæiske luftrum [Den Europæiske Unions Tidende L 186 af 7.7.2006].

Kommissionens forordning (EF) nr. 730/2006 om luftrumsklassifikataion og adgang til flyvninger udført efter visuelflyvereglerne over flyveniveau 195

Kommissionens forordning (EF) nr. 2150/2005 om fælles regler for fleksibel udnyttelse af luftrummet [Den Europæiske Unions Tidende L 342 af 24.12.2005].

Kommissionens forordning (EF) nr. 2096/2005 om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester [Den Europæiske Unions Tidende L 335 af 21.12.2005].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (luftfartstjenesteforordningen) [Den Europæiske Unions Tidende L 96 af 31.03.2004].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum [Den Europæiske Unions Tidende L 96 af 31.03.2004].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet (interoperabilitetsforordning) [Den Europæiske Unions Tidende L 96 af 31.03.2004].

Meddelelse fra kommissionen til rådet og Europa-Parlamentet af 1. december 1999 - Skabelse af et fælles europæisk luftrum [COM(1999) 614 final – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

FORSLAG

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum (omarbejdning) [COM(2013)410 final af 11.6.2013 Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester [COM(2013)409 final af 11.6.2013 Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 09.02.2014

Top