Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det europæiske jernbaneagentur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Det europæiske jernbaneagentur

Det Europæiske Jernbaneagentur udgør en af drivkræfterne i det tiltag, der går ud på at få moderniseret den europæiske jernbanesektor. Det er til stort ulempe for udviklingen af jernbanesektoren, at de nationale regler på det tekniske og sikkerhedsmæssige område i de 28 medlemsstater ikke er ensartede. Agenturet har til opgave at bidrage til, at der sker en gradvis tilnærmelse af de tekniske regler, og at fastlægge metoder og fælles mål for det sikkerhedsniveau, der skal opnås inden for det transeuropæiske jernbanesystem.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur [se ændringsretsakter ].

RESUMÉ

For at der gradvis kan oprettes et integreret europæisk jernbanesystem, er det nødvendigt, at Fællesskabet fastsætter regler for jernbanerne, som dækker såvel de tekniske som de sikkerhedsmæssige aspekter. Virkeliggørelsen af målet om sikkerhed og målet om interoperabilitet på én gang kræver et betydeligt teknisk arbejde, som skal styres af et specialiseret organ: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA), i det følgende benævnt agenturet.

Det Europæiske Jernbaneagentur har således om primære opgaver:

 • at styrke sikkerheden i det transeuropæiske jernbanesystem
 • at sikre en højere grad af interoperabilitet
 • at bidrage til etableringen af et europæisk system til certificering af vedligeholdelse af det rullende materiel
 • at bidrage til etableringen af et ensartet system til uddannelse og certificering af togførere.

Sikkerhed i det transeuropæiske jernbanesystem

Agenturet skal yde den nødvendige tekniske bistand til gennemførelsen af direktiv 2004/49 /EF om jernbanesikkerhed i EU. Dets vigtigste opgaver er følgende:

 • at udforme og foreslå fælles sikkerhedsmetoder og fælles sikkerhedsindikatorer og årligt bekræfte, at sikkerhedsmålene opfyldes af medlemslandene
 • at indhente støtte fra de relevante ekspertgrupper på området, der er tilknyttet det
 • at høre arbejdsmarkedets parter og de organisationer, der på europæisk plan repræsenterer godskunderne og passagererne
 • at forestå den løbende overvågning af sikkerhedsniveauet
 • at udarbejde en offentlig rapport hvert andet år
 • at vedligeholde en database om jernbanesikkerheden
 • at sikre de nationale offentlige jernbanesikkerhedsmyndigheders og undersøgelsesorganers samarbejde i netværk og på anden vis for at fremme udveksling af erfaringer og tilvejebringelse af en fælles sikkerhedskultur i jernbanesektoren.

Interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem

Interoperabiliteten i det transeuropæisk jernbanesystem sigter mod at skabe kompatibilitet mellem de forskellige nationale jernbanesystemer i EU-landene ved at afskaffe eller reducere tekniske barrierer.

For at forbedre graden af interoperabilitet organiserer og leder agenturet arbejdet med at udarbejde og opdatere tekniske specifikationer for interoperabilitet. Det er tekniske specifikationer, der skal sikre overholdelse af de væsentlige krav i direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet. Agenturet udgiver derudover hvert andet år en rapport om fremskridtene på interoperabilitetsområdet.

Vedligeholdelse af rullende materiel

Vedligeholdelsen af det rullende materiel er et vigtigt element i sikkerhedssystemet. Derfor har agenturet ansvar for at udarbejde en række anbefalinger, navnligt hvad angår et europæisk system til certificering af de værksteder, der varetager vedligeholdelsen af togvogne og andet rullende materiel.

Agenturet har ligeledes ansvar for at udarbejde en rapport om gennemførelsen af dette certificeringssystem.

Jernbanepersonale

Togførernes uddannelse og kompetencer har stor betydning både for sikkerheden og interoperabiliteten i det transeuropæiske jernbanesystem. Agenturet har til opgave at bidrage til en harmonisering af togføreres faglige kompetencer i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2007/59/EF om certificering af togførere i EU.

Agenturet skal navnlig etablere samarbejde med de kompetente myndigheder med henblik på at sikre interoperable registre over førerlicenser og supplerende certifikater, evaluere udviklingen i deres certificering og udarbejde en rapport over mulige forbedringer.

Organisation

Agenturet ledes af en bestyrelse. Den mødes mindst to gange om året. Den vedtager det årlige arbejdsprogram og agenturets almindelige rapport. Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, fire for Kommission og seks repræsentanter for jernbanesektorens faglige grupper: jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere, jernbaneindustrien, fagforeninger, passagerer og godskunder.

Derudover ledes agenturet af en administrerende direktør, der udpeges af Bestyrelsen. Direktørens opgave er at udarbejde og gennemføre arbejdsprogrammet. Han har ligeledes ansvar for forvaltning af agenturets budget.

Agenturet har ikke selvstændig beslutningskompetence, men kan fremsætte udtalelser, henstillinger og forslag til Kommissionen. Det er et uafhængigt organ, men indgår i tæt samarbejde med eksperter på området.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 881/2004

1.5.2004

-

EUT L 164, 30.4.2004

Ændringsetsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1335/2008

1.1.2009

-

EUT L 354, 31.12.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

2014/89/EU : Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. februar 2014 vedrørende et pilotprojekt om iværksættelse af administrative samarbejdsforpligtelser fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked [Den Europæiske Unions Tidende L 4 af 15.02.2014].

Agenturet er ansvarligt for overvågning af et pilotprojekt om brugen af Udvalget for Informationssystemet for det Indre Marked (IMI) for at lette informationsudvekslingen mellem nationale registre over lokomotivførerlicenser og -certifikater. Det forbereder også rapportering om projektet, således at Kommissionen kan evaluere resultatet af pilotprojektet.

Seneste ajourføring: 06.06.2014

Top