Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forebyggelse af hvidvaskning af penge ved hjælp af det finansielle system

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forebyggelse af hvidvaskning af penge ved hjælp af det finansielle system

RESUMÉ AF:

Direktiv 2005/60/EF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

  • Det har til formål at forebygge, at den finansielle og visse ikkefinansielle sektorer benyttes til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme på linje med de internationale standarder for Financial Action Task Force (FATF).
  • Det fastlægger foranstaltninger til at fastslå kunders sande identitet, underrette om mistænkelige transaktioner og til at oprette forebyggende systemer inden for deres organisationer.

HOVEDPUNKTER

Udover den finansielle sektor finder direktivet anvendelse på visse ikkefinansielle sektorer, herunder advokater, notarer, regnskabskyndige, ejendomsmæglere, udbydere af spilletjenester, udbydere af tjenester til truster og selskaber samt alle udbydere af varer, hvor der betales med kontantbeløb på over 15 000 EUR.

Dem, der er genstand for direktivet, har blandt andet pligt til at:

  • identificere og kontrollere deres kundes identitet (»kundelegitimationsprocedurer«) samt identiteten af de reelle ejere (*) og til at overvåge deres forretningsforbindelser med kunden
  • underrette om mistanker om hvidvaskning af penge (*) eller finansiering af terrorisme (*) til de offentlige myndigheder, normalt den nationale finansielle efterretningsenhed
  • sikre, at medarbejdere har modtaget passende uddannelse, og at der er indført passende interne forebyggende politikker og procedurer.

Direktivet indfører yderligere krav og sikkerhedsforanstaltninger (»skærpede kundeidentifikationskrav«) i forbindelse med situationer, der indebærer en højere risiko for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, for eksempel handel med korrespondentbanker, der ligger uden for EU.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. december 2005. EU-landene skulle indarbejde det i deres nationale lovgivnings bestemmelser inden den 15. december 2007.

I juni 2015 vedtog EU direktiv (EU) 2015/849. Det ophæver direktiv 2005/60/EF med virkning fra den 26. juni 2017.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

(*) Reel ejer: den/de person(er), der i sidste instans ejer eller kontrollerer kunden, efter hvis ordre en transaktion gennemføres. I forbindelse med en virksomhed er det f.eks. ejeren af en tilstrækkelig procentdel af aktierne eller stemmerne.

(*) Hvidvaskning af penge: konvertering på forskellige måder af udbytte fra et strafbart forhold til tilsyneladende »lovlige midler«, for eksempel ved at ændre formen eller ved at flytte midler til et sted, hvor det er mindre sandsynligt, at de kommer under mistanke.

(*) Finansiering af terrorisme: levering eller indsamling af midler, der anvendes til at gennemføre en af de lovovertrædelser, der er defineret i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme, såsom udarbejdelse af falske administrative dokumenter eller lederskab af en terroristgruppe.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15-36)

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2005/60/EF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens direktiv 2006/70/EF af 1. august 2006 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF for så vidt angår definitionen af »politisk udsat person« og de tekniske kriterier for lempede procedurer med hensyn til kundelegitimation og for undtagelse i tilfælde, hvor en finansiel aktivitet udøves lejlighedsvis eller i et meget begrænset omfang (EUT L 214 af 4.8.2006, s. 29-34)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73-117)

seneste ajourføring 02.02.2016

Top