Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber

 

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 86/635/EØF om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet skal samordne format og indhold i årsregnskaber og konsoliderede regnskaber* for alle finansieringsinstitutter i Den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

 • Direktivet gælder for de fleste kreditinstitutter (f.eks. banker) og andre finansieringsinstitutter med få undtagelser:
  • Grækenland: NIBID (Den Nationale Investeringsbank for Industriel Udvikling);
  • Irland: »Industrial and Provident Societies«*;
  • Det Forenede Kongerige (UK): »Friendly Societies«* og »Industrial and Provident Societies«.
 • Standardskema til opstilling af balancer: Aktiver og passiver angives i faldende likviditetsorden.
 • Der er særlige regler for visse balanceposter, f.eks. kassebeholdning, offentlige gældsbeviser, tilgodehavender hos kreditinstitutter, gæld til kreditinstitutter osv.
 • Der er to standardskemaer til opstilling af resultatopgørelse.
 • Der er særlige regler for visse poster i resultatopgørelsen, f.eks. renteindtægter, indtægter fra værdipapirer, tab eller fortjeneste på finansielle transaktioner osv.
 • Der er fastlagt værdiansættelsesregler for aktiver, finansielle anlægsaktiver, kreditinstitutters værdipapirer, overførbare værdipapirer, tilgodehavender, værdipapirer med variabel rente* samt aktiver og passiver opført i fremmed valuta.
 • Der er en detaljeret liste over obligatorisk indhold i noterne til regnskaberne.
 • Der er særlige regler for opstilling af konsoliderede regnskaber.
 • Offentliggørelse af årsregnskaber sker ifølge den nationale lovgivning. Hvis årsberetningen ikke offentliggøres, skal det være muligt at rekvirere et eksemplar mod betaling, der højst må svare til de administrative omkostninger.
 • Der er særlige koncessioner for offentlige sparekasser. Hvis den lovpligtige revision forbeholdes en eksisterende revisionsinstans, er der ikke krav om separat revision.
 • Formålet med direktiv 2006/43/EF er at øge finansielle oplysningers troværdighed og beskytte EU bedre mod finansielle skandaler. Det indeholder blandt andet regler vedrørende krav om ekstern kvalitetssikring (f.eks. skal kvalitetssikringen være uafhængig af de lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer og lægges ud til offentligt gennemsyn), anvendelse af internationale standarder, lovpligtige revisorers opgaver samt principper vedrørende revisorers uafhængighed.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 23. december 1986. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 31. december 1990.

* VIGTIGE BEGREBER

Konsoliderede regnskaber: et regnskab for en gruppe af virksomheder, dækker både moderselskab og datterselskaber.

Industrial and Provident Societies: en type gensidigt selskab i Irland og Det Forenede Kongerigt, som er en juridisk enhed og ejes af medlemmerne, og som drives enten som andelsselskab eller almennyttigt selskab.

Friendly societies: en type gensidigt selskab i Storbritannien, som tilvejebringer fordele for medlemmerne, f.eks. livsforsikring støtte eller underhold ved sygdom, arbejdsløshed og pension.

Værdipapirer med variabel rente: værdipapirer, hvor indehavernes indtægt kan variere over tid.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986 om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EUT L 372, 31.12.1986, s. 1–17)

Efterfølgende ændringer af direktiv 86/635/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/46/EF af 14. juni 2006 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer, 83/349/EØF om konsoliderede regnskaber, 86/635/EØF om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og 91/674/EØF om forsikringsselskabers årsregnskaber og konsoliderede regnskaber (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1–7)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87–107)

Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 19.09.2016

Top